Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci plavčíka

§ 24a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) stanoví, že funkci člena posádky plavidla může vykonávat pouze osoba, jíž k tomu bylo uděleno oprávnění.

Ve smyslu § 24a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě umožňuje plné oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla výkon této funkce na vodní cestě

  1. České republiky,
  2. jiného členského státu Evropské unie,
  3. smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
  4. státu, který je smluvní stranou Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně
  5. státu, jehož osvědčení o kvalifikaci člena posádky plavidla je uznáváno podle předpisu Evropské komise.

Držitel osvědčení Evropské unie o kvalifikaci plavčíka je oprávněn vykonávat na plavidle činnosti spočívající v pomocných palubních pracích souvisejících zejména s přepravou osob a zboží, nakládáním a vykládáním zboží, úklidem a mytím plavidla a údržbou palubních strojů a zařízení.

Požadavky:

Podle § 24b odst. 5 zákona o vnitrozemské plavbě jsou pro udělení oprávnění Evropské unie k výkonu funkce plavčíka stanoveny následující požadavky: 

Důvod vydání Věk (roků) Vzdělání/
školení/
předchozí způsobilost
Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek (Kč) Položka zákona 634/2004 Sb. Průkaz k obsluze rádiových zařízení Teoretická zkouška Praktická zkouška
Nové oprávnění 15 Přijetí ke studiua) --- ano ano 300 37/5 ne ne ne

a) přijetí ke vzdělání na střední škole ukončenému maturitní zkouškou nebo výučním listem se zaměřením na vodní dopravu nebo účast na školení (určeného pro člena posádky plavidla) jiného než základního bezpečnostního školení

Předkládané doklady a náležitosti:

  • žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou), nebo je dostupný zde ve formátu PDF, Státní plavební správa doporučuje podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti,
  • lékařský posudek (ve vztahu k vykonávané činnosti) dle podmínek zdravotní způsobilosti ne starší než 3 měsíce, formulář je dostupný ve formátu PDF,
  • doklad o studiu (účast na probíhajícím školení jiném než základním bezpečnostním),
    správní poplatek 300,- Kč.

Písemnou žádost na předepsaném formuláři spolu s příslušnými doklady je možno zaslat na jakoukoliv pobočku Státní plavební správy v Praze, Děčíně a Přerově (územní působnost poboček), nebo ji podat osobně.

Vydání osvědčení

Osvědčení unie o způsobilosti plavčíka je zaznamenáno do kombinované plavecké služební knížky Evropské unie, která kombinuje doby plavby se záznamy o získaných osvědčeních členů posádky plavidla.

Platnost osvědčení

Osvědčení platí do dosažení 60 let věku držitele a po dovršení tohoto věku po dobu 5 let nejpozději do jednoho dne před dnem, kdy držitel dosáhne věku 70 let a dále po dobu 2 let po dosažení věku 70 let.