Podmínky výměny PLATNÝCH průkazů způsobilosti na základě přechodných ustanovení zákona č. 372/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů - platné od 1. března 2023

OBSAH

Kapitán kategorie B a C
Nová zákonná povinnost vůdce plavidla
Kormidelník
Kvalifikovaný lodník
Lodník
Plavčík
Pomocný lodník
Průkaz způsobilosti k vedení plavidla pomocí radaru
Průkaz způsobilosti strojmistra - nepodléhá výměně
Převozník
Formuláře

Zákon č. 372/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, v článku II. Přechodná ustanovení, stanovuje podmínky výměny jednotlivých průkazů způsobilosti v souladu s požadavky unijního práva.

O výměnu průkazů způsobilosti lze požádat po nabytí účinnosti výše uvedené novely zákona, tedy od 1. března 2023. K tomuto datu budou na webových stránkách k dispozici formuláře žádostí a lékařského posudku.

K žádosti o výměnu je nutné

  • vždy přiložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 3 měsíců v době podání žádosti,
  • přiložit další stanovené přílohy na základě podmínek výměny uvedených v Přechodných ustanoveních v Článku II. novely zákona o vnitrozemské plavbě,
  • vždy odevzdat původní doklad, který je měněn.

Správní poplatek za vydání nového dokladu se v případě výměny nevybírá.

Kapitán kategorie B a C

Stávajícími platnými průkazy způsobilosti kapitána kategorie B a C, vydanými podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona, lze doložit do 18. ledna 2032 oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla podle § 24a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přičemž průkazem způsobilosti kapitána kategorie C pouze na vodní cestě ČR.

Podmínky výměny průkazu

Původní oprávnění Nové oprávnění Průkaz totožnosti Původní průkaz Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek Průkaz k obsluze rádiových zařízení Vzdělání /školení/
předchozí nižší způsobilost
Zkouška
Kapitán kategorie B Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla *)  ano ano ne ano ano ne ne ne ne
Kapitán kategorie C ano ano ne ano ano ne ne ne ne
Kapitán kategorie B Průkaz způsobilosti vůdce plavidla  ano ano ne ano ano ne ne ne ne
Kapitán kategorie C ano ano ne ano ano ne ne ne ne

*) Současně bude vydána PSK vůdce plavidla

Nová zákonná povinnost vůdce plavidla

Na základě přechodných ustanovení novely zákona vůdce plavidla není povinnen po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti novely zákony (tedy do 1.3.2024) zaznamenávat v plavecké služební knížce vůdce plavidla údaje o údaje o plavbách podle §24f odst. 2 zákona č. 114/1995Sb., ve znění účinném od nabytí účinnosti tohoto zákona.

Získá-li vůdce plavidla osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla (plné oprávnění) nebo průkaz způsobilosti vůdce plavidla (zúžené oprávnění), a to

  • výměnou průkazu způsobilosti kapitána B nebo C (podle bodu 2 přechodných ustanovení), nebo
  • na základě zkoušky - udělením plného oprávnění (podle §24 b odst. 1) či zúženého oprávnění (podle § 24c odst. 1) k výkonu funkce vůdce plavidla,

je povinnen zaznamenávat údaje o plavbách do plavecké služební knížky vůdce plavidla ode dne převzetí tohoto dokladu.

Kormidelník

Stávajícím platným průkazem způsobilosti kormidelníka, vydaným podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona, lze doložit do 18. ledna 2032 na vodní cestě ČR oprávnění k výkonu funkce kormidelníka podle § 24a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Podmínky výměny průkazu

Původní oprávnění Nové oprávnění (plné/zúžené) Průkaz totožnosti Původní průkaz Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek Průkaz k obsluze rádiových zařízení Vzdělání /školení/ Zkouška
Kormidelník   Osvědčení EU
o kvalifikaci kormidelníka
ano ano ne ano ano ne ano ne ne
Osvědčení EU
o kvalifikaci kormidelníka
ano ano 1080a) ano ano ne ne ne ne
Osvědčení EU
o kvalifikaci kormidelníka
ano ano 720b) ano ano ne ne ano ne
Kormidelník Průkaz způsobilosti kormidelníka ano ano ne ano ano ne ne ne ne

a) z toho max.360 dnů praxe v obsluze námořní obchodní lodě
b) z toho max. 360 dnů praxe v obsluze námořní obchodní lodě + ukončené střední vzdělání v oboru se zaměřením na lodní dopravu doložené matrutním vysvědčením nebo výučním listem

Kvalifikovaný lodník

Stávajícím platným průkazem způsobilosti lodního strojníka, vydaným podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona, lze doložit do 18. ledna 2032 na vodní cestě ČR oprávnění k výkonu funkce kvalifikovaného lodníka podle § 24a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Podmínky výměny průkazu

Původní oprávnění Nové oprávnění (plné/zúžené) Průkaz totožnosti Původní průkaz Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek Průkaz k obsluze rádiových zařízení Vzdělání /školení/ Zkouška
Lodní strojník Osvědčení EU
o kvalifikaci kvalifikovaného lodníka
ano ano ne ano ano ne ne ne ne
Lodní strojník Průkaz způsobilosti kvalifikovaného lodníka ano ano ne ano ano ne ne ne ne

Lodník

Stávajícím platným průkazem způsobilosti lodníka, vydaným podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona, lze doložit do 18. ledna 2032 na vodní cestě ČR oprávnění k výkonu funkce lodníka podle § 24a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Podmínky výměny průkazu

Původní oprávnění Nové oprávnění (plné/zúžené) Průkaz totožnosti Původní průkaz Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek Průkaz k obsluze rádiových zařízení Vzdělání /školení/ Zkouška
Lodník  Osvědčení EUo kvalifikaci lodníka  ano ano ne ano ano ne ne ne ne
ano ano 540a),b) ano ano ne ne ne ne
Lodník Průkaz způsobilosti lodníka ano ano ne ano ano ne ne ne ne

a) praxe v obsluze plavidla se při výměně dokládá pouze v případě získání původního lodníka na základě úspěšně složené odborné zkoušky způsobilosti (= po doložení praxe 6 měsíců ve funkci pomocného lodníka), viz §8 odst.2 vyhl.42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
b) z toho max.360 dnů praxe v obsluze námořní obchodní lodě

Plavčík

Stávajícím platným průkazem způsobilosti plavčíka, vydaným podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona, lze doložit do 18. ledna 2032 na vodní cestě ČR oprávnění k výkonu funkce plavčíka podle § 24a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Podmínky výměny průkazu

Původní oprávnění Nové oprávnění (plné/zúžené) Průkaz totožnosti Původní průkaz Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek Průkaz k obsluze rádiových zařízení Vzdělání /školení/ Zkouška
Plavčík Osvědčení EU
o kvalifikaci plavčíka
ano ano ne ano ano ne ne ne ne
Plavčík Průkaz způsobilosti plavčíka ano ano ne ano ano ne ne ne ne
Lodník Průkaz způsobilosti lodníka ano ano ne ano ano ne ne ne ne

Pomocný lodník

Stávajícím platným průkazem způsobilosti pomocného lodníka, vydaným podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona, lze doložit do 18. ledna 2032 na vodní cestě ČR oprávnění k výkonu funkce pomocného lodníka podle § 24a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Podmínky výměny průkazu

Původní oprávnění Nové oprávnění (plné/zúžené) Průkaz totožnosti Původní průkaz Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek Průkaz k obsluze rádiových zařízení Vzdělání /školení/ Zkouška
Pomocný lodník Osvědčení EU
o kvalifikaci pomocného lodníka
ano ano ne ano ano ne ne ne ne
Pomocný lodník Průkaz způsobilosti pomocného lodníka ano ano ne ano ano ne ne ne ne
Lodník Průkaz způsobilosti lodníka ano ano ne ano ano ne ne ne ne

Průkaz způsobilosti k vedení plavidla pomocí radaru

Stávajícím platným průkazem způsobilosti k vedení plavidla pomocí radaru, vydaným podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona, lze doložit do 18. ledna 2032 zvláštní oprávnění k vedení plavidla pomocí radaru podle § 24a odst. 8 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je-li držitel tohoto průkazu zároveň držitelem platného průkazu kapitána B nebo C vydaného plavebním úřadem podle § 25 zákona č. 114/2015 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo obdobným platným dokladem vydaným jiným členským státem Evropské unie.

Průkaz způsobilosti k vedení plavidla pomocí radaru lze vyměnit pouze při současné výměně průkazu kapitána B nebo C za osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla nebo průkazu způsobilosti vůdce plavidla, vzhledem k vyznačení zvláštního oprávnění k vedení plavidla pomocí radaru do tohoto nového dokladu.

Podmínky výměny průkazu

Původní oprávnění Nové oprávnění (plné/zúžené) Průkaz totožnosti Původní průkaz Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek Průkaz k obsluze rádiových zařízení Vzdělání /školení/ Zkouška
Průkaz způsobilosti k vedení plavidla pomocí radaru Zvláštní oprávnění k vedení plavidla pomocí radaru ano ano ne ano ano ne ne ne ne

*) Současně musí být požádáno o vydání osvědčení EU vůdce plavidla nebo průkazu vůdce plavidla, kde bude oprávnění vyznačeno, jinak nelze vyměnit.

Průkaz způsobilosti strojmistra - nepodléhá výměně

Stávajícím platným průkazem způsobilosti strojmistra, vydaným podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona, lze i nadále na vodní cestě ČR dokládat oprávnění k výkonu funkce strojmistra podle § 24n odst. 3 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Převozník

Stávajícím platným průkazem způsobilosti převozníka, vydaným podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona, lze na vodní cestě ČR po dobu 1 roku od nabytí účinnosti novely zákona, tedy do 29.2.2024, doložit oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla podle §24a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jde-li o plavidlo, které je převozní lodí přepravující nejvýše 12 cestujících.

Oprávnění k vedení malého plavidla podle § 26 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jde-li o plavidlo, které je převozní lodí přepravující nejvýše 12 cestujících, lze do 18. ledna 2032 doložit rovněž platným průkazem způsobilosti převozníka vydaným plavebním úřadem podle §25 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Podmínky výměny průkazu

Původní oprávnění Nové oprávnění (plné/zúžené) Průkaz totožnosti Původní průkaz Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek Průkaz k obsluze rádiových zařízení Vzdělání /školení/ Zkouška
Převozník Vůdce malého plavidla ano ano ne ano ano ne ne ne ne

Formuláře

Příslušné formuláře naleznete zde: