Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci pomocného lodníka

§ 24a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) stanoví, že funkci člena posádky plavidla může vykonávat pouze osoba, jíž k tomu bylo uděleno oprávnění.

Ve smyslu § 24a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě umožňuje plné oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla výkon této funkce na vodní cestě

 1. České republiky,
 2. jiného členského státu Evropské unie,
 3. smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
 4. státu, který je smluvní stranou Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně
 5. státu, jehož osvědčení o kvalifikaci člena posádky plavidla je uznáváno podle předpisu Evropské komise.

Požadavky:

Podle § 24b odst. 6 zákona o vnitrozemské plavbě jsou pro udělení oprávnění Evropské unie k výkonu funkce pomocného lodníka stanoveny následující požadavky:

Důvod vydání Věk (roků) Vzdělání/
školení/
předchozí způsobilost
Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek (Kč) Položka zákona 634/2004 Sb. Průkaz k obsluze rádiových zařízení Teoretická zkouška Praktická zkouška
Nové oprávnění 16 8 hodin*) --- ano ano 300 37/5 ne ne ne
Uplynutí doby platnosti --- --- --- ano ano 200 37/6 --- ne ne

*) základní bezpečnostní školení

Předkládané doklady a náležitosti:

 • žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou), nebo je dostupný zde ve formátu PDF, Státní plavební správa doporučuje podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti,
 • lékařský posudek (ve vztahu k vykonávané činnosti) dle podmínek zdravotní způsobilosti ne starší než 3 měsíce, formulář je dostupný ve formátu PDF,
 • správní poplatek 300,- Kč,
 • správní poplatek za vyznačení nové doby platnosti v plavebním dokladu 200,- Kč,
 • absolvování základního bezpečnostního školení

Základní bezpečnostní školení

Školení provádí na základě pověření Ministerstva dopravy České republiky

 • společnost TFLP, s. r. o., na adrese Labská 24, Děčín 1, https://www.tmlg.eu/cs/
 • společnost DGSA Bohemia, s. r. o., na adrese Labská 137/17/C, Děčín 1, www.dgsa.cz

Po úspěšném absolvování základního bezpečnostního školení u pověřeného subjektu v České republice, není vyžadováno doložení osvědčení o absolvování školení k žádosti o vydání plavebního dokladu. Plavební úřad je o tomto informován přímo pověřeným subjektem.

Státní plavební správa nezajišťuje zájemcům účast na tomto školení.

Vydání osvědčení

Písemnou žádost na předepsaném formuláři spolu s příslušnými doklady je možno zaslat na jakoukoliv pobočku Státní plavební správy v Praze, Děčíně a Přerově (územní působnost poboček), nebo ji podat osobně.

Osvědčení unie o způsobilosti pomocného lodníka je zaznamenáno do kombinované plavecké služební knížky Evropské unie, která kombinuje doby plavby se záznamy o získaných osvědčeních členů posádky plavidla.

Platnost osvědčení

Osvědčení platí do dosažení 60 let věku držitele a po dovršení tohoto věku po dobu 5 let nejpozději do jednoho dne přede dnem, kdy držitel dosáhne věku 70 let a dále po dobu 2 let po dosažení věku 70 let.