Zvláštní oprávnění k plavbě na německých vnitrozemských úsecích vodních cest se zvláštními riziky – Labe, Dunaj, Vezera

Na základě přeshraniční správní dohody o provádění zkoušek v České republice pro získání zvláštního oprávnění k plavbě na německých vnitrozemských úsecích vodních cest se zvláštními riziky, uzavřené mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou, je možné získat tato zvláštní oprávnění po úspěšně složené zkoušce na Státní plavební správě.

Požadavky:
Úsekovou zkoušku může po splnění uvedených požadavků absolvovat držitel Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla vydaného příslušným úřadem v České republice nebo ve Spolkové republice Německo. Držitelé Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla vydaného v jiném státě nemohou tuto zkoušku v České republice absolvovat.

Výše uvedená správní dohoda stanovuje následující požadavky:

Německé vnitrozemské vodní cesty Vzdělání/školení/předchozí způsobilost Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek Teoretická zkouška Praktická zkouška
Labe, Dunaj, Vezeraa) Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidlab) viz c) ne ano --- ano
(ústní)
ne

a) konkrétní úsek trasy pro získání zvláštního oprávnění k plavbě lze zvolit bez omezení
b) vydané Státní plavební správou nebo zodpovědným úřadem Spolkové republiky Německo
c) praxe v období posledních tří let, a to nejméně třikrát proti proudu a třikrát po proudu, během těchto plaveb vždy přítomnost v kormidelně, samostatné určování kurzu a rychlosti minimálně jednou při plavbě proti proudu a jednou po proudu.

Předkládané doklady a náležitosti:

  • Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla vydané Státní plavební správou nebo příslušným úřadem ve Spolkové republice Německo
  • žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou), nebo je dostupný zde ve formátu PDF, Státní plavební správa doporučuje podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti,
  • příloha k žádosti o vydání zvláštního oprávnění pro plavbu na úsecích vodních cest se zvláštními riziky v SRN
  • plavecká služební knížka včetně kopie lodního deníku k doložení předepsané praxe

Písemnou žádost na předepsaném formuláři spolu s příslušnými doklady je možno podat osobně na pobočce Státní plavební správy v Praze nebo v Děčíně nejpozději 15 pracovních dnů před požadovaným termínem zkoušky.

Zkouška z teoretických znalostí

Rozsah a způsob provedení zkoušky vychází z podmínek stanovených ve správní dohodě uzavřené mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou.

Zkouška pro získání zvláštního oprávnění na Labe, Dunaj, Vezeru probíhá ústní formou před zkušební komisí Státní plavební správy. Uchazeč si může bez omezení zvolit úsek trasy, pro který chce získat zvláštní oprávnění k plavbě na vodních cestách se zvláštním rizikem. Délka zkoušky závisí na délce požadovaného úseku vodní cesty, v rozsahu 30-90 minut Uchazeč musí pojmenovat lokality a vysvětlit zvláštní nautické požadavky, obzvláště způsob plavby na příslušných místech.

Je třeba, aby před zkouškou žadatel prokázal svou totožnost dokladem totožnosti.

Hodnocení zkoušky

Uchazeč vyhověl, pokud správně zodpoví 70 procent zkušebních otázek a nedopustí se žádných chyb, které by prokázaly, že mu nezbytné znalosti chybí.

Vydání průkazu

Po úspěšném vykonání zkoušky je zvláštní oprávnění k plavbě na vnitrozemských úsecích vodních cest se zvláštními riziky zaznamenáno do Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla.

Lhůta k vykonání zkoušky

Termín zkoušky musí být stanoven tak, aby zkouška byla provedena nejpozději do 3 měsíců od podání žádosti.

Neúspěšný žadatel může opakovat zkoušku pouze jednou. Nebyla-li zkouška úspěšně složena do jednoho roku ode dne podání žádosti, bude řízení zastaveno a žadatel může pokračovat po podání nové žádosti.

Platnost oprávnění

Platnost zvláštního oprávnění je spjata s platností dokladu, do něhož se získaná zvláštní oprávnění zaznamenávají, řídí se tedy platností osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla.

Oprávnění platí nejvýše 13 let, současně nejpozději do jednoho dne před dnem, kdy držitel dosáhne věku 60 let a po dovršení tohoto věku po dobu 5 let nejpozději do jednoho dne před dnem, kdy držitel dosáhne věku 70 let a dále po dobu 2 let po dosažení věku 70 let.