Průkaz způsobilosti lodníka

Ve smyslu § 25 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, může být členem posádky plavidla osoba zdravotně a odborně způsobilá. Podmínky způsobilosti stanovuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.

Ve smyslu § 2, odst. 2, písmeno e) vyhlášky ministerstva dopravy č. 42/2015 Sb., je Lodník oprávněn vykonávat palubní práce na lodi a obsluhu kormidla pod dohledem kapitána.

Požadavky:

Ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, § 25, odst. 2 a § 8 výše uvedené vyhlášky o způsobilost osob k vedení a obsluze plavidel, musí žadatel o způsobilost lodníka splnit následující požadavky:

 1. věk nejméně 18 let,

 2. vzdělání základní,

 3. praxe 36 měsíců ve funkci plavčíka nebo pomocného lodníka na lodi s vlastním strojním pohonem s výjimkou rekreačního plavidla, v tom případě nemusí prokazovat svoji odbornou způsobilost zkouškou,

nebo

 1. 6 měsíců na lodi s vlastním strojním pohonem, s výjimkou rekreačního plavidla, ve funkci pomocného lodníka, v tom případě musí prokázat teoretické znalosti uvedené ve zkušební osnově ověřené zkouškou odborné způsobilosti,

nebo

 1. střední vzdělání s výučním listem v oboru lodní doprava, v tom případě se nepožaduje prokázání praxe ani teoretických znalostí zkouškou způsobilosti.

Předkládané doklady a náležitosti:

 • žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou), nebo je dostupný zde ve formátu PDF (u tohoto formátu zvolte při tisku žádosti v poli „Měřítko stránky“ položku „Žádné“, jinak nebude žádost vytištěna ve správné velikosti), Státní plavební správa doporučuje podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti,

 • lékařský posudek (ve vztahu k vykonávané činnosti) dle podmínek zdravotní způsobilosti ne starší než 3 měsíce, formulář dostupný zde ve formátu PDF,

 • doklad o požadovaném vzdělání,

 • doklad o splnění požadované praxe v plavecké služební knížce (pouze v případě, že žadatel nemá střední vzdělání s výučním listem v oboru lodní doprava).

Písemnou žádost na předepsaném formuláři s příslušnými doklady je možno zaslat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy, nebo ji podat osobně, nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem zkoušky.

Zkouška

Žadatel je připuštěn k vykonání zkoušky na základě kladného posouzení splnění podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva dopravy č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.

Žadatel musí prokázat teoretické znalosti při zkoušce způsobilosti provedené formou testu na počítači ve smyslu zkušebního řádu. Provádí se před komisí Státní plavební správy a žadatel ji musí vykonat osobně.

Vyhledání zkoušek způsobilosti

Vyhledat zkoušky způsobilosti můžete zde.

Písemný test

obsahuje 30 otázek. Otázky jsou vybrány z veřejně přístupných souborů otázek z předmětů:

 • plavební provoz,
 • plavební nauka,
 • konstrukce plavidel.

Každá otázka nabízí 3 odpovědi (a, b, c), z nichž jen jedna je správná. Žadatel musí označit správnou odpověď. Doba na zpracování testu je maximálně 35 minut.

Soubor testových otázek se správnými odpověďmi zde.

Hodnocení zkoušky

Písemný test je hodnocen počtem bodů, přičemž za každou správnou odpověď je 1 bod. Žadatel „vyhověl“, dosáhne-li nejméně 24 bodů.

Pokud žadatel při zkoušce neprospěje, má možnost vykonat opravnou zkoušku v následném zkušebním termínu, nejpozději však do 6 měsíců od podání žádosti. Po 6 měsících je třeba podat novou žádost, včetně všech aktualizovaných dokladů.

Vydání průkazu

Po úspěšném vykonání zkoušky je způsobilost lodníka zapsána do plavecké služební knížky.

Správní poplatek za vydání průkazu je stanoven ve výši 300,- Kč. Žadatel, který uhradil správní poplatek při vydání plavecké služební knížky a následně žádá o zapsání způsobilosti lodník, již další správní poplatek nehradí.

Uplatnění způsobilosti v zahraničí

Způsobilost získanou dle jednotlivých odstavců § 8 vyhlášky č. 42/2015 Sb. nelze uplatňovat automaticky na všech vodních cestách Evropské unie, protože oblast regulovaných povolání členů posádek není v rámci Evropské unie harmonizována. Mimo případy uvedené dále je nutné vždy ověřit, za jakých podmínek lze získanou způsobilost uplatnit v příslušném státě a případně požádat uznávací orgán příslušného státu Evropské unie o uznání odborné kvalifikace lodník v systému obecného uznávání odborných kvalifikací. Způsobilost se prokazuje datem získání způsobilosti zapsaným v plavecké služební knížce (PSK) a praxí prokázanou rovněž v PSK.

 • Způsobilost získanou dle odst. 1 § 8 uvedené vyhlášky (praxe 36 měsíců) lze uplatňovat v Německé spolkové republice s výjimkou Rýna.

 • Způsobilost získanou dle odst. 2 § 8 uvedené vyhlášky (praxe 6 měsíců, zkouška) lze uplatňovat v Německé spolkové republice pouze na Labi včetně přístavu Hamburk.

 • Způsobilost získanou dle odst. 3 § 8 uvedené vyhlášky (střední vzdělání s výučním listem) lze uplatňovat v Německé spolkové republice. Státní plavební správa (SPS) provede v PSK záznam o výučním listě. Od 1. 12. 2015 i na Rýně dle dohody o vzájemném uznávání kvalifikace lodník získané absolvováním odborného vzdělání jako doplnění dohody o vzájemném uznávání plaveckých služebních knížek uzavřenou mezi Centrální komisí pro rýnskou plavbu a Ministerstvem dopravy České republiky. Po splnění podmínek stanovených dohodou provede SPS na stranu 5 v PSK dohodou požadovaný záznam. Způsobilost pro Rýn lze získat i po získání praxe podle předpisů Centrální komisí pro rýnskou plavbu zápisem do PSK orgánem této komise.