Průkaz způsobilosti strojmistra

Ve smyslu § 24 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, musí být plavidlo při provozu na vodní cestě vedeno vůdcem plavidla. Způsobilost k vedení různých kategorií plavidel a obsluhu plovoucích strojů stanovuje vyhláška č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.

Ve smyslu § 15 vyhlášky č. 42/2015 Sb., je:

strojmistr oprávněn obsluhovat plovoucí stroj při práci na vodních cestách České republiky.

Požadavky:

Ve smyslu § 25 odst. 5 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a § 15 výše uvedené vyhlášky musí uchazeč o způsobilost strojmistra splnit následující požadavky:

 • věk: nejméně 18 let,

 • vzdělání: střední vzdělání s výučním listem v oboru strojírenství a strojírenská výroba

 • praxe: nejméně 3 měsíce při práci na plovoucím stroji, nebo

 • nejméně 6 měsíců, neprokáže-li žadatel požadované vzdělání,

 • odborná způsobilost: osvědčení o způsobilosti k práci s pozemním strojem, který je součástí plovoucího stroje a znalost předmětů uvedených v učební osnově ověřená zkouškou.

Předkládané doklady a náležitosti:

 • žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou), nebo je dostupný zde ve formátu PDF (u tohoto formátu zvolte při tisku žádosti v poli „Měřítko stránky“ položku „Žádné“, jinak nebude žádost vytištěna ve správné velikosti), Státní plavební správa doporučuje podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti,

 • lékařský posudek (ve vztahu k vykonávané činnosti) dle podmínek zdravotní způsobilosti ne starší než 3 měsíce, formulář potvrzení o lékařské prohlídce je dostupný zde ve formátu PDF,

 • doklad o splnění požadované praxe v plavecké služební knížce nebo předloženým potvrzením od zaměstnavatele (na potvrzení musí být údaje o žadateli, údaje o plovoucím stroji, na kterém praxi vykonal, údaje o délce praxe a období, ve kterém praxi získal, údaje o místě – vodní ploše, na které byla praxe získána, údaje o provozovateli, datum vydání potvrzení a razítko a podpis zástupce provozovatele, vzor potvrzení od zaměstnavatele),

 • doklad o požadovaném vzdělání.

Písemnou žádost na předepsaném formuláři s příslušnými doklady je možno zaslat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy nebo ji podat osobně, nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem zkoušky.

Zkouška

Žadatel je připuštěn k vykonání zkoušky na základě kladného posouzení splnění podmínek stanovených vyhláškou č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.

Uchazeč musí prokázat teoretické znalosti při zkoušce způsobilosti, provedené formou testu pomocí PC v souladu se Zkušebním řádem. Provádí se před komisí Státní plavební správy a žadatel ji musí vykonat osobně. Testové otázky mají jednu správnou a dvě chybné odpovědi. Uchazeč musí označit správnou odpověď. Soubory testových otázek se správnými odpověďmi pro jednotlivé odbornosti v tabulce níže.

Vyhledání zkoušek způsobilosti

Test pomocí PC obsahuje 40 otázek, které jsou vybrány z veřejně přístupných souborů otázek (zde) z předmětů:

Pro plovoucí bagry a elevátory

 • plavební provoz
 • plavební nauka
 • konstrukce plavidel
 • předpisy horní a těžební

Doba na zpracování testu je 50 minut.

Pro ostatní plovoucí stroje (jeřáb, vrtná souprava a jiné stavební stroje)

Test pomocí PC obsahuje 25 otázek, které jsou vybrány z veřejně přístupných souborů otázek (zde) z předmětů:

 • plavební provoz
 • plavební nauka
 • konstrukce plavidel

Doba na zpracování testu je 30 minut.

Hodnocení zkoušky

Zkouška je hodnocena počtem bodů, při čemž za každou správnou odpověď je jeden bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhne-li minimální počet bodů 32 u bagrů a elevátorů, 20 bodů u ostatních plovoucích strojů.

Pokud uchazeč při zkoušce neprospěje, má možnost vykonat opravnou zkoušku v následném zkušebním termínu, nejpozději však do 6 měsíců od podání žádosti. Po 6 měsících je třeba podat novou žádost, včetně všech aktualizovaných dokladů.

Vydání průkazu

Po úspěšném vykonání zkoušky je průkaz způsobilosti strojmistra vydán žadateli po zkoušce nebo do 30 dnů. Vydaný průkaz si žadatel může vyzvednout osobně na Státní plavební správě nebo je mu zaslán na adresu trvalého bydliště.

Průkaz strojmistra pro ostatní plovoucí stroje se vydá na základě předložení průkazu o oprávnění k obsluze daného stavebního stroje a úspěšného vykonání zkoušky.

Správní poplatek za vydání průkazu je stanoven ve výši 500 Kč