Zvláštní oprávnění k vedení plavidla pomocí radaru

§ 24a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) stanoví, že funkci člena posádky plavidla může vykonávat pouze osoba, jíž k tomu bylo uděleno oprávnění.

Podle § 24a odst. 5 může funkci vůdce plavidla, které pluje pomocí radaru, vykonávat pouze držitel oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla, jemuž k tomu bylo uděleno zvláštní oprávnění.

Držitel zvláštního oprávnění k vedení plavidla pomocí radaru je oprávněn vést plavidlo pomocí radaru na vodních cestách v souladu rozsahem oprávnění Osvědčení Evropské unie k výkonu funkce vůdce plavidla nebo průkazu způsobilosti vůdce plavidla.

Požadavky:

Podle § 24h odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě a podle §5 vyhlášky č. 48/2023 Sb., kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě, jsou pro udělení zvláštního oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla pomocí radaru stanoveny následující požadavky:

Důvod vydání Věk (roků) Vzdělání/
školení/
předchozí způsobilost
Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek (Kč) Položka zákona 634/2004 Sb. Průkaz k obsluze rádiových zařízení Teoretická zkouška Praktická zkouška
Nové oprávnění --- Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidlaa) nebo
průkaz způsobilosti vůdce plavidla
ne ne ano 500 37/8 ne ne anob)
Po uplynutí doby platnosti  

Platné osvědčení EU vůdce plavidla a podobné a) nebo průkaz způsobilosti vůdce plavidla

--- --- --- --- --- --- --- ---

a) platné osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla vydané plavebním úřadem nebo jiným členským státem EU, platné osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla vydané smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, platné osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla vydané oprávněným státem podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, platné osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla vydané jiným státem, pokud je osvědčení uznáváno Evropskou komisí.
b) praktická zkouška není požadována v případě, bylo-li k žádosti přiloženo osvědčení o složení zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení plavidla plujícího pomocí radaru, která byla provedena s využitím simulátoru, vydané jiným členským státem Evropské unie nebo smluvním státem dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Předkládané doklady a náležitosti:

  • žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou), nebo je dostupný pro osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla zde ve formátu PDF, pro průkaz způsobilosti vůdce plavidla zde ve formátu PDF. Státní plavební správa doporučuje podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti,
  • osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla nebo průkaz způsobilosti vůdce plavidla,
  • osvědčení o složení zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení plavidla plujícího pomocí radaru, která byla provedena s využitím simulátoru, vydané jiným členským státem Evropské unie nebo smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, je-li žadatel o udělení zvláštního oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla plujícího pomocí radaru jeho držitelem,
  • správní poplatek 500,- Kč.

Písemnou žádost na předepsaném formuláři spolu s příslušnými doklady je možno zaslat na jakoukoliv pobočku Státní plavební správy v Praze, Děčíně a Přerově (územní působnost poboček), nebo ji podat osobně, nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem zkoušky.

Zkouška z praktických dovedností

Rozsah zkoušky z praktických dovedností a způsob hodnocení je stanoven v §5 vyhlášky č. 48/2023 Sb. Příloha č. 4 k uvedené vyhlášce stanovuje konkrétní dovednosti, které jsou předmětem praktické zkoušky. Příloha č. 5 k uvedené vyhlášce stanovuje rozsah témat, v jejichž rámci jsou praktické dovednosti ověřovány při zkoušce.

Je třeba, aby před zkouškou žadatel prokázal svou totožnost dokladem totožnosti.

Vyhledání zkoušek způsobilosti

Absolvování zkoušky z praktických dovedností nahrazuje doložení osvědčení o složení zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení plavidla plujícího pomocí radaru, která byla provedena s využitím simulátoru, vydané jiným členským státem Evropské unie nebo smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, je-li uchazeč jeho držitelem.

Hodnocení zkoušky

Zkoušejí se prvky 1 - 16 a alespoň jeden z prvků 17 – 19 zařazených do kategorie I a II stanovených v příloze č. 5 k vyhlášce č. 48/20123 Sb. Každý prvek se hodnotí 1 – 10 body. Žadatel musí dosáhnout v každém prvku minimálně 7 bodů.

Vydání průkazu

Po úspěšném vykonání zkoušky je zvláštní oprávnění k vedení plavidla pomocí radaru zaznamenáno do Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla nebo průkazu způsobilosti vůdce plavidla.

Lhůta k vykonání zkoušky

Termín zkoušky musí být stanoven tak, aby zkouška byla provedena nejpozději do 3 měsíců od podání žádosti. Do doby vykonání zkoušky plavební úřad řízení přeruší. Žadatel obdrží usnesení o přerušení řízení, na které není třeba nijak reagovat, pouze je třeba se dostavit ke zkoušce ve vybraném termínu. Nebude-li zkouška úspěšně složena do 1 roku ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bylo řízení po podání žádosti přerušeno, plavební úřad řízení zastaví

Neúspěšný žadatel může opakovat zkoušku pouze jednou. Nebyla-li zkouška úspěšně složena do jednoho roku ode dne podání žádosti, bude řízení zastaveno a žadatel může pokračovat po podání nové žádosti.

Platnost oprávnění

Platnost je spjata s platností dokladu, do něhož se získaná zvláštní oprávnění zaznamenávají, řídí se tedy platností osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla nebo průkazu způsobilosti vůdce plavidla.

Oprávnění platí nejvýše 13 let, současně nejpozději do jednoho dne před dnem, kdy držitel dosáhne věku 60 let a po dovršení tohoto věku po dobu 5 let nejpozději do jednoho dne před dnem, kdy držitel dosáhne věku 70 let a dále po dobu 2 let po dosažení věku 70 let.