Výměna průkazů způsobilosti na základě zákona č. 187/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 187/2014 Sb. který novelizuje zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, v článku II. Přechodná ustanovení, stanovil platnost průkazů způsobilosti, které byly vydány do 31. prosince 2014 Státní plavební správou, takto:

Průkazy vůdců plavidel

Průkazy vydané od vydané do vyměnit do
průkazy způsobilosti plavidel jiných než malých 30.4.2004 31.12.2016
průkazy způsobilosti plavidel jiných než malých 1.5.2004 31.12.2014 31.12.2017

Průkazy vůdců malých a rekreačních plavidel

Průkazy vydané od vydané do vyměnit do
průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel 31.12.1984 31.12.2016
průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel 1.1.1985 31.12.1995 31.12.2017
průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel 1.1.1996 31.12.2000 31.12.2018
průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel 1.1.2001 31.1.2006 31.12.2019
průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel 1.2.2006 31.12.2014 31.12.2020

Průkazy členů posádek plavidel jiných než malých

Průkazy vydané od vydané do vyměnit do
průkazy členů posádek plavidel jiných než malých 30.4.2004 31.12.2016
průkazy členů posádek plavidel jiných než malých 1.5.2004 31.12.2014 31.12.2017

Výměna se týká i plavecké služební knížky (PSK) v uvedených termínech. Výměna se netýká kapitánů, kteří si vedou PSK z důvodu evidence plavební praxe.

Mezinárodní průkazy vůdců rekreačních plavidel vydané do 1. 6. 2006

Průkazy vydané od vydané do vyměnit do
mezinárodní průkazy vůdců rekreačních plavidel pro oblast plavby 1.0, 1 a 2 31.12.2000 31.12.2018
mezinárodní průkazy vůdců rekreačních plavidel pro oblast plavby 1 a 2 1.1.2001 1.6.2006 31.12.2019

Státní plavební správa na žádost držitele průkazu způsobilosti bez zbytečného odkladu vymění průkaz způsobilosti vůdce plavidla (člena posádky) podle věty první bodů 13, 14 a 15 přechodných ustanovení zákona č. 187/2014 Sb., za průkaz způsobilosti vůdce plavidla (člena posádky) podle § 25 odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Žadatel při výměně odevzdá Státní plavební správě průkaz způsobilosti vůdce plavidla (člena posádky), o jehož výměnu žádá (PSK předloží k potvrzení plavební praxe). Nepožádá-li držitel průkazu způsobilosti vůdce plavidla o jeho výměnu ve lhůtě stanovené pro podání žádosti, pozbývá takový průkaz platnