Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla

§24, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), určuje vůdce plavidla jako člena posádky plavidla na řídící úrovni. § 24a zákona o vnitrozemské plavbě stanoví, že funkci člena posádky plavidla může vykonávat pouze osoba, jíž k tomu bylo uděleno oprávnění.

Ve smyslu § 24a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě umožňuje plné oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla výkon této funkce na vodní cestě

 1. České republiky,
 2. jiného členského státu Evropské unie,
 3. smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
 4. státu, který je smluvní stranou Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně
 5. státu, jehož osvědčení o kvalifikaci člena posádky plavidla je uznáváno podle předpisu Evropské komise.

Prováděcí vyhláška č. 48/2023 Sb., stanoví v § 2, odst. 1) činnosti spočívající ve vedení plavidla při jeho pohybu na vodní cestě, jimiž jsou zejména

 1. vydávání příkazů členům posádky plavidla při jimi vykonávaných činnostech,
  naplánování plavby, vedení plavidla a bezpečné manévrování s ním, včetně řešení nouzových situací v souladu s pravidly plavebního provozu a pravidly přepravy nebezpečných věcí,
 2. zajištění bezpečné přepravy cestujících včetně pomoci osobám se zdravotním postižením a nakládky materiálu s ohledem na stabilitu plavidla,
 3. kontrola bezpečného provozu a zajištění údržby strojního, elektrotechnického a elektronického zařízení na plavidle,
 4. zajištění organizace výcviku na plavidle, komunikace s posádkou a cestujícími a
  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, práv cestujících a ochrany životního prostředí.

Držitel osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla je oprávněn vést plavidlo, s výjimkou plavidla s plachtou, bez omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla na vodních cestách Evropské unie s výjimkou vodních cest námořního charakteru, nemá-li pro tyto cesty uděleno oprávnění (M). V úsecích vnitrozemských vodních cest se zvláštními riziky je vyžadováno zvláštní oprávnění vůdce plavidla pro plavbu v úsecích se zvláštními riziky.

Požadavky:

Podle § 24b odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě a §3, §13 vyhlášky č. 48/2023 Sb., kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě, jsou pro udělení oprávnění Evropské unie k výkonu funkce vůdce plavidla stanoveny následující požadavky:

Důvod vydání Věk (roků) Vzdělání/
školení/
předchozí způsobilost
Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek (Kč) Položka zákona 634/2004 Sb. Průkaz k obsluze rádiových zařízení Teoretická zkouška v rámci SPS Praktická zkouška v rámci SPS
Nové oprávnění       18 3 rokya) 360 dnůb) ano ano 500 37/3 ano ne ne
18 kormidelník 180 dnů ano ano 500 37/3 ano ano (testová a ústní) ano
18 --- 540 dnů ano ano 500 37/3 ano ano (testová a ústní) ano
18 --- 180 dnů a 500 dnůc) ano ano 500 37/3 ano ano (testová a ústní) ano
18 18 měsícůa) 5 letd) a 180 dnůe) ano ano 500 37/3 ano ne ne
18 18 měsícůa) 500 dnůc) a 180 dnůe) ano ano 500 37/3 ano ne ne
18 18 měsícůa)  a střední vzděláníf) 180 dnůe) ano ano 500 37/3 ano ne ne
Po uplynutí doby platnosti --- ne ne ano ano 400 37/4 --- ne ne

a) školení či vzdělání u právnické osoby pověřené Ministerstvem dopravy určené pro vůdce plavidla
b) praxe v obsluze plavidla získaná v průběhu školení nebo po jeho skončení
c) dřívější praxe jako člen posádky v obsluze námořní obchodní lodě
d) praxe v obsluze plavidla získaná před zahájením školením
e) praxe v obsluze plavidla získaná v průběhu školení i po skončení školení pokaždé v uvedeném rozsahu
f) technického směru

Předkládané doklady a náležitosti:

 • žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou), nebo je dostupný zde ve formátu PDF, Státní plavební správa doporučuje podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti,
 • lékařský posudek (ve vztahu k vykonávané činnosti) dle podmínek zdravotní způsobilosti, nesmí být starší než 3 měsíce v době podání žádosti, formulář je dostupný ve formátu PDF,
 • průkaz k obsluze rádiových zařízení (podle § 26 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů),
 • doklad o splnění požadované praxe v plavecké služební knížce nebo námořnické knížce,
 • správní poplatek 500,- Kč,
 • správní poplatek za vydání nového osvědčení po uplynutí doby platnosti 400,- Kč.

Písemnou žádost na předepsaném formuláři spolu s příslušnými doklady je možno zaslat na jakoukoliv pobočku Státní plavební správy v Praze, Děčíně a Přerově (územní působnost poboček), nebo ji podat osobně, nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem zkoušky.

Termín zkoušky musí být stanoven tak, aby zkouška byla provedena nejpozději do 3 měsíců od podání žádosti. Do doby vykonání zkoušky plavební úřad řízení přeruší. Žadatel obdrží usnesení o přerušení řízení, na které není třeba nijak reagovat, pouze je třeba se dostavit ke zkoušce ve vybraném termínu. Nebude-li zkouška úspěšně složena do 1 roku ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bylo řízení po podání žádosti přerušeno, plavební úřad řízení zastaví.

Zkouška

Žadatel musí prokázat teoretické znalosti při teoretické zkoušce provedené formou písemného testu na počítači a formou ústní zkoušky. Dále musí žadatel prokázat praktické dovednosti při praktické zkoušce na plavidle. Praktická zkouška může předcházet zkoušce teoretické.

Je třeba, aby před zkouškou žadatel prokázal svou totožnost dokladem totožnosti.

Vyhledání zkoušek způsobilosti

Testová část zkoušky

Test pomocí počítače obsahuje otázky, které jsou vybrány z veřejně přístupných souborů otázek z předmětů:

 • plavební provoz,
 • plavební nauka,
 • konstrukce plavidel.

Testová část zkoušky obsahuje 50 zkušebních otázek sestavených náhodným počítačovým výběrem ze všech tematických okruhů znalostí uvedených v části I přílohy č. 1 k vyhlášce č. 48/2023 Sb.

Každá otázka nabízí 3 odpovědi (a, b, c), z nichž jen jedna je správná. Uchazeč musí označit správnou odpověď.

Hodnocení testové zkoušky

Celkový počet otázek v testu: 50
Počet bodů potřebný ke splnění testu: 40
Doba ke zpracování testu: 55 minut

Soubor otázek: zde

Ústní část zkoušky

Může se jí podrobit jen uchazeč, který vyhověl při testu. Náhodným počítačovým výběrem obdrží testový list, který obsahuje 4 otázky vybrané z tematických okruhů znalostí uvedených v části I přílohy č. 1 k vyhlášce č. 48/2023 Sb.

Soubory ústních otázek jsou neveřejné.

Uchazeč má k dispozici dobu na osobní přípravu, během níž si může udělat zejména písemnou osnovu odpovědí a potřebné poznámky. Uchazeč má k dispozici mapu. Poté odpovídá před komisí souvisle na jednotlivé otázky. Nevyčerpá-li dostatečně některou odpověď, komise mu položí doplňující otázky.

Ústní část zkoušky je hodnocena komisaři za odpovědi na každou otázku zvlášť, celkově komisí výroky "vyhověl" nebo "nevyhověl". Uchazeč „vyhověl“, odpoví-li správně na všechny 4 otázky uvedené na testovém listu.

Plavební mapy jsou k dispozici na Geoportálu Státní plavební správy.

Zkouška z praktických dovedností

Rozsah zkoušky z praktických dovedností a způsob jejího hodnocení je stanoven v §3 vyhlášky č. 48/2023 Sb. Příloha č. 1 k uvedené vyhlášce stanovuje konkrétní dovednosti, které jsou předmětem praktické zkoušky. Příloha č. 2 k uvedené vyhlášce stanovuje rozsah témat, v jejichž rámci jsou praktické dovednosti ověřovány při zkoušce

Zkouška z praktických dovedností se skládá se ze tří částí - formou ověření schopnosti plánování a provedení plavby. Pokud zájemce nesložil v minulosti úspěšně zkoušku z teoretických znalostí pro získání plného oprávnění k výkonu funkce kormidelníka a lodníka, nebo neabsolvoval-li školení pro člena posádky na provozní úrovni, je součástí praktické zkoušky ještě třetí část, kterou tvoří ověření schopnosti dohlížet na plavbu, provozování plavidla, manipulaci s nákladem a jeho zajištění a přepravu osob, strojní službu a elektroniku a ovládání strojního zařízení, údržbu a opravu plavidla a jeho zařízení, komunikaci s osobami na plavidle a bezpečnost a ochrana zdraví a životního prostředí.

