Dne 1. 1. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 187/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Tato významná novela zákona č. 114/1995 sb., vnitrozemské plavbě obsahuje dílčí změny právní úpravy, ale i úpravu koncepčně zcela novou.

Dílčí změny doznala ustanovení týkající se vodních cest (§ 2 písm. a), § 3, § 5, příloha č. 2), technické způsobilosti plavidel (§§ 9 a 10), plavebního rejstříku (§§ 14, 14a, 15a), způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel (§§ 24, 25 – 25b) a výkonu státního dozoru (§ 42).

Koncepčně nová právní úprava je zejména v částech zákona týkajících se přístavů (§ 2 písm. g) – k), §§ 6 – 8a), provozu na vodní cestě (§§ 22 – 22b), pravidel provozu na vodní cestě (§§ 16, 18, 23a, 29 – 29k resp. 29l, 49), vymezené vodní plochy pro provoz skútrů, vodního lyžování a jiných obdobných činností (§ 30a) a půjčoven malých plavidel na vodní cestě (§ 30b).

Zejména s ohledem na novou právní úpravu přístavů, přístavišť, překladišť, kotvišť a vývazišť a půjčoven malých plavidel je třeba věnovat pozornost přechodným ustanovením výše citovaného zákona č. 187/2014 Sb., která ukládají povinnosti provozovatelům pozemní části přístavu, provozovatelům přístavišť, překladišť, kotvišť a vývazišť a provozovatelům půjčoven malých plavidel.