Pokyny k vyplnění žádosti o vydání plavebního dokladu - průkaz způsobilosti strojmistra

 1. Použijte žádost o vydání plavebního dokladu ČR.

 2. Všechny údaje vyplňujte hůlkovým písmem.

 3. Údaje o žadateli vyplňte dle průkazu totožnosti, za který je považován:

  • platný občanský průkaz,

  • platný cestovní pas,

  • dokument jiného státu, který prokazuje Vaši totožnost a obsahuje jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost a fotografii.

  Tento průkaz totožnosti s sebou přineste ke zkoušce způsobilosti.

 4. Uhraďte správní poplatek ve stanovené hodnotě 300,- Kč, pro vydání dokladu po uplynutí doby platnosti 200.- Kč, pro vydání náhradního dokladu 100,- Kč. Obě části kolkové známky žadatel nalepí na žádost. Je-li známek více a nevešly by se do vymezeného prostoru pro kolkovou známku a platbu v hotovosti na přední straně žádosti, nalepí je všechny na zadní stranu žádosti do levého horního rohu. Známky se nesmí překrývat.

 5. Správní poplatek lze v hotovosti nebo platební kartou v pokladně úřadu. Žadatel obdrží potvrzení, které osobně předloží zaměstnanci podatelny nebo úseku dokladů osob.

 6. Požadovaný doklad zakřížkujte.

 7. V rubrice „Důvodem žádosti je“ zakřížkujte  aktuální důvod.

 8. Ve smyslu § 24u odst. 3 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě plavební úřad po podání žádosti o zkoušku řízení do doby vykonání zkoušky přeruší. Žadatel obdrží usnesení o přerušení řízení, na které není třeba nijak reagovat, pouze je třeba se dostavit ke zkoušce ve vybraném termínu. Nebude-li zkouška úspěšně složena do 1 roku, a to v řádném a případně v jednom opravném termínu, ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bylo řízení po podání žádosti přerušeno, plavební úřad řízení zastaví.Žádost podepište do středu ohraničeného obdélníku, a to dostatečně výrazně., nejlépe tenkým černým fixem nebo výrazným perem nebo propisovací tužkou.

 9. K žádosti přiložte:

 10. Uchazeč musí splnit další podmínky podle § 24u, odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě:

  • dosáhnout věku 18 let,

  • doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti,

  • splnit předepsanou praxi,

  • úspěšně složit zkoušku před zkušební komisí Státní plavební správy.

Bližší informace poskytne kterákoliv pobočka Státní plavební správy.