Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí

Ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, každá fyzická nebo právnická osoba vykonávající činnosti spojené s nakládkou, vykládkou nebo přepravou nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách je povinna ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí.

Hlavním úkolem bezpečnostního poradce je, při zachování odpovědnosti fyzické nebo právnické osoby vykonávající činnosti spojené s nakládkou, vykládkou nebo přepravou nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, usilovat všemi vhodnými prostředky a opatřeními, která usnadní přepravu nebezpečných věcí za dodržení platných předpisů, o co nejlepší bezpečnostní podmínky této přepravy.

Osvědčení se vydává na dobu 5 let, v posledním roce před uplynutím této doby je osvědčení obnoveno po podání žádosti a úspěšném složení zkoušky.

Dalšími úkoly bezpečnostního poradce jsou zejména:

 1. sledovat dodržování předpisů pro přepravu nebezpečných věcí

 2. poskytovat doporučení na přepravu nebezpečných věcí

 3. vypracovávat výroční zprávu o činnostech v přepravě nebezpečných věcí; tyto výroční zprávy se musí uchovávat po dobu 5 let a musí být předloženy na žádost příslušného státního orgánu

 4. sledovat postupy při dodržování pravidel týkajících se identifikace přepravovaných nebezpečných věcí

 5. sledovat pořizování dopravních prostředků na přepravu nebezpečných věcí a látek s ohledem na zvláštní požadavky, které musí splňovat

 6. sledovat výkon kontroly zařízení užívaného při přepravě, nakládce nebo vykládce nebezpečných věcí

 7. sledovat, zda jsou řádně školeni zaměstnanci, zda jsou o tomto školení vedeny záznamy v jejich složce a zda mají k dispozici podrobné provozní postupy a pokyny

 8. sledovat uplatňování vhodných nouzových postupů v případě jakékoliv nehody nebo mimořádné události, která může nepříznivě ovlivnit bezpečnost přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí

 9. šetřit vážné nehody, mimořádné události nebo vážné rušivé zásahy, k nimž došlo během přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí, a vypracovávat o nich zprávy

 10. uplatňovat vhodná opatření k zamezení opakování nehod, mimořádných událostí nebo vážných rušivých zásahů

 11. zohlednit právní předpisy a zvláštní požadavky spojené s přepravou nebezpečných věcí při výběru a využívání subdodavatelů nebo třetích stran

 12. zajistit, aby byly během přepravy k dispozici průvodní doklady a bezpečnostní výbava v souladu s právními předpisy

Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce vydává Státní plavební správa.

Požadavky

Ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a vyhlášky č. 222/1995 Sb., musí uchazeč splnit následující požadavky:

 • dosažení věku 18 let
 • předložit potvrzení o absolvování příslušného školení
 • předložit potvrzení o absolvování maturitní zkoušky nebo vyššího vzdělání

Předpokládané doklady a náležitosti

 • žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou), nebo je dostupný zde ve formátu PDF (u tohoto formátu zvolte při tisku žádosti v poli „Měřítko stránky“ položku „Žádné“, jinak nebude žádost vytištěna ve správné velikosti). Státní plavební správa doporučuje podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti

Písemnou žádost na předepsaném formuláři s příslušnými doklady je možno zaslat na Státní plavební správu – pobočku Praha, nebo ji podat osobně, nejpozději 20 pracovních dnů před zveřejněným termínem zkoušky.

Školení

Školení provádí

 • DGSA Bohemia, s.r.o., Vodní 450/10, 405 02 Děčín V - Rozbělesy, IČO 039 98 431, http://www.dgsa.cz/, na základě pověření Státní plavební správou č. j. 432/Ř/23,
 • Ing. Mgr. Hana Beranová, Navrátilova 834/7, 274 01 Slaný, IČO 173 73 417, www.beranovahana.cz, na základě pověření Státní plavební správou č. j.  140/Ř/23.

Zkouška

Uchazeč je připuštěn k vykonání zkoušky na základě kladného posouzení splnění podmínek stanovených zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a vyhláškou č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí.

Zkouškou se ověřuje odborná způsobilost žadatele k výkonu funkce bezpečnostního poradce. Uchazeč ji musí vykonat osobně. Provádí se formou testu na počítači a zpracováním případové studie před komisí Státní plavební správy.

Písemný test má dvě části:

 1. Uchazeč obdrží dotazník. Ten obsahuje patnáct otázek otevřených a dvacet otázek s výběrem odpovědí, z nichž právě jedna je správná. Otázky zahrnují zejména témata uvedená v příloze vyhlášky.
 2. Uchazeči musí vypracovat případovou studii podle povinností poradce uvedených v zákoně o vnitrozemské plavbě, aby prokázali, že mají nezbytnou kvalifikaci pro plnění funkce poradce.

Čas na zpracování zkušebního testu a případové studie je 180 minut.

V případě zkoušky pro prodloužení platnosti osvědčení se provádí pouze část A, čas na zpracování je stanoven na 90 minut.

Soubor testových otevřených otázek a otázek s výběrem odpovědí zde.

Vyhledání zkoušek způsobilosti

Vyhledat zkoušky způsobilosti můžete zde.

Hodnocení zkoušky

Zkušební testy hodnotí zkušební komise podle počtu správně zodpovězených otázek a vypracované případové studie. Nevypracované otázky se hodnotí jako chybně zodpovězené. Všechny správně zodpovězené otevřené otázky se hodnotí dvěma body, všechny otázky s výběrem odpovědí se hodnotí jedním bodem. Ve zkoušce vyhověl uchazeč, který správně zodpověděl

 1. získá-li v dotazníku minimálně 34 bodů,
 2. je-li případová studie hodnocena vyhověl.

Námitky proti průběhu zkoušky nebo postupu zkušební komise jsou vyřizovány podle ustanovení zkušebního řádu, který je v průběhu zkoušky k nahlédnutí u členů zkušební komise.

Pokud uchazeč při zkoušce neprospěje, má možnost vykonat opravnou zkoušku v následném zkušebním termínu, nejpozději však do šesti měsíců od podání žádosti. Po šesti měsících je třeba podat novou žádost, včetně všech aktualizovaných dokladů.

Vydání osvědčení

Po úspěšném vykonání zkoušky je osvědčení vydáno uchazeči po zkoušce nebo do 30 dnů. Vydané osvědčení si uchazeč může vyzvednout osobně na Státní plavební správě, pobočce Praha, nebo mu je zasláno poštou.

Správní poplatek za vydání osvědčení 1 500 Kč

Osvědčení má platnost 5 let. Před uplynutím této lhůty je třeba úspěšně absolvovat zkoušku pro prodloužení platnosti osvědčení. Za toto prodloužení platnosti osvědčení se platí správní poplatek ve výši 200,- Kč. Absolventu bude vydáno nové osvědčení.