Průkaz způsobilosti lodníka

§ 24a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) stanoví, že funkci člena posádky plavidla může vykonávat pouze osoba, jíž k tomu bylo uděleno oprávnění.

Ve smyslu § 24a odst. 4 zákona o vnitrozemské plavbě umožňuje zúžené oprávnění k výkonu funkce lodníka výkon této funkce na:

 1. plavidle provozovaném na vodní cestě České republiky nepropojené s vodními cestami jiného členského státu Evropské unie,
 2. vojenském plavidle provozovaném na vodní cestě České republiky nebo na plavidle provozovaném na této vodní cestě základní složkou integrovaného záchranného systému, obecní policií, plavebním úřadem nebo správcem vodní cesty,
 3. převozní lodi upoutané k vodicímu lanu nebo řetězu provozované na vodní cestě České republiky.

Vodní cesty České republiky nepropojené s vodními cestami jiného členského státu Evropské unie, jsou vodní cesty České republiky s výjimkou:

 1. vodního toku Labe od říčního kilometru 949,1 (Přelouč) po říční kilometr 726,6 (státní hranice se Spolkovou republikou Německo) a
 2. vodního toku Vltavy od říčního kilometru 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe, včetně výustní části soutoku Berounky po přístav Radotín.

V úsecích uvedených pod body a), b) je nutné se prokazovat osvědčením Evropské unie o kvalifikaci člena posádky (plným oprávněním).

Držitel oprávnění k výkonu funkce lodníka je oprávněn vykonávat na plavidle činnosti spočívající v palubních pracích souvisejících zejména s obsluhou palubních zařízení a kotevních mechanismů plavidla, včetně obsluhy kormidla pod dohledem vůdce plavidla.

Požadavky:

Podle § 24c odst. 4 zákona o vnitrozemské plavbě a § 3 vyhlášky č. 48/2023 Sb., kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě, jsou pro udělení oprávnění k výkonu funkce lodníka stanoveny následující požadavky:

Důvod vydání Věk (roků) Vzdělání/
školení/
předchozí způsobilost
Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek (Kč) Položka zákona 634/2004 Sb. Průkaz k obsluze rádiových zařízení Teoretická zkouška Praktická zkouška
Nové oprávnění 17 --- 60 dnůa) ano ano 300 37/5 ne ano (testová) ne
Uplynutí doby platnosti --- --- --- ano ano 200 37/6 --- ne ne

a) praxe v obsluze plavidla ve funkci pomocného lodníka nebo plavčíka

Předkládané doklady a náležitosti:

 • žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou), nebo je dostupný zde ve formátu PDF. Státní plavební správa doporučuje podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti,
 • lékařský posudek (ve vztahu k vykonávané činnosti) dle podmínek zdravotní způsobilosti ne starší než 3 měsíce, formulář je dostupný ve formátu PDF,
 • doklad o splnění požadované praxe v plavecké služební knížce,
  správní poplatek 300,- Kč,
 • správní poplatek za vyznačení nové doby platnosti 200,- Kč.

Písemnou žádost na předepsaném formuláři spolu s příslušnými doklady je možno zaslat na jakoukoliv pobočku Státní plavební správy v Praze, Děčíně a Přerově (územní působnost poboček), nebo ji podat osobně, nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem zkoušky.

Zkouška

Žadatel musí prokázat teoretické znalosti při zkoušce provedené formou písemného testu na počítači.

Je třeba, aby před zkouškou žadatel prokázal svou totožnost dokladem totožnosti.

Vyhledání zkoušek způsobilosti

Test pomocí počítače obsahuje otázky, které jsou vybrány z veřejně přístupných souborů otázek z předmětů:

 • plavební provoz,
 • plavební nauka,
 • konstrukce plavidel.

Rozsah zkoušky z teoretických znalostí stanoví vyhláška č. 48/2023 Sb., v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce.

Každá otázka nabízí 3 odpovědi (a, b, c), z nichž jen jedna je správná. Uchazeč musí označit správnou odpověď.

Celkový počet otázek v testu: 30
Počet bodů potřebný ke splnění testu: 24
Doba ke zpracování testu: 35 minut

Soubor otázek: zde

Hodnocení zkoušky

Písemný test je hodnocen počtem bodů, při čemž za každou správnou odpověď je 1 bod. Uchazeč "vyhověl", dosáhne-li potřebný počet 24 bodů.

Vydání průkazu

Zúžené oprávnění k výkonu funkce lodníka je zaznamenáno do plavecké služební knížky České republiky, která kombinuje doby plavby s průkazem způsobilosti člena posádky plavidla a tvoří tak jediný doklad.

Platnost oprávnění

Osvědčení platí do dosažení 60 let věku držitele a po dovršení tohoto věku po dobu 5 let nejpozději do jednoho dne přede dnem, kdy držitel dosáhne věku 70 let a dále po dobu 2 let po dosažení věku 70 let.