Pokyny k vyplnění žádosti o vydání plavebního dokladu pro získání Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky – pomocný lodník EU

 1. Použijte žádost o vydání plavebního dokladu EU.
 2. Všechny údaje vyplňujte hůlkovým písmem.
 3. Údaje o žadateli vyplňte dle průkazu totožnosti, za který je považován:
  • platný občanský průkaz,
  • platný cestovní pas,
  • dokument jiného státu, který prokazuje Vaši totožnost a obsahuje jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost a fotografii.

  Tento průkaz totožnosti s sebou přineste ke zkoušce způsobilosti.

 4. Nalepte kolkovou známku ve stanovené hodnotě 300 Kč, pro vydání dokladu po uplynutí doby platnosti 200.- Kč, pro vydání náhradního dokladu 100 Kč. Obě části kolkové známky žadatel nalepí na žádost. Je-li známek více a nevešly by se do vymezeného prostoru pro kolkovou známku a platbu v hotovosti na přední straně žádosti, nalepí je všechny na zadní stranu žádosti do levého horního rohu. Známky se nesmí překrývat.

  Správní poplatek lze zaplatit v hotovosti v pokladně úřadu. Žadatel obdrží potvrzení, které osobně předloží zaměstnanci podatelny nebo úseku dokladů osob.

 5. Požadovaný doklad zakřížkujte:
  • Do rubriky „Jsem držitelem dokladu“ zapište nejvyšší oprávnění, jehož jste držitelem.
  • V rubrice „Důvodem žádosti je“ zakřížkujte aktuální důvod.
 6. K žádosti přiložte:

Podáním žádosti jste splnil pouze část obecných podmínek pro získání požadovaného oprávnění ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

Uchazeč o Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky – pomocný lodník musí splnit další podmínky podle § 24b odst. 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě:

 • dosáhnout věku 16 let,
 • být zdravotně způsobilý,
 • doložit osvědčení o absolvování základního bezpečnostního školení.

Plavecké služební knížky vydávají všechny pobočky Státní plavební správy.

Bližší informace poskytne kterákoliv pobočka Státní plavební správy.