Pokyny k vyplnění žádosti o vydání plavecké služební knížky a získání Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky – kormidelník EU

 1. Použijte žádost o vydání plavebního dokladu EU.
 2. Všechny údaje vyplňujte hůlkovým písmem.
 3. Údaje o žadateli vyplňte dle průkazu totožnosti, za který je považován:
  • platný občanský průkaz,
  • platný cestovní pas,
  • dokument jiného státu, který prokazuje Vaši totožnost a obsahuje jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost a fotografii.

  Tento průkaz totožnosti s sebou přineste ke zkoušce způsobilosti.

 4. Nalepte kolkovou známku ve stanovené hodnotě 300 Kč, pro vydání dokladu po uplynutí doby platnosti 200.- Kč, pro vydání náhradního dokladu 100 Kč. Obě části kolkové známky žadatel nalepí na žádost. Je-li známek více a nevešly by se do vymezeného prostoru pro kolkovou známku a platbu v hotovosti na přední straně žádosti, nalepí je všechny na zadní stranu žádosti do levého horního rohu. Známky se nesmí překrývat.

  Správní poplatek lze zaplatit v hotovosti v pokladně úřadu. Žadatel obdrží potvrzení, které osobně předloží zaměstnanci podatelny nebo úseku dokladů osob.

 5. Požadovaný doklad zakřížkujte:
  • Do rubriky „Jsem držitelem dokladu“ zapište nejvyšší oprávnění, jehož jste držitelem.
  • V rubrice „Důvodem žádosti je“ zakřížkujte aktuální důvod.
 6. K žádosti přiložte:

Podáním žádosti jste splnil pouze část obecných podmínek pro získání požadovaného oprávnění ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

Uchazeč o Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky – kormidelník EU musí splnit další podmínky podle § 24b odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě:

 • být držitelem platného průkazu způsobilosti k obsluze rádiových zařízení (podle § 26 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů),
 • splnit předepsanou praxi nebo varianta
 • absolvovat předepsané školení a splnit předepsanou praxi nebo varianta
 • splnit předepsanou praxi a úspěšné složit zkoušku z teoretických znalostí před zkušební komisí Státní plavební správy.

Ve smyslu § 24d odst. 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě plavební úřad po podání žádosti o zkoušku řízení do doby vykonání zkoušky přeruší. Žadatel obdrží usnesení o přerušení řízení, na které není třeba nijak reagovat, pouze je třeba se dostavit ke zkoušce ve vybraném termínu. Nebude-li zkouška úspěšně složena do 1 roku, a to v řádném a případně v jednom opravném termínu, ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bylo řízení po podání žádosti přerušeno, plavební úřad řízení zastaví.

Plavecké služební knížky vydávají všechny pobočky Státní plavební správy.

Bližší informace poskytne kterákoliv pobočka Státní plavební správy.