Průkaz způsobilosti kapitána

Ve smyslu § 24 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, musí být plavidlo při provozu na vodní cestě vedeno vůdcem plavidla. Způsobilost k vedení různých kategorií plavidel stanovuje vyhláška č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.

Ve smyslu § 11 vyhlášky č. 42/2015 Sb., je oprávněn

kapitán kategorie B vést plavidlo, s výjimkou plachetnice, bez omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla na vodních cestách Evropské unie s výjimkou vodních cest námořního charakteru,

vzor průkazu kapitána B,

kapitán kategorie C vést plavidlo, s výjimkou plachetnice, bez omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla na všech vodních cestách České republiky (po prokázání plavební praxe v trvání nejméně 48 měsíců),

nebo

vést plavidlo, s výjimkou plachetnice, s výtlakem a výkonem strojního pohonu odpovídajícímu výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla, na kterém úspěšně vykonal ověření praktických dovedností při vedení plavidla, na všech vodních cestách České republiky (po prokázání plavební praxe v trvání nejméně 12 měsíců),

vzor průkazu kapitána C.

Požadavky:

Ve smyslu Zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, § 25, a výše uvedené vyhlášky, § 11, musí uchazeč o způsobilost kapitána splnit následující požadavky:

  Praxe Odborná způsobilost
Kapitán kategorie B
 • 48 měsíců na lodi s vlastním strojním pohonem s výjimkou rekreačního plavidla, získaná po dosažení věku 18 let,
 • z toho 24 měsíců plavby na vodních cestách dopravně významných nebo
 • 24 měsíců na námořní lodi ve funkci člena palubní posádky + 12 měsíců na vnitrozemských vodních cestách dopravně významných.
Teoretické znalosti uvedené ve zkušební osnově ověřené zkouškou.
Kapitán kategorie C
 • nejméně 48 měsíců na lodi s vlastním strojním pohonem,
Teoretické znalosti uvedené ve zkušební osnově ověřené zkouškou.
 • Nejméně 12 měsíců na lodi s vlastním strojním pohonem,
Teoretické znalosti uvedené ve zkušební osnově ověřené zkouškou.
Ověření praktických dovedností přivedení plavidla
Kapitán kategorie C bez vlastního strojního pohonu
 • nejméně 48 měsíců na lodi s vlastním strojním pohonem,
Teoretické znalosti uvedené ve zkušební osnově ověřené zkouškou.
 • nejméně 12 měsíců na lodi s vlastním strojním pohonem nebo bez vlastního strojního pohonu
Teoretické znalosti uvedené ve zkušební osnově ověřené zkouškou.
Ověření praktických dovedností při vedení plavidla bez vlastního strojního pohonu

Předkládané doklady a náležitosti:

 • žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou), nebo je dostupný zde ve formátu PDF (u tohoto formátu zvolte při tisku žádosti v poli „Měřítko stránky“ položku „Žádné“, jinak nebude žádost vytištěna ve správné velikosti), Státní plavební správa doporučuje podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti,
 • lékařský posudek (ve vztahu k vykonávané činnosti) dle podmínek zdravotní způsobilosti ne starší než 3 měsíce, formulář je dostupný ve formátu PDF,
 • doklad o splnění požadované praxe v plavecké služební knížce,
 • správní poplatek 500,- Kč.

Písemnou žádost na předepsaném formuláři spolu s příslušnými doklady je možno zaslat na jakoukoliv pobočku Státní plavební správy v Praze, Děčíně a Přerově (územní působnost poboček), nebo ji podat osobně, nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem zkoušky.

Zkouška

Žadatel je připuštěn k vykonání zkoušky na základě kladného posouzení splnění podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva dopravy č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.

Uchazeč musí prokázat teoretické znalosti při zkoušce způsobilosti, provedené formou písemného testu na PC a ústní části zkoušky ve smyslu Zkušebního řádu. Provádí se před komisí Státní plavební správy a žadatel ji musí vykonat osobně.

Uchazeč o průkaz způsobilosti kapitána C, který prokáže plavební praxi v trvání pouze 12 měsíců, se musí podrobit ověření praktických dovedností přivedení plavidla.

Vyhledání zkoušek způsobilosti

Test pomocí PC obsahuje otázky, které jsou vybrány z veřejně přístupných souborů otázek z předmětů:

 • plavební provoz,
 • plavební nauka,
 • konstrukce plavidel.
  Počet otázek Soubor otázek Počet bodů potřebných ke splnění testu Doba ke zpracování
Kapitán kategorie B 50 zde 42 55
Kapitán kategorie C 40 zde 32 45
Kapitán kategorie C bez vlastního strojního pohonu 35 zde 28 40

Každá otázka nabízí 3 odpovědi (a, b, c), z nichž jen jedna je správná. Uchazeč musí označit správnou odpověď.

Ústní část zkoušky

Může se jí podrobit jen uchazeč, který vyhověl při testu. Obdrží zkušební lístek, který obsahuje počítačem náhodně vybrané 4 otázky z předmětů:

 • Plavební provoz obsahující otázky ze zásad obsluhy vytápění plavidla, ochrany zdraví posádky plavidla a charakteristiky vodních cest.
 • Plavební nauka, obsahující otázky ze zásad manévrování s plavidlem, stání v různých situacích, nakládky a vykládky plavidel, zvláštnosti plavby v plavebním kanále a řešení mimořádných situací (nasednutí, požáru na plavidle apod.).
 • Konstrukce plavidel, obsahující otázky ze základů konstrukčních prvků plavidel, popisu jednotlivých soustav a pohonu plavidla a postupu při údržbě těchto soustav.

Soubory ústních otázek jsou neveřejné.

Uchazeč má k dispozici dobu na osobní přípravu v trvání max. 20 minut, během níž si může udělat zejména písemnou osnovu odpovědí a potřebné poznámky. Poté odpovídá před komisí souvisle na jednotlivé otázky. Nevyčerpá-li dostatečně některou odpověď, komise mu položí doplňující otázky.

Odkaz na mapy.

Hodnocení zkoušky

Písemný test je hodnocen počtem bodů, při čemž za každou správnou odpověď je 1 bod. Uchazeč "vyhověl", dosáhne-li potřebný počet bodů.

Ústní část zkoušky je hodnocena komisaři za odpovědi na každou otázku zvlášť, celkově komisí výroky "vyhověl" nebo "nevyhověl".

Pokud uchazeč při zkoušce neprospěje, má možnost vykonat opravnou zkoušku v následném zkušebním termínu, nejpozději však do šesti měsíců od podání žádosti. Po šesti měsících je třeba podat novou žádost, včetně všech aktualizovaných dokladů.

Vydání průkazu

Po úspěšném vykonání zkoušky je průkaz způsobilosti kapitána vydán žadateli po zkoušce nebo do 30 dnů. Vydaný průkaz si žadatel může vyzvednout osobně na Státní plavební správě nebo je mu zaslán na adresu trvalého bydliště.