 1. Plánování plavby
  Tato část zkoušky zahrnuje prvky uvedené v části I přílohy č. 2 k vyhlášce č. 48/2023 Sb. Prvky jsou zařazeny do kategorií I a II. Žadatel je vyzkoušen z 10 prvků kategorie I a 10 prvků kategorie II, sestavených náhodným výběrem.
 2. Provedení plavby
  Žadatel musí prokázat, že je schopen plavbu uskutečnit, musí vést samostatně plavidlo. Při zkoušce se ověří dovednosti ve všech tématech stanovených v části II přílohy č. 2 k vyhlášce č. 48/2023 Sb
 3. Dohled nad úkoly členů posádky
  Tato část zkoušky zahrnuje prvky uvedené v části III přílohy č. 2 k vyhlášce č. 48/2023 Sb. prvky jsou zařazeny do kategorií I a II. Žadatel je vyzkoušen z 20 prvků kategorie I a 8 prvků kategorie II, sestavených náhodným výběrem.

Hodnocení zkoušky

Písemný test je hodnocen počtem bodů, při čemž za každou správnou odpověď je 1 bod. Uchazeč "vyhověl", dosáhne-li potřebný počet bodů.

Ústní část zkoušky je hodnocena komisaři za odpovědi na každou otázku zvlášť, celkově komisí výroky "vyhověl" nebo "nevyhověl". Uchazeč „vyhověl“, odpoví-li správně na všechny 4 otázky uvedené na testovém listu.

Ověření praktických dovedností
Plánování plavby
– u kategorie I se zkouší 10 prvků z 12. Každý prvek se hodnotí 1 – 10 body. Žadatel musí dosáhnout alespoň 7 z 10 bodů u každého prvků. U kategorie II se zkouší 10 prvků z 28. Každý prvek se hodnotí 1 – 10 body. Žadatel musí dosáhnout součtem bodů ze všech 10 prvků nejméně 60 bodů.

Provedení plavby – zkouší se všech 12 prvků uvedených v tabulce. Každý prvek se hodnotí 1 – 10 body. Žadatel musí dosáhnout alespoň 7 z 10 bodů u každého prvků.

Dohled nad úkoly členů posádky – u kategorie I se zkouší 20 prvků z 25. Každý prvek se hodnotí 1 – 10 body. Žadatel musí dosáhnout alespoň 7 z 10 bodů u každého prvků. U kategorie II se zkouší 8 prvků z 12. Každý prvek se hodnotí 1 – 10 body. Žadatel musí dosáhnout součtu bodů ze všech 10 prvků nejméně 40 bodů.

Vydání osvědčení

Po úspěšném vykonání zkoušky je osvědčení vydáno žadateli po zkoušce nebo do 30 dnů. Vydané osvědčení si žadatel může vyzvednout osobně na Státní plavební správě nebo je mu zasláno na adresu trvalého bydliště.

Lhůta k vykonání zkoušky

Termín zkoušky musí být stanoven tak, aby zkouška byla provedena nejpozději do 3 měsíců od podání žádosti. Do doby vykonání zkoušky plavební úřad řízení přeruší. Žadatel obdrží usnesení o přerušení řízení, na které není třeba nijak reagovat, pouze je třeba se dostavit ke zkoušce ve vybraném termínu. Nebude-li zkouška úspěšně složena do 1 roku ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bylo řízení po podání žádosti přerušeno, plavební úřad řízení zastaví.

Neúspěšný žadatel může opakovat zkoušku z teoretických znalostí nebo z praktických dovedností pouze jednou. Poté je třeba podat novou žádost, včetně všech aktualizovaných dokladů.

Platnost osvědčení

Osvědčení platí nejvýše 13 let, současně nejpozději do jednoho dne před dnem, kdy držitel dosáhne věku 60 let a po dovršení tohoto věku po dobu 5 let nejpozději do jednoho dne před dnem, kdy držitel dosáhne věku 70 let a dále po dobu 2 let po dosažení věku 70 let.