Průkaz způsobilosti převozníka

Ve smyslu § 24 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, musí být plavidlo při provozu na vodní cestě vedeno vůdcem plavidla. Způsobilost k vedení různých kategorií plavidel stanovuje vyhláška č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.

Ve smyslu § 12 vyhlášky č. 42/2015 Sb., je:

převozník oprávněn vést převozní loď na přívozu, přepravující nejvýše 12 cestujících.

Požadavky:

Ve smyslu § 25 odst. 5 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a § 12 výše uvedené vyhlášky musí uchazeč o způsobilost převozníka splnit následující požadavky:

  • věk: nejméně 18 let,
  • praxe: nejméně tři měsíce na plavidle,
  • odborná způsobilost: znalost předmětů uvedených v učební osnově ověřená zkouškou.

Předkládané doklady a náležitosti:

  • žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou), nebo je dostupný zde ve formátu PDF (u tohoto formátu zvolte při tisku žádosti v poli „Měřítko stránky“ položku „Žádné“, jinak nebude žádost vytištěna ve správné velikosti), Státní plavební správa doporučuje podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti,
  • lékařský posudek (ve vztahu k vykonávané činnosti) dle podmínek zdravotní způsobilosti ne starší než 3 měsíce, formulář potvrzení o lékařské prohlídce je dostupný zde ve formátu PDF,
  • doklad o splnění požadované praxe v plavecké služební knížce.

Písemnou žádost na předepsaném formuláři s příslušnými doklady je možno zaslat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy nebo ji podat osobně, nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem zkoušky.

Zkouška

Žadatel je připuštěn k vykonání zkoušky na základě kladného posouzení splnění podmínek stanovených vyhláškou č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.

Uchazeč musí prokázat teoretické znalosti při zkoušce způsobilosti, provedené formou písemného testu pomocí PC v souladu se zkušebním řádem. Provádí se před komisí Státní plavební správy a žadatel ji musí vykonat osobně.

Vyhledání zkoušek způsobilosti

Test pomocí PC

obsahuje 30 otázek, které jsou vybrány z veřejně přístupných souborů otázek (zde) z předmětů:

  • plavební provoz,
  • plavební nauka,
  • konstrukce plavidel

Doba na zpracování testu je 35 minut.

Každá otázka nabízí 3 odpovědi (a, b, c), z nichž jen jedna je správná. Uchazeč musí označit správnou odpověď.

Hodnocení zkoušky

Písemný test je hodnocen počtem bodů, při čemž za každou správnou odpověď je 1 bod. Uchazeč „vyhověl„, dosáhne-li minimální počet 24 bodů.

Pokud uchazeč při zkoušce neprospěje, má možnost vykonat opravnou zkoušku v následném zkušebním termínu, nejpozději však do 6 měsíců od podání žádosti. Po 6 měsících je třeba podat novou žádost, včetně všech aktualizovaných dokladů.

Vydání průkazu

Po úspěšném vykonání zkoušky je průkaz způsobilosti převozníka vydán žadateli po zkoušce nebo do 30 dnů. Vydaný průkaz si žadatel může vyzvednout osobně na Státní plavební správě nebo je mu zaslán na adresu trvalého bydliště.

Správní poplatek za vydání průkazu je stanoven ve výši 500 Kč