Osvědčení o zvláštních znalostech ADN pro přepravu nebezpečných věcí na vnitrozemských vodních cestách

Mezinárodní předpisy pro přepravu nebezpečných věcí na vnitrozemských vodních cestách – ADN stanovují pro plavidla přepravující nebezpečné věci povinnost mít na palubě plavidla osobu, která je držitelem Osvědčení o zvláštních znalostech ADN. Držitel osvědčení disponuje zvláštními znalostmi ADN (8.2.1.3, 8.2.1.5, 8.2.1.7)

Osvědčení o zvláštních znalostech ADN vydává Státní plavební správa na základě Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (Dohoda ADN), vyhlášena byla ve Sbírce mezinárodních smluv v roce 2011, kde jsou průběžně vyhlašovány přijaté změny. Úplné znění s posledními změnami a doplňky je zde. Vydává se na dobu 5 let, poslední rok před uplynutím jeho platnosti ho lze obnovit. Žadatel o prodloužení platnosti (obnovu) osvědčení pro přepravu nebezpečného nákladu (tankery N, suchý náklad) musí doložit, že během posledního roku před uplynutím platnosti jeho osvědčení úspěšně absolvoval obnovovací školení.

 Žadatel o prodloužení platnosti (obnovu) osvědčení ADN pro přepravu chemikálií – C a plynů – G musí doložit, že během posledního roku před uplynutím platnosti jeho osvědčení ADN úspěšně absolvoval obnovovací školení nebo během posledních dvou let minimálně jeden rok pracoval na tankovém plavidle typu C nebo G. Dokladem je v tomto případě potvrzený zápis o praxi v platné plavecké služební knížce nebo plavecké služební knížce vůdce plavidla. Vůdci plavidla, kterým vznikla nejpozději od 1.3.2024 zákonná povinnost zaznamenávat v plavecké služební knížce vůdce plavidla údaje o plavbách v souvislosti s transpoziční novelou zákona o vnitrozemské plavbě (viz Čl. II Přechodná ustanovení bod 15, 16 zákona č. 372/2022 Sb.), jsou povinni prokázat praxi zápisem v této plavecké služební knížce. Pokud doba vedení plavecké služební knížky vůdce plavidla není dostatečně dlouhá k prokázání požadované praxe, může být praxe nebo její část doložena potvrzením od zaměstnavatele o datumově vymezené praxi na stanoveném plavidle, nejpozději však do 28.2.2026. Zároveň je nutné prokázat kvalifikaci vůdce plavidla platným dokladem. Dále je vyžadováno doložení kopie dokladu o klasifikaci plavidla, na němž žadatel praxi absolvoval, ze kterého je zřejmé jeho určení, platného v dokládané době.

V této souvislosti upozorňujeme vůdce plavidel na povinnosti zaznamenávat v plavecké služební knížce údaje o plavbách na základě Přechodných ustanovení transpoziční novely zákona č. 372/2022 Sb., (bod 15, 16), k zákonu č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě:

 • držitelé Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla a průkazu způsobilosti vůdce plavidla (ČR) mají povinnost vést PSK ode dne převzetí dokladu,
 • držitelé platného průkazu způsobilosti vůdce plavidla vydaného před 1.3.2023 mají povinnosti vést PSK od 1.3.2024.

Požadavky

Uchazeč nemusí před podáním žádosti o vydání plavebního dokladu splnit žádné požadavky.

Předkládané doklady a náležitosti

 • žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou), nebo je dostupný zde ve formátu PDF (u tohoto formátu zvolte při tisku žádosti v poli „Měřítko stránky“ položku „Žádné“, jinak nebude žádost vytištěna ve správné velikosti). Státní plavební správa doporučuje podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti

 • potvrzení o absolvování příslušného školení

 • dosažení věku 18 let

 • pro získání osvědčení pro tanková plavidla typu “C“ (přeprava chemikálií) a tanková plavidla typu “G“ (přeprava plynů) navíc prokázání minimálně jednoroční praxe na plavidle typu “C“ popř. “G“, která byla vykonána v období 2 let před zkouškou nebo nejpozději do 2 let po vykonání zkoušky, a to kopií dokladu o klasifikaci plavidla, ze kterého je zřejmé jeho určení, platného v dokládané době a doložením potvrzené praxe v platné plavecké služební knížce nebo plavecké služební knížce vůdce plavidla spolu s platným dokladem o kvalifikaci vůdce plavidla. Vůdci plavidla mohou doložit požadovanou praxi nebo její část formou potvrzení od zaměstnavatele pouze v případě, pokud doba vedení plavecké služební knížky, vzhledem k zákonné povinnosti, není dostatečně dlouhá k prokázání požadované praxe, nejpozději však do 28.2.2026.

  Potvrzení od zaměstnavatele musí obsahovat datum vystavení potvrzení, název a adresu provozovatele, název plavidla, evidenční číslo plavidla, jméno a datum narození žadatele, adresu žadatele, datumově vymezenou dobu praxe na uvedeném plavidle, razítko, jméno a podpis odpovědné osoby (zástupce provozovatele).

Písemnou žádost na předepsaném formuláři s příslušnými doklady je možno zaslat na Státní plavební správu, pobočku Praha nebo Děčín, nebo ji podat osobně, nejpozději 20 pracovních dnů před zveřejněným termínem zkoušky.

Školení

Školení provádí

 • DGSA Bohemia, s.r.o., Vodní 450/10, 405 02 Děčín V - Rozbělesy, IČO 039 98 461, http://www.dgsa.cz/, na základě pověření Státní plavební správou č. j. 432/Ř/23,
 • Ing. Mgr. Hana Beranová, Navrátilova 834/7, 274 01 Slaný, IČO 173 73 417, www.beranovahana.cz, na základě pověření Státní plavební správou č. j.  140/Ř/23.

Žadatel kontaktuje vybranou pověřenou organizaci a přihlásí se na školení ve vybraném termínu.

Školení probíhá ve variantách

 • základní kurz pro lodní přepravu suchých nákladů
 • základní kurz pro lodní přepravu tankovými plavidly typu “N“
 • základní kombinovaný kurz pro lodní přepravu suchých nákladů a tankovými plavidly typu “N“
 • nástavbový kurz pro přepravu chemikálií tankovými plavidly typu “C“
 • nástavbový kurz pro přepravu plynů tankovými plavidly typu “G“

Organizaci školení a poplatky stanovují organizace pověřené k provádění školení Státní plavební správou.

Zkouška

Uchazeč je připuštěn k vykonání zkoušky na základě kladného posouzení splnění podmínek stanovených zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, vyhláškou Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí.

Zkouškou, která může být provedena buď bezprostředně po kurzu, nebo do šesti měsíců po ukončení kurzu, se ověřuje odborná způsobilost uchazeče k přepravě nebezpečných věcí. Po složení zkoušky ze základního kurzu a účasti nástavbového kurzu se může uchazeč zúčastnit odpovídajících zkoušek z nástavbového kurzu. Provádí se formou testu, po nástavbových kurzech navíc zpracováním případové studie, před komisí Státní plavební správy a žadatel ji musí vykonat osobně. Obsah zkoušky odpovídá Směrnici RB – 001 používané na Rýně.

Zkouška je prováděna formou testu na PC. Test obsahuje 30 otázek z veřejně přístupných souborů. Každá otázka nabízí 4 odpovědi, z nichž jen 1 je správná. Uchazeč musí označit správnou odpověď. Doba na zpracování testu je 60 minut.

Vyhledání zkoušek způsobilosti

Vyhledat zkoušky způsobilosti můžete zde.

Hodnocení zkoušky

Písemný test je hodnocen počtem bodů, při čemž za každou správnou odpověď je 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhne-li nejméně 25 bodů.

Námitky proti průběhu zkoušky nebo postupu zkušební komise jsou vyřizovány podle ustanovení zkušebního řádu, který je v průběhu zkoušky k nahlédnutí u členů zkušební komise.

Pokud uchazeč při zkoušce neprospěje, má možnost vykonat opravnou zkoušku v následném zkušebním termínu, nejpozději však do čtyř měsíců od podání žádosti. Po čtyřech měsících je třeba podat novou žádost, včetně všech aktualizovaných dokladů.

Vydání osvědčení

Po úspěšném vykonání zkoušky (u nástavbových kurzů navíc doložení praxe) je osvědčení o zvláštních znalostech ADN vydáno žadateli po zkoušce nebo do 30 dnů. Vydané osvědčení si žadatel může vyzvednout osobně nebo prostřednictvím jiné osoby na základě plné moci (nemusí být úředně ověřená) na Státní plavební správě, pobočce Praha nebo Děčín.

Správní poplatek za vydání osvědčení 1 500 Kč

Osvědčení má platnost 5 let. Před uplynutím této lhůty je třeba absolvovat zvláštní školení ve zkráceném rozsahu. Za toto prodloužení platnosti osvědčení se platí správní poplatek ve výši 200,- Kč. Úspěšnému absolventu bude vydáno nové osvědčení. Platnost rozšíření osvědčení na základě úspěšně složené zkoušky po nástavbovém kurzu se řídí dobou platnosti základního osvědčení.