Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci
kvalifikovaného lodníka

§ 24a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) stanoví, že funkci člena posádky plavidla může vykonávat pouze osoba, jíž k tomu bylo uděleno oprávnění.

Ve smyslu § 24a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě umožňuje plné oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla výkon této funkce na vodní cestě

  1. České republiky,
  2. jiného členského státu Evropské unie,
  3. smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
  4. státu, který je smluvní stranou Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně
  5. státu, jehož osvědčení o kvalifikaci člena posádky plavidla je uznáváno podle předpisu Evropské komise.

Držitel osvědčení Evropské unie o kvalifikaci kvalifikovaného lodníka je oprávněn vykonávat na plavidle činnosti spočívající v obsluze strojních zařízení (s výjimkou pracovních zařízení na plovoucím stroji), v obsluze kormidla pod dohledem vůdce plavidla, v zajišťování provozu elektrických a elektronických zařízení (včetně jejich oprav), v zajišťování provozní údržby hnací soupravy a v provádění kontroly kormidelních zařízení a signalizačního systému.

Požadavky:

Podle § 24b odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě a §13 vyhlášky č. 48/2023 Sb., kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě, jsou pro udělení oprávnění Evropské unie k výkonu funkce kvalifikovaného lodníka stanoveny následující požadavky:

Důvod vydání Věk (roků) Vzdělání/
školení/
předchozí způsobilost
Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek (Kč) Položka zákona 634/2004 Sb. Průkaz k obsluze rádiových zařízení Teoretická zkouška Praktická zkouška
Nové oprávnění  --- lodník 180 dnůa) ano ano 300 37/5 ne ne ne
--- 3 rokyb) 270 dnůc) ano ano 300 37/5 ne ne ne
Uplynutí doby platnosti --- --- --- ano ano 200 37/6 --- ne ne

a) praxe v obsluze plavidla ve funkci lodníka
b) školení pro členy posádky na provozní úrovni
c) praxe získaná v průběhu školení

Předkládané doklady a náležitosti:

  • žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou), nebo je dostupný zde ve formátu PDF (u tohoto formátu zvolte při tisku žádosti v poli „Měřítko stránky“ položku „Žádné“, jinak nebude žádost vytištěna ve správné velikosti), Státní plavební správa doporučuje podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti,
  • lékařský posudek (ve vztahu k vykonávané činnosti) dle podmínek zdravotní způsobilosti ne starší než 3 měsíce, formulář je dostupný ve formátu PDF,
  • doklad o splnění požadované praxe v plavecké služební knížce,
  • správní poplatek 300,- Kč,
  • správní poplatek za vyznačení nové doby platnosti v plavebním dokladu 200,- Kč.

Písemnou žádost na předepsaném formuláři spolu s příslušnými doklady je možno zaslat na jakoukoliv pobočku Státní plavební správy v Praze, Děčíně a Přerově (územní působnost poboček), nebo ji podat osobně.

Vydání osvědčení

Osvědčení Evropské unie o způsobilosti kvalifikovaného lodníka je zaznamenáno do kombinované plavecké služební knížky Evropské unie, která kombinuje doby plavby se záznamy o získaných osvědčeních členů posádky plavidla.

Platnost osvědčení

Osvědčení platí do dosažení 60 let věku držitele a po dovršení tohoto věku po dobu 5 let nejpozději do jednoho dne přede dnem, kdy držitel dosáhne věku 70 let a dále po dobu 2 let po dosažení věku 70 let.