Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 26/2020

ze dne 24. 4. 2020

o provádění zkoušek způsobilosti vůdců malých plavidel v podmínkách krizové situace – hromadné nákazy osob koronavirem SARS-CoV-2

zrušeno dne 7. 7. 2020
Informací Státní plavební správy č. 42/2020

Státní plavební správa v souvislosti s opatřeními zabraňujícími šíření nakažlivého onemocnění Covid-19 vydává mimořádné pokyny ve věci organizace zkoušek způsobilosti vůdců malých plavidel. Žádám všechny žadatele, aby pokyny respektovali v zájmu ochrany zdraví všech zúčastněných a nerušeného výkonu státní správy.

 1. Zkoušky způsobilosti vůdců malých plavidel (dále zkoušky způsobilosti) budou organizovány v předem vypsaných termínech v sídlech poboček Státní plavební správy a na služebně Státní plavební správy v Hluboké nad Vltavou.
 2. Pro nahrazení zrušených termínů jsou vypsány náhradní mimořádné termíny, v nichž mají přednost žadatelé původně přihlášení do zrušených termínů. O možnosti účasti v náhradních terminech budou všichni žadatelé ze zrušených termínů předem vyrozuměni.
 3. Žádost ke zkouškám způsobilosti je možno zaslat buď elektronicky pomocí aplikace na webových stránkách Státní plavební správy, nebo odeslat poštou na adresu podatelny poboček Státní plavební správy se všemi požadovanými náležitostmi včetně zaplacení správního poplatku formou přiložené kolkové známky. Pouze v případě, že žadatel nemůže z vážných důvodů využít výše uvedené způsoby podání žádosti, lze žádost přednostně podat přímo na pobočce a poplatek uhradit na místě pomocí platební karty (tato úhrada je možná pouze v úředních hodinách). Formulář žádosti je ke stažení zde, pokyny k vyplnění papírové žádosti naleznou žadatelé zde a výši správních poplatků je možné ověřit zde.
 4. Místa se zkušebními terminály budou zvolena tak, aby vzdálenost mezi nimi byla nejméně 2 m.
 5. Vzhledem k potřebě dodržet striktně podmínky hygienické ochrany je třeba snížit fyzický kontakt mezi žadatelem a zaměstnanci Státní plavební správy na minimum.
 6. Před zkouškou vyčkají žadatelé před budovou, v níž se zkoušky konají, na vyzvání člena zkušební komise, jednotlivě vcházejí do zkušebních prostor ke kontrole totožnosti.
 7. Každý žadatel musí mít nasazenu ochrannou roušku, respirátor nebo respirátor a roušku nebo jiný osobní ochranný prostředek. Před vpuštěním do zkušební místnosti si každý žadatel pečlivě vydezinfikuje ruce připraveným dezinfekčním prostředkem, jinak nebude do místnosti vpuštěn.
 8. V místnosti, kde se před zkouškou provádí identifikace a přiděluje zkušební terminál, stojí žadatelé od sebe ve vzdálenostech nejméně 2 metry. Stejný odstup dodržují i od členů zkušební komise.
 9. Kontrola totožnosti proběhne pouze vizuální formou bez toho, aby se zkušební komisař dokladu totožnosti dotýkal. Žadatel na vyzvání zkušebního komisaře odstraní na krátkou dobu z obličeje roušku, aby mohl být porovnán vzhled žadatele s fotografií na dokladu totožnosti. Další kontrola osobních údajů proběhne pouze slovně, žadatel zkontroluje údaje na dokladu totožnosti, které zkušební komisař současně ověří na žádosti a žadatel potvrdí ústně, že údaje na žádosti a dokladu totožnosti souhlasí. Při této příležitosti může také dojít k předání chybějících náležitostí, které převezme zkušební komisař od žadatele.
 10. Pokud proběhla kontrola totožnosti úspěšně, přidělí zkušební komisař žadateli zkušební terminál.
 11. Žadateli, který ukončil zkoušku úspěšně, bude průkaz na počkání vystaven.
 12. Žadatel, který uspěl částečně a požaduje vydat průkaz v rozsahu, ve kterém zkoušku složil, potvrdí svůj požadavek vlastnoručním podpisem vlastním psacím prostředkem na příslušném formuláři s tím, že stále dodržuje bezpečný odstup minimálně 2 metry od jednotlivých osob.
 13. S neúspěšným žadatelem domluví zkušební komisař náhradní termín zkoušky. Žadatel, který požaduje převzetí posudku o zdravotní způsobilosti či osvědčení o ověření praktických dovedností, případně požaduje zaslat rozhodnutí o zamítnutí žádosti obyčejně, potvrdí vlastnoručním podpisem svůj požadavek postupem uvedeným v bodu 13.
 14. Po vyřízení všech formalit opouštějí žadatelé zkušební místnost i budovu jednotlivě, aniž by se zdržovali v jejích prostorách.

Platí do:odvolání

(č. j. 428/Ř/20)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět