Pokyny k vyplnění žádosti o vydání plavebního dokladu osvědčení – o zvláštních znalostech ADN a bezpečnostního poradce

 1. Žádost lze podat jen na jeden plavební doklad.

 2. Všechny údaje vyplňujte hůlkovým písmem.

 3. Údaje o žadateli vyplňte dle průkazu totožnosti, za který je považován:

  • platný občanský průkaz

  • platný cestovní pas

  • dokument jiného státu, který prokazuje Vaši totožnost a obsahuje jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost a fotografii

  Tento průkaz totožnosti s sebou přineste ke zkoušce způsobilosti.

 4. Nalepte kolkovou známku ve stanovené hodnotě: 1500,- Kč, pro prodloužení platnost osvědčení 200,- Kč, pro vydání náhradního dokladu 100,- Kč.  Obě části kolkové známky žadatel nalepí na žádost. Je-li známek více a nevešly by se do vymezeného prostoru pro kolkovou známku a platbu v hotovosti na přední straně žádosti, nalepí je všechny na zadní stranu žádosti do levého horního rohu. Známky se nesmí překrývat.

 5. Požadovaný doklad zakřížkujte:

 6. Do rubriky „Jsem držitelem dokladu“ uveďte požadované údaje o stávajícím osvědčení ADN, pokud nežádáte o první osvědčení ADN.

 7. V rubrice „Důvodem žádosti je“ zakřížkujte aktuální důvod.

 8. Ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, stanovila Státní plavební správa pro splnění všech podmínek pro získání dokladu, včetně vykonání zkoušky v řádném a jednom opravném termínu, lhůtu 6 měsíců ode dne přijetí žádosti do evidence.

 9. Žádost podepište do středu ohraničeného obdélníku, a to dostatečně výrazně, nejlépe tenkým černým fixem nebo výrazným perem nebo propisovací tužkou.

 10. Podáním žádosti jste splnil pouze část obecných podmínek pro získání požadovaného plavebního dokladu ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a vyhlášky č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí.

Uchazeč musí splnit další podmínky podle Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (Dohoda ADN), vyhlášené ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 102/2011 Sb. m. s.:

 • absolvovat školení u vybrané akreditované organizace:

  • DGSA Bohemia, s.r.o., Vodní 450/10, 405 02 Děčín V – Rozbělesy

  • Ing. Mgr. Hana Beranová, Navrátilova 834/7, 274 01 Slaný

 • úspěšně složit zkoušku před zkušební komisí Státní plavební správy.

Osvědčení vydává pobočka Praha a pobočka Děčín.

Bližší informace poskytne kterákoliv pobočka Státní plavební správy.