STF (09) 27 rev. 6
21. Oktober 2010
Or. fr fr/de/nl/en

ZENTRALKOMMISSION FÜR DIE RHEINSCHIFFFAHRT

Správní dohoda
o vzájemném uznávání plaveckých služebních knížek

Německý text (PDF)

Centrální komise pro plavbu na Rýně ( dále „ZKR“)

a následující národní správní orgány:

Spolkové ministerstvo dopravy, inovací a technologií Republiky Rakousko
Ministerstvo dopravy, správa námořní dopravy, Bulharské republiky
Ministerstvo národního rozvoje Maďarska
Ministerstvo infrastruktury, sekce bezpečnosti plavby, Republiky Polsko
Ministerstvo dopravy a infrastruktury Rumunska
Ministeristvo dopravy České republiky
Ministersvo dopravy, pošty a telekomunikací Slovenské republiky

( dále „Smluvní správní orgány“),

 • ve snaze zjednodušit povinnosti provozovatelů živnosti ve vnitrozemské plavbě a ulehčit svobodný pohyb členů posádek,
 • při vědomí, že vzájemné uznávání plaveckých služebních knížek v Evropě ulehčí svobodný pohyb členů posádek v Evropě a tím může přispět k omezení nedostatku pracovních sil v tomto oboru,
 • při zjištění, že plavecké služební knížky ve všech bodech vyjma uvedených způsobilostí mohou být považovány za rovnocenné,
 • ve snaze, jednat tak rychle a celoevropsky jak jen možno,
 • ve smyslu vůle vyjádřené na celoevropské konferenci v Rotterdamu (2001) a Bukurešti (2006) k “ Pokroku v celoevropské kooperaci pro svobodnou a intenzivní dopravu na vnitrozemských vodních cestách „,
 • při konstatování, že uzavření této multilaterální správní dohody k vzájemnému uznávání plaveckých služebních knížek nestojí v cestě současnému a dodatečnému uzavření bilaterálních dohod za účelem vzájemného uznávání způsobilostí mezi ZKR a určitými smluvními správními orgány nebo mezi určitými smluvními správními orgány,
 • v přesvědčení, že je smysluplné současně pokračovat v pracích ke vzájemnému uznávání způsobilostí spočívajících v závěrečných zkouškách a školeních ve vnitrozemské plavbě,
 • při zjištění, že vzájemné uznávání plaveckých služebních knížek je třeba propojit s mechanismy spolupráce mezi příslušnými kompetentními úřady, aby byly zejména vyjasněny modality zápisů do uznaných plaveckých služebních knížek, byly vyvíjeny společné praktiky a zaváděny spolehlivé systémy pro výměnu informací,
 • při uznání skutečnosti, že by v déledobé perspektivě bylo žádoucí dbát o to, aby jedna osoba mohla být držitelem jen jedné jedinné plavecké služební knížky,
 • uzavřeli následující dohodu:

Článek 1
Příslušné kompetentní úřady

Příslušné kompetentní úřady jsou ty úřady, které jsou oprávněné vystavovat plavecké služební knížky a zapisovat úřední záznamy.

Příslušné rýnské úřady kompetentní k vystavování rýnských plaveckých služebních knížek a k zapisování úředních záznamů jsou uvedeny v příloze 1.

Příslušné úřady smluvních správních orgánů kompetentní k vystavování národních plaveckých služebních knížek a k zapisování úředních záznamů jsou uvedeny v příloze 2.

Článek 2
Vzájemné uznávání

 1. ZKR uznává platnost národních plaveckých služebních knížek vystavených příslušnými kompetentnímí úřady smluvních správních orgánů na Rýně.
 2. Smluvní správní orgány uznávají platnost plaveckých služebních knížek vystavených příslušnými kompetentními rýnskými úřady a příslušnými kompetentními úřady ostatních smluvních správních orgánů na vodních cestách, které leží ve výsostném území jejich státu.

Článek 3
Ukládání dat ze strany vystavujícího úřadu

 1. Příslušné kompetentní úřady mají za úkol vést seznam jimi vystavených plaveckých služebních knížek. Do tohoto seznamu je třeba zahrnout následující minimální údaje :
  • Číslo plavecké služební knížky
  • Datum vystavení
  • Příjmení a jméno držitele
  • Datum narození a místo narození držitele
  • Státní příslušnost a druh průkazu
  • Způsobilost držitele.
 2. Navíc je třeba aby u jednotlivých příslušných kompetentních úřadů byly vedeny pro držitele jimi vystavených plaveckých služebních knížek jednotlivě složky, ve kterých budou uloženy zejména následující podklady :
  • kopie osvědčení a dokladů o zkouškách k způsobilostem uvedeným v plaveckých služebních knížkách,
  • kopie dokladů o dobách plavby, jestliže způsobilost byla získána na základě požadovaných dob plavby,
  • lékařské osvědčení, které potvrzuje zdravotní způsobilost držitele.

Článek 4
Výměna informací

 1. Na žádost je příslušnému kompetentnímu úřadu uvedenému v přílohách 1 nebo 2 třeba předat po jednom exempláři uznaných plaveckých služebních knížek.
 2. Každý příslušný kompetentní úřad je povinen na vyžádání poskytnout všem příslušným kompetentním úřadům k vystaveným plaveckým služebním knížkám údaje, které se vztahují k informacím uvedeným v článku 3.

Článek 5
Zápisy do uznaných plaveckých služebních knížek ze strany příslušných kompetentních úřadů

.

 1. Zdravotní způsobilost
  • Jen příslušné kompetentní rýnské úřady jsou oprávněné provádět zápisy v rýnské plavecké služební knížce o zdravotní způsobilosti držitele. Tyto zápisy se provádí podle rýnských předpisů. Tyto zápisy jsou uznávány za platné na vodních cestách, které se nacházejí ve výsostném území smluvních správních orgánů.
  • Jen příslušné kompetentní úřady vystavujícího státu jsou oprávněné provádět v národní plavecké služební knížce zápisy o zdravotní způsobilosti držitele. Tyto zápisy se provádí podle národních předpisů vystavujícího státu. Smluvní správní orgány uznávají platnost těchto zápisů na vodních cestách, které se nachází v jejich výsostném území a ZKR uznává platnost těchto zápisů na Rýně.
 2. Kontrolní zápisy k osvědčení absolvovaných úseků plavby a doby plavby
   Kontrolní zápisy k osvědčení absolvovaných úseků plavby a doby plavby podle článku 1 mohou být zapsány do uznaných plaveckých služebních knížek ze strany každého příslušného kompetentního úřadu.
 3. Způsobilost
  • Jen příslušné kompetentní rýnské úřady jsou oprávněné provádět ve všech ( rýnských nebo nerýnských ) plaveckých služebních knížkách zápisy ohledně způsobilosti držitele podle rýnských předpisů. Tyto zápisy se provádějí na – podle rýnských předpisů určené – stránce plaveckých služebních knížek. Jen tyto zápisy se na Rýnu uznávají za platné.
  • Jen příslušné kompetentní národní úřady vystavujícího státu jsou oprávněné provádět v národních plaveckých služebních knížkách zápisy ohledně způsobilosti držitele podle národních předpisů. Tyto zápisy se provádějí na – pro tento účel určené stránce – národních plaveckých služebních knížek. Mohou být zapsány také na stránce rýnské plavecké služební knížky, která je určena pro způsobilost podle předpisů platných mimo Rýn. Tyto zápisy se na Rýně neuznávají za platné.

Článek 6
Společná zasedání

Pokud to bude potřebné je třeba pořádat společná zasedání národních expertů ZKR a smluvních správních orgánů. Na společných zasedáních mohou být přítomni také zástupci říčních komisí a Evropské komise. Společnými zasedáními se obzvláště sledují následující cíle:

 • přínos k shodnému uplatňování různých platných předpisů s ohledem na potřebné změny v budoucnosti a k přizpůsobování předpisů;
 • projednání obtíží při implementaci, přestupků a žádoucích opatření k nápravě;
 • přezkoumání a vývoj postupů k výměně informací;
 • koordinace kontrolních mechanismů mezi státy;
 • porovnání modalit pro získání způsobilostí a podpora vzájemného uznávání způsobilostí.

Článek 7
Sekretariát dohody

Zřizuje se sekretariát dohody ( dále „sekretariát“ ). Bude veden sekretariátem ZKR ve Štrasburku. Má zejména následující úkoly:

 • logistickou podporu při organizaci společných zasedání zamýšlených podle článku 6;
 • aktualizaci seznamu příslušných kompetentních úřadů v přílohách 1 a 2;
 • podpora výměny informací mezi smluvnímí správními orgány navzájem, mezi těmito správními orgány a ZKR jakož i mezi příslušnými kompetentními úřady stanovenými v článku 1;
 • správa jedné stránky webových stránek ZKR, na které jsou k dispozici užitečné informace k implementaci dohody;
 • převzetí dalších úkolů, které by mohly být nutné pro zajištění bezproblémového fungování dohody.

Článek 8
Povinnost informace a odsouhlasení v případě změn aktuálně platných předpisů

ZKR a smluvní správní orgány se co nejdříve a nezávisle na společných zasedáních navzájem informují o změnách a inovacích, které jsou plánovány ve vztahu k u nich platným předpisům. Dříve než změny dojdou ke konečné formulaci konzultují se navzájem, aby se zabránilo tomu, že by změnou mohlo být zproblematizováno vzájemné uznávání plaveckých služebních knížek. Pokud dojde k změně předpisu, pak je třeba změněné znění předpisu s udáním data kdy vstupuje v platnost bezodkladně předat sekretariátu. Sekretariát je pověřen, tyto informace předat ZKR a všem smluvním správním orgánům.

Článek 9
Konec vzájemného uznávání

 1. Pokud ZKR nebo některý smluvní správní orgán dojde k názoru, že na základě nějaké změny předpisů v některém dohodou dotčených států nebo že na základě postupů jednoho ze smluvních správních orgánů je vzájemné uznávání zproblematizováno, pak to má neprodleně sdělit sekretariátu, který tuto informaci předá ZKR a všem smluvním správním orgánům. Tyto se vynasnaží k zachování vzájemného uznávání plaveckých služebních knížek najít řešení dohodou. Za tím účelem může být svoláno společné zasedání.
 2. Jestliže po ukončení jednání ZKR nebo některý ze smluvních správních orgánů nadále setrvá v přesvědčení, že vzájemné uznávání nemůže být zachováno bez ohrožení bezpečnosti vnitrozemské plavby, pak může vzájemné uznávání ve vztahu k dotčenému smluvnímu správnímu orgánu ukončit. Příslušné rozhodnutí ve vztahu k tomuto smluvnímu správnímu orgánu vstoupí v platnost dvanáct měsíců po doručení sekretariátu.

Článek 10
Změny

 1. Změny příloh
  ZKR a smluvní správní orgány sdělí sekretariátu neprodleně veškeré změny v seznamech příslušných kompetentních úřadů uvedených v přílohách 1 a 2 . Sekretariát změní příslušně dotčenou přílohu a předá ji neprodleně ZKR a smluvním správním orgánům.
 2. Změna dohody
  ZKR nebo některý smluvní správní orgán může sekretariátu předkládat návrhy ke změně dohody. ZKR a smluvní správní orgány předají sekretariátu během dvou měsíců po zveřejnění návrhu sekretariátem svá stanoviska a komentáře. Ve svých odpovědích uvedou také jestli si přejí svolání společného zasedání. Pokud během této dvouměsíční lhůty nedojde žádná odpověď, pak se to považuje za souhlas s návrhem. Změna vstoupí v platnost 60 dnů po jejím schválení. Sekretariát předá před datem vstupu změny v platnost ZKR a všem smluvním správním orgánům pozměněné znění dohody.

Článek 11
Závěrečná ustanovení

 1. Tato dohoda vstoupí v platnost 1.července 2011.
  Jakmile budou ukončeny interní postupy nutné pro vstup dohody v platnost sdělí to ZKR a smluvní správní orgány neprodleně písemně sekretariátu, nejpozději však do 1.července 2011. Sekretariát předá tuto informaci ZKR a ostatním smluvním správním orgánům.
 2. Každý národní správní orgán, jehož plavecké služební knížky splňují kriteria uvedená v usnesení ZKR 2008-II-8, může podat žádost o přistoupení k této dohodě. Přistoupení vyžaduje souhlas ZKR a všech smluvních správních orgánů. Přistoupení se uskuteční bez výhrady a platí pro znění dohody, které je platné k datu přistoupení. Formální žádost o přistoupení se uloží na sekretariátu, který ji neprodleně rozešle ZKR a smluvním správním orgánům. Pokud ani ZKR ani žádný ze smluvních správních orgánů nepodá písemnou námitku, platí žádost o přistoupení po uplynutí šestiměsíční lhůty po dni rozeslání za přijatou. Námitky se prozkoumají v rámci společného zasedání. Přistoupení je pak přijato jednohlasným usnesením všech přítomných stran. Na společném zasedání nezastoupené strany musí své výhrady vyjádřit během jednoho měsíce. Přistoupení nabývá účinnosti tři měsíce po jeho schválení ze strany ZKR a všech smluvních správních orgánů podle výše popsaného postupu.
 3. ZKR nebo některý ze smluvních správních orgánů může písemným sdělením sekretariátu ohlásit své vystoupení. Sekretariát o tom informuje ZKR a všechny ostatní smluvní správní orgány. Vystoupení nabývá na účinnosti dvanáct měsíců po doručení sdělení sekretariátu.
 4. Dohoda není mezinárodní smlouvou nebo mezinárodní úmluvou v mezinárodněprávním smyslu a nezakládá pro smluvní správní orgány jako státy a pro ZKR jako mezinárodní organizaci žádné mezinárodní závazky. Nedotýká se žádných práv nebo povinností, které pocházejí z jiných mezinárodních dohod nebo předpisů EU.
 5. Francouzské, německé, nizozemské a anglické znění dohody jsou rovnocenně závazné. Podepsané exempláře budou uloženy na sekretariátu. ZKR a každý smluvní správní orgán obdrží po jednom ověřeném opisu ve všech jazykových verzích. Každý smluvní správní orgán přeloží dohodu do vlastního úředního jazyka.

Dáno ve Štrasburku 8.prosince 2010

Následují podpisy za ZKR a smluvní správní orgány.

Za správní orgán České republiky
S výhradou, že před 1.červencem 2011 vstoupí v platnost národní právní ustanovení, která umožní provádění této dohody*)

Dipl. Ing. Ivo TOMAN
náměstek ministra
Ministerstvo dopravy České republiky

*) Je třeba notifikace u sekretariátu, který informuje ZKR a ostatní smluvní správní orgány

Seznam příslušných rýnských kompetentních úřadů

Deutschland
Wasser- und Schifffahrtsamt Lübeck Moltkeplatz 17
23566 Lübeck
wsa-luebeck@wsv.bund.de
Tel. 0451/6208-0
Fax 0451/6208190
Wasser- und Schifffahrtsamt Tönning Am Hafen 40
25832 Tönning
wsa-toenning@wsv.bund.de
Tel. 04861/615-0
Fax 04861/615325
Wasser- und Schifffahrtsamt Brunsbüttel Alte Zentrale 4
25541 Brunsbüttel
wsa-brunsbuettel@wsv.bund.de
Tel. 04852/885-0
Fax 04852/885408
Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau Schleuseninsel 2
24159 Kiel
wsa-kiel-holtenau@wsv.bund.de
Tel. 0431/3603-0
Fax 0431/3603414
Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg Moorweidenstr. 14
20148 Hamburg
wsa-hamburg@wsv.bund.de
Tel. 040/44110-0
Fax 040/44110365
Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven Am Alten Hafen 2
27472 Cuxhaven
wsa-cuxhaven@wsv.bund.de
Tel. 04721/567-0
Fax 04721/567103
Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund Wamper Weg 5
18439 Stralsund
wsa-stralsund@wsv.bund.de
Tel. 03831/249-0
Fax 03831/249309
Wasser- und Schifffahrtsamt Bremen Franziuseck 5
28199 Bremen
wsa-bremen@wsv.bund.de
Tel. 0421/5378-0
Fax 0421/5378400
Wasser- und Schifffahrtsamt Bremerhaven Am Alten Vorhafen 1
27568 Bremerhaven
wsa-bremerhaven@wsv.bund.de
Tel. 0471/4835-0
Fax 0471/4835210
Wasser- und Schifffahrtsamt Emden Am Eisenbahndock 3
26725 Emden
wsa-emden@wsv.bund.de
Tel. 04921/802-0
Fax 04921/802379
Wasser- und Schifffahrtsamt Wilhelmshaven Mozartstr. 32
26382 Wilhelmshaven
wsa-wilhelmshaven@wsv.bund.de
Tel. 04421/186-0
Fax 04421/186308
Wasser- und Schifffahrtsamt Hannoversch-Münden Kasseler Str. 5
34646 Hann.-Münden
wsa-hann-muenden@wsv.bund.de
Tel. 05541/9520
Fax 05541/9521400
Wasser- und Schifffahrtsamt Verden Hohe Leuchte 30
27283 Verden
wsa-verden@wsv.bund.de
Tel. 04231/898-0
Fax 04231/8981333
Wasser- und Schifffahrtsamt Minden Am Hohen Ufer 1-3
32425 Minden
wsa-minden@wsv.bund.de
Tel. 0571/6458-0
Fax 0571/64581200
Wasser- und Schifffahrtsamt Braunschweig Ludwig-Winter-Str. 5
38120 Braunschweig
wsa-braunschweig@wsv.bund.de
Tel. 0531/86603-0
Fax 0531/866031400
Wasser- und Schifffahrtsamt Uelzen Greyerstr. 12
29525 Uelzen
wsa-uelzen@wsv.bund.de
Tel. 0581/9079-0
Fax 0531/90791277
Wasser- und Schifffahrtsamt Köln An der Münze 8
50668 Köln
wsa-koeln@wsv.bund.de
Tel. 0221/97350-0
Fax 0221/97350222
Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein Königstr. 84
47198 Duisburg
wsa-duisburg-rhein@wsv.bund.de
Tel. 02066/418-111
Fax 02066/418315
Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Meiderich Emmericher Str. 201
47138 Duisburg
wsa-duisburg-meiderich@wsv.bund.de
Tel. 0203/4504-0
Fax 0203/4504333
Wasser- und Schifffahrtsamt Rheine Münsterstr. 77
48431 Rheine
wsa-rheine@wsv.bund.de
Tel. 05971/916-0
Fax 05971/916222
Wasser- und Schifffahrtsamt Meppen Herzog-Arenberg-Str. 66
49716 Meppen
wsa-meppen@wsv.bund.de
Tel. 05931/848-111
Fax 05931/848222
Wasser- und Schifffahrtsamt Freiburg Stefan-Meier-Str. 4-6
79104 Freiburg
wsa-freiburg@wsv.bund.de
Tel. 0761/2718-0
Fax 0761/2718155
Wasser- und Schifffahrtsamt Bingen Schlossstr. 36
55411 Bingen
wsa-bingen@wsv.bund.de
Tel. 06721/306-0
Fax 06721/306155
Wasser- und Schifffahrtsamt Mannheim C8, 3
68159 Mannheim
wsa-mannheim@wsv.bund.de
Tel. 0621/1505-0
Fax 0621/1505155
Wasser- und Schifffahrtsamt Stuttgart Birkenwaldstr. 38
70191 Stuttgart
wsa-stuttgart@wsv.bund.de
Tel. 0711/25552-0
Fax 0711/25552155
Wasser- und Schifffahrtsamt Trier Pacelli-Ufer 16
54290 Trier
wsa-trier@wsv.bund.de
Tel. 0651/3609-0
Fax 0651/3609155
Wasser- und Schifffahrtsamt Saarbrücken Bismarckstr. 133
66121 Saarbrücken
wsa-saarbruecken@wsv.bund.de
Tel. 0681/6002-0
Fax 0681/6002155
Wasser- und Schifffahrtsamt Heidelberg Vangerowstraße 12
69115 Heidelberg
wsa-heidelberg@wsv.bund.de
Tel. 06221/507-0
Fax 06221/507155
Wasser- und Schifffahrtsamt Koblenz Schartwiesenweg 4
56070 Koblenz
wsa-koblenz@wsv.bund.de
Tel. 0261/9819-0
Fax 0261/98193155
Wasser- und Schifffahrtsamt Aschaffenburg Obernauer Str. 6
63739 Aschaffenburg
wsa-aschaffenburg@wsv.bund.de
Tel. 06021/385-0
Fax 06021/385101
Wasser- und Schifffahrtsamt Schweinfurt Mainberger Str. 8
97422 Schweinfurt
wsa-schweinfurt@wsv.bund.de
Tel. 09721/206-0
Fax 09721/206101
Wasser- und Schifffahrtsamt Nürnberg Marientorgraben 1
90402 Nürnberg
wsa-nuernberg@wsv.bund.de
Tel. 0911/2000-0
Fax 0911/2000101
Wasser- und Schifffahrtsamt Dresden Moritzburger Str. 1
01127 Dresden
wsa-dresden@wsv.bund.de
Tel. 0351/8432-50
Fax 0351/8432381 oder 8489020
Wasser- und Schifffahrtsamt Magdeburg Fürstenwallstr. 19/20
39104 Magdeburg
wsa-magdeburg@wsv.bund.de
Tel. 0391/530-0
Fax 0391/5302417
Wasser- und Schifffahrtsamt Lauenburg Dornhorster Weg 52
21481 Lauenburg
wsa-lauenburg@wsv.bund.de
Tel. 04153/558-0
Fax 04153/558448
Wasser- und Schifffahrtsamt Brandenburg Brielower Landstraße 1
14772 Brandenburg
wsa-brandenburg@wsv.bund.de
Tel. 03381/266-0
Fax 03381/266321
Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin Mehringdamm 129
10965 Berlin
wsa-berlin@wsv.bund.de
Tel. 030/69532-0
Fax 030/69532201
Wasser- und Schifffahrtsamt Eberswalde Schneidmühlenweg 21
16225 Eberswalde
wsa-eberswalde@wsv.bund.de
Tel. 03334/276-0
Fax 03334/276171ou
276172
Belgien
Directoraat-General Vervoer Te Land Binnenvaartlokeit Antwerpen Tavernierkaai 3
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 229 00 48
Direction Générale Transport Terrestre Guichet Navigation Intérieure de Liege La Batte 10
boîte 2
4000 Liege
Tel. +32 4 2220 149
Frankreich
Direction départementale des Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique, Service Transport, Centre instructeur de Sécurité Fluviale de Nantes 18, boulevard Gaston Serpette
BP 53606
F-44036 NANTES Cedex 1
Tel. 02 40 71 02 15
Fax 02 40 71 02 19
Service de la navigation du Nord -Pas-de Calais, BRAF 263, quai d’Alsace
BP 20018
F- 59001 Douai
Braf.sn-nord-pdc@developpement-durable.gouv.fr
Tel. 03 27 94 55 60
Fax 03 27 94 55 69
Service de la navigation du Rhône et de la Saône 11, Quai du Maréchal Joffre
F-69002 Lyon Cedex 5
Pascale.Piquerez@developpement-durable.gouv.fr
Tel. 04 72 56 17 70
Fax 04 78 37 96 84
Service de la navigation de la Seine 24, Quai d’Austerlitz
F- 75013 PARIS
Francis.Michon@developpement-durable.gouv.fr
Tel. 01 44 06 19 62
Fax 01 44 06 18 89
Service de la navigation de Strasbourg Cité administrative
14 rue du Maréchal Juin
F- 67084 Strasbourg cedex
Henri.Gries@developpement-durable.gouv.fr
Tel. 03 88 76 79 32
Fax 03 88 76 79 31
Service de la navigation de Toulouse 2 port Saint-Étienne
BP 7204
F- 31073 Toulouse Cedex 7
Vincent.Melgoso@developpement-durable.gouv.fr
Tel. 05 61 36 24 00
Fax 05 61 54 66 50
Niederlande
Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart Vasteland 12 e
3011 BL ROTTERDAM
Postbus 23041
Tel. +31 104129544
Fax +31 104048019
Schweiz
Direction ports rhénans suisses Schweizerische Rheinhäfen Direktion Postfach
CH-4019 BASEL
Tel. +41 61 639 9595
Fax +41 61 639 9514

Seznam příslušných kompetentních úřadů smluvních správních orgánů

Tschechische Republik
Státní plavební správa Praha Jankovcova 4
170 00 Praha 7
Tel. +420 234 637 111
Fax +420 266 710 545
pobockapraha@plavebniurad.cz
Státní plavební správa Děčín Husitska 1403/8
405 01 Děčín 1
Tel. +420 412 557 411
Fax +420 412 510 081
pobockadecin@plavebniurad.cz
Státní plavební správa Přerov Bohuslava Nemce 640
750 02 Přerov
Tel. +420 581 250 911
Fax +420 581 250 910
pobockaprerov@plavebniurad.cz