Plavecká služební knížka

Ve smyslu § 2, odst. 2, písmeno h) vyhlášky č. 42/2005 Sb., o způsobilosti k vedení a obsluze plavidel, je Plavecká služební knížka (dále PSK) průkazem způsobilosti plavčíka, pomocného lodníka, lodníka, lodního strojníka a kormidelníka.

Prokazuje se jí zdravotní způsobilost a praxe vykonaná na plavidlech ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a vyhlášky Ministerstva dopravy České republiky č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.

PSK byla dne 10. 5. 2000 uznána protokolem 26 Centrální komisí pro plavbu na Rýně v souladu s § 23.04 č. 2 Rýnského předpisu o kontrolách plavidel ve všech členských státech CKR.

Vůdci plavidel vést PSK nemusí, ale mohou si nechat vystavit PSK pro dokladování odborné praxe na plavidle za účelem vykonání zkoušky odborné způsobilosti a dokladování zdravotní způsobilosti.

Držitelé Rýnského patentu vůdců lodí nebo jiného oprávnění si mohou nechat vystavit PSK pro zaznamenávání plaveb v úsecích vodních cest, pro které jejich patent nebo jiné oprávnění neplatí, a o které chtějí rozšířit jeho platnost.

Předkládané doklady a náležitosti:

  • žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou), nebo je dostupný zde ve formátu PDF (u tohoto formátu zvolte při tisku žádosti v poli „Měřítko stránky“ položku „Žádné“, jinak nebude žádost vytištěna ve správné velikosti), Státní plavební správa doporučuje podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti,

  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (ve vztahu k vykonávané činnosti) dle podmínek zdravotní způsobilosti ne starší než 3 měsíce, formulář je dostupný ve formátu PDF,

  • průkaz totožnosti.

Žadatelem o PSK může být občan Evropské unie. Žádost se podává osobně.

V případě požadavku zapsání dalších údajů do PSK je povinen žadatel předložit:

  • doklad o zdravotní způsobilosti,

  • průkazy způsobilosti k vedení a obsluze plavidel, jichž je držitelem.

Vydání plavecké služební knížky

Při ztrátě nebo znehodnocení PSK vydá pracovník útvaru dokladů osob pobočky SPS další PSK na základě žádosti držitele. Při vydání zapíše celkovou dosavadní praxi podle uložených kopií ověřených listů ztracené nebo znehodnocené PSK. Tento úkon podléhá správnímu poplatku ve výši 100,- Kč.

Při vydávání nové PSK za popsanou ověří zaměstnanec útvaru dokladů osob údaje o praxi uvedené v předešlé PSK k datu vydání nové PSK.

Správní poplatek za vydání plavecké služební knížky je 300,- Kč.

Držitel je povinen dostavit se nejméně jednou za 12 měsíců na plavební úřad k potvrzení plavební praxe. Správní poplatek za tento úkon je stanoven na 50,- Kč.

Potvrzení zdravotní způsobilosti

Zdravotní způsobilost zapisuje do PSK pracovník útvaru dokladů osob pobočky SPS na základě předloženého platného lékařského posudku o zdravotní způsobilosti.

Omezení zdravotní způsobilosti se zapisuje ve znění lékařského posudku v jazyce českém, na základě žádosti i německém a francouzském.

Vyznačí se doba platnosti této zdravotní způsobilosti do 65 let věku držitele, není-li držitel současně vůdcem plavidla. Nejpozději 3 měsíce po dovršení věku 65 let, 68 let a následně každý rok je nutné platnost obnovovat.