Pokyny k vyplnění žádosti o vydání plavebního dokladu osvědčení – o zvláštních znalostech ADN a bezpečnostního poradce

 1. Žádost lze podat jen na jeden plavební doklad.

 2. Všechny údaje vyplňujte hůlkovým písmem.

 3. Údaje o žadateli vyplňte dle průkazu totožnosti, za který je považován:

  • platný občanský průkaz

  • platný cestovní pas

  • dokument jiného státu, který prokazuje Vaši totožnost a obsahuje jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost a fotografii

  Tento průkaz totožnosti s sebou přineste ke zkoušce způsobilosti.

 4. Nalepte kolkovou známku ve stanovené hodnotě: 1500,- Kč, pro prodloužení platnost osvědčení 200,- Kč, pro vydání náhradního dokladu 100,- Kč.  Obě části kolkové známky žadatel nalepí na žádost. Je-li známek více a nevešly by se do vymezeného prostoru pro kolkovou známku a platbu v hotovosti na přední straně žádosti, nalepí je všechny na zadní stranu žádosti do levého horního rohu. Známky se nesmí překrývat.

 5. Požadovaný doklad zakřížkujte:

 6. Do rubriky „Jsem držitelem průkazu“ zapište nejvyšší způsobilosti v řadě (kapitána, kormidelníka, lodníka, převozníka a strojmistra) na níž máte průkaz způsobilosti.

 7. V rubrice „Důvodem žádosti je“ zakřížkujte aktuální důvod.

 8. Ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, stanovila Státní plavební správa pro splnění všech podmínek pro získání dokladu, včetně vykonání zkoušky v řádném a jednom opravném termínu, lhůtu 6 měsíců ode dne přijetí žádosti do evidence.

 9. Připojte místo, datum a žádost podepište do středu ohraničeného obdélníku, a to dostatečně výrazně, nejlépe tenkým černým fixem nebo výrazným perem nebo propisovací tužkou (tenký podpis není čitelný po elektronickém převedení na průkaz).

Podáním žádosti jste splnil pouze část obecných podmínek pro získání požadovaného plavebního dokladu ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a vyhlášky č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí.

Uchazeč musí splnit další podmínky podle Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (Dohoda ADN), vyhlášené ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 102/2011 Sb. m. s.:

 • absolvovat školení u akreditované organizace DEKRA – automobil, a. s., Praha 4 – Chodovec, Türkova 1001,

 • úspěšně složit zkoušku před zkušební komisí Státní plavební správy

Osvědčení vydává pobočka Praha.

Bližší informace poskytne kterákoliv pobočka Státní plavební správy.