Pokyny k vyplnění žádosti o vydání plavebního dokladu - průkaz způsobilosti lodníka

 1. Použijte žádost o vydání plavebního dokladu ČR.

 2. Všechny údaje vyplňujte hůlkovým písmem.

 3. Údaje o žadateli vyplňte dle průkazu totožnosti, za který je považován:

   • platný občanský průkaz,

   • platný cestovní pas,

   • dokument jiného státu, který prokazuje Vaši totožnost a obsahuje jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost a fotografii.

  Tento průkaz totožnosti s sebou přineste ke zkoušce způsobilosti.

 4. Uhraďte správní poplatek ve stanovené hodnotě 500,- Kč, pro vyznačení nové doby platnosti 200.- Kč, pro vydání náhradního dokladu 100,- Kč. Obě části kolkové známky žadatel nalepí na žádost. Je-li známek více a nevešly by se do vymezeného prostoru pro kolkovou známku a platbu v hotovosti na přední straně žádosti, nalepí je všechny na zadní stranu žádosti do levého horního rohu. Známky se nesmí překrývat.

 5. Správní poplatek lze v hotovosti nebo platební kartou v pokladně úřadu. Žadatel obdrží potvrzení, které osobně předloží zaměstnanci podatelny nebo úseku dokladů osob.

 6. Požadovaný doklad zakřížkujte.

 7. Ve smyslu § 24d odst. 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě plavební úřad po podání žádosti o zkoušku řízení do doby vykonání zkoušky přeruší. Žadatel obdrží usnesení o přerušení řízení, na které není třeba nijak reagovat, pouze je třeba se dostavit ke zkoušce ve vybraném termínu. Nebude-li zkouška úspěšně složena do 1 roku, a to v řádném a případně v jednom opravném termínu, ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bylo řízení po podání žádosti přerušeno, plavební úřad řízení zastaví.

 8. Do rubriky „Jsem držitelem dokladu“ zapište nejvyšší oprávnění, jehož jste držitelem.

 9. V rubrice „Důvodem žádosti je“ zakřížkujte  aktuální důvod.

 10. Žádost podepište do středu ohraničeného obdélníku, a to dostatečně výrazně., nejlépe tenkým černým fixem nebo výrazným perem nebo propisovací tužkou.

 11. K žádosti přiložte:

 12. Uchazeč musí splnit další podmínky podle § 24c, odst. 4 zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě:

  • dosáhnout věku 18 let,

  • doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti,

  • splnit předepsanou praxi,

  • úspěšné složit zkoušku z teoretických znalostí formou písemného testu.

Bližší informace poskytne kterákoliv pobočka Státní plavební správy.