Odborník na přepravu cestujících

 § 24n odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) stanoví, že činnosti spočívající v poskytování pomoci cestujícím při ochraně jejich práv a osobám se zdravotním postižením nebo sníženou pohyblivostí a činnosti související s ochranou cestujících pro případ nehody, nasednutí nebo potopení plavidla anebo jiného hrozícího nebezpečí může vykonávat pouze osoba, jíž k tomu bylo uděleno oprávnění.

Odborník na přepravu cestujících musí být zastoupen na každém plavidle určeném k přepravě více než 12 cestujících.

Požadavky:

Podle §24o a 24p odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě a §7 vyhlášky č. 48/2023 Sb., kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě, jsou pro udělení oprávnění Evropské unie k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících stanoveny následující požadavky:

Důvod vydání Věk (roků) Vzdělání/
školení/
předchozí způsobilost
Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek (Kč) Položka zákona 634 Průkaz k obsluze rádiových zařízení Teoretická zkouška Praktická zkouška
Nové oprávnění 18 --- --- ne ano 500 37/9 ne ne ano
Uplynutí doby platnosti --- --- --- ne ano 400 37/10 --- ne ano*)

*) nebo absolvování příslušného školení v rozsahu alespoň 8 hodin.

Předkládané doklady a náležitosti:

  • žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou), nebo je dostupný zde ve formátu PDF. Státní plavební správa doporučuje podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti,
  • správní poplatek 500,- Kč,
  • správní poplatek za vydání nového osvědčení po uplynutí doby platnosti 400,- Kč,
  • doklad o absolvování příslušného školení, pokud žadatel o vydání osvědčení po uplynutí doby platnosti neabsolvuje praktickou zkoušku.

Písemnou žádost na předepsaném formuláři spolu s příslušnými doklady je možno zaslat na jakoukoliv pobočku Státní plavební správy v Praze, Děčíně a Přerově (územní působnost poboček), nebo ji podat osobně, nejméně 10 dní před termínem zkoušky.

Zkouška

Žadatel musí prokázat praktické dovednosti při praktické zkoušce na plavidle.

Je třeba, aby před zkouškou žadatel prokázal svou totožnost dokladem totožnosti.

Vyhledání zkoušek způsobilosti

Zkouška z praktických dovedností

Rozsah zkoušky z praktických dovedností a způsob hodnocení je stanoven v §7 vyhlášky č. 48/2023 Sb. Příloha č. 6 k uvedené vyhlášce stanovuje konkrétní dovednosti, které jsou předmětem praktické zkoušky. Příloha č. 7 k uvedené vyhlášce stanovuje rozsah témat, v jejichž rámci jsou praktické dovednosti ověřovány při zkoušce.

Hodnocení zkoušky

Při praktické zkoušce se ověří dovednosti v 9 z 12 témat sestavených náhodným výběrem z kategorie I, v 7 z 8 témat sestavených náhodným výběrem z kategorie II a z obou témat kategorie III. Zájemce může dosáhnout maximálně 10 bodů v každém tématu. Pro úspěšné složení zkoušky je nezbytné, aby zájemce dosáhl alespoň 7 bodů v každém zkoušeném tématu v kategorii I a III a zároveň minimálního celkového počtu 45 bodů v kategorii II.

Vydání průkaz

Osvědčení Evropské unie k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících (formou samostatné plastové karty) je vydáno žadateli po zkoušce nebo do 30 dnů. Vydané osvědčení si žadatel může vyzvednout osobně na Státní plavební správě nebo je mu zasláno na adresu trvalého bydliště.

Lhůta k vykonání zkoušky

Termín zkoušky musí být stanoven tak, aby zkouška byla provedena nejpozději do 3 měsíců od podání žádosti. Do doby vykonání zkoušky plavební úřad řízení přeruší. Žadatel obdrží usnesení o přerušení řízení, na které není třeba nijak reagovat, pouze je třeba se dostavit ke zkoušce ve vybraném termínu. Nebude-li zkouška úspěšně složena do 1 roku ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bylo řízení po podání žádosti přerušeno, plavební úřad řízení zastaví.

Neúspěšný žadatel může opakovat zkoušku pouze jednou. Nebyla-li zkouška úspěšně složena do jednoho roku ode dne podání žádosti, bude řízení zastaveno a žadatel může pokračovat po podání nové žádosti.

Platnost oprávnění

Oprávnění platí je platné 5 let.

Nové oprávnění Evropské unie k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících bude vydáno na základě podané žádosti při splnění požadavků stanovených v §24o a 24p zákona o vnitrozemské plavbě.