Pokyny k vyplnění žádosti o vydání průkazu vůdce malého plavidla a mezinárodního průkazu vůdce rekreačního plavidla

 1. Všechny údaje vyplňujte hůlkovým písmem.

 2. Údaje o žadateli vyplňte dle průkazu totožnosti, za který je považován:

  • platný občanský průkaz,

  • platný cestovní pas,

  • dokument jiného státu, který prokazuje Vaši totožnost a obsahuje jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost a fotografii.

Tento průkaz totožnosti s sebou přineste ke zkoušce způsobilosti.

 1. Průkaz způsobilosti k vedení malého a rekreačního plavidla se vyžaduje pro plavidlo délky nepřesahující 20 m s celkovou hmotností včetně povoleného zatížení nad 1000 kg, s vlastním strojním pohonem o výkonu nad 4 kW, plachetnice s celkovou plochou plachet nad 12 m2.

 2. Mezinárodní průkaz způsobilosti k vedení malého a rekreačního plavidla prokazuje způsobilost pro plavbu na zahraničních vodních cestách. Mohou ho získat i cizí státní příslušníci, pouze však ti, kteří jsou držiteli víza k pobytu nad 90 dnů (§ 30 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb.) nebo jiného víza (§ 49 odst. 1 a 2 zákona č. 326/1999 Sb.) nebo povolení k pobytu (§ 65 – 67 zákona č. 326/1999 Sb.).

 3. Do pravého horního rohu žádosti uveďte Vámi požadovaný termín zkoušky.

 4. Uhraďte správní poplatek v hotovosti v pokladně úřadu nebo kolkovou známkou. Pokud budete platit kolkovými známkami, nalepte kolkovou známku ve stanovené hodnotě:

  • vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo vydání nebo rozšíření průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla a mezinárodního průkazu vůdce rekreačního plavidla ve vnitrozemské plavbě a pro příbřežní plavbu na moři – 500 Kč,

  • ztráta, odcizení, zničení dokladu původního apod. – 100 Kč,

  • výměna starého typu za nový na žádost držitele – 100 Kč,

  • změna osobních údajů – 100 Kč,

  • uplynutí doby platnosti – 100 Kč.

Obě části kolkové známky žadatel nalepí na žádost. Je-li známek více a nevešly by se do vymezeného prostoru pro kolkovou známku a platbu v hotovosti na přední straně žádosti, nalepí je všechny na zadní stranu žádosti do levého horního rohu. Známky se nesmí překrývat.

Správní poplatek lze zaplatit v hotovosti v pokladně úřadu. Žadatel obdrží potvrzení, které osobně předloží zaměstnanci podatelny nebo úseku dokladů osob.

 1. Zakřížkujte požadovanou kategorii a oblast plavby:

  • M20 – plavidla bez vlastního strojního pohonu a bez plachet a s vlastním strojním pohonem o výkonu do 20 kW.

  • M – plavidla bez vlastního strojního pohonu a bez plachet a s vlastním strojním pohonem (podmíněno vykonáním praktické zkoušky).

  • S20 – plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s celkovou plochou plachet do 20 m2.

  • S – plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice (S 80 – celková plocha plachet omezena do 80 m2).

  • Oblast I – držitel tohoto průkazu je oprávněn vést rekreační plavidlo výše uvedených kategorií v České republice a na zahraničních vnitrozemských vodních cestách, věk nejméně 16 let. Průkaz se vystavuje bez zkoušky na základě získání oprávnění alespoň M nebo M100 nebo M20.

  • Oblast C – držitel tohoto průkazu je oprávněn vést rekreační plavidlo výše uvedených kategorií na moři do vzdálenosti nepřevyšující 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, kdy maximální síla větru nepřesáhne 4 stupně Beaufortovy stupnice. Průkaz se vystavuje na základě zkoušky.

 2. Do rubriky „Jsem držitelem průkazu“ zapište platné průkazy, na jejichž základě žádáte o vydání (rozšíření) průkazu.

 3. Ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, stanovila Státní plavební správa pro splnění všech podmínek pro získání dokladu, včetně vykonání zkoušky v řádném a jednom opravném termínu, lhůtu 4 měsíců ode dne přijetí žádosti do evidence.

 4. Připojte místo, datum a žádost podepište:

  • do středu ohraničeného obdélníku, a to dostatečně výrazně, nejlépe tenkým černým fixem nebo výrazným perem nebo propisovací tužkou (tenký podpis není čitelný po elektronickém převedení na průkaz)

  • za žadatele mladšího 18 let podepíše na konci žádosti na vyznačeném místě zákonný zástupce.

 5. K žádosti přiložte:

Bližší informace poskytne kterákoliv pobočka Státní plavební správy.