Pokyny k vyplnění žádosti o vydání plavebního dokladu průkazu způsobilosti vůdce plavidla a strojmistra

 1. Žádost lze podat jen na jeden plavební doklad.
 2. Všechny údaje vyplňujte hůlkovým písmem.
 3. Údaje o žadateli vyplňte dle průkazu totožnosti, za který je považován:
  • platný občanský průkaz,
  • platný cestovní pas,
  • dokument jiného státu, který prokazuje Vaši totožnost a obsahuje jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost a fotografii.

Tento průkaz totožnosti s sebou přineste ke zkoušce způsobilosti.

 1. Uhraďte správní poplatek ve stanovené hodnotě 500,- Kč, pro vydání náhradního dokladu 100,- Kč. Obě části kolkové známky žadatel nalepí na žádost. Je-li známek více a nevešly by se do vymezeného prostoru pro kolkovou známku a platbu v hotovosti na přední straně žádosti, nalepí je všechny na zadní stranu žádosti do levého horního rohu. Známky se nesmí překrývat.
 2. Správní poplatek lze zaplatit v hotovosti v pokladně úřadu. Žadatel obdrží potvrzení, které osobně předloží zaměstnanci podatelny nebo úseku dokladů osob.
 3. Požadovaný doklad zakřížkujte :
 4. Požadovanou vytečkovanou kategorii způsobilosti doplňte.
 5. Do rubriky „Jsem držitelem průkazu“ zapište nejvyšší způsobilosti v řadě (kapitána, lodníka, převozníka a strojmistra, na níž máte průkaz způsobilosti).
 6. V rubrice „Důvodem žádosti je“ zakřížkujte  aktuální důvod.
 7. Ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, stanovila Státní plavební správa pro splnění všech podmínek pro získání dokladu, včetně vykonání zkoušky v řádném a jednom opravném termínu, lhůtu 6 měsíců ode dne přijetí žádosti do evidence.
 8. Připojte místo, datum a žádost podepište do středu ohraničeného obdélníku, a to dostatečně výrazně, nejlépe tenkým černým fixem nebo výrazným perem nebo propisovací tužkou (tenký podpis není čitelný po elektronickém převedení na průkaz).
 9. K žádosti přiložte:

Uchazeč musí splnit další podmínky podle § 11, 12 a 15 až 17 vyhlášky č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel:

 • dosáhnout věku 18 let,
 • splnit předepsanou praxi,
 • úspěšně složit zkoušku před zkušební komisí Státní plavební správy.

Bližší informace poskytne kterákoliv pobočka Státní plavební správy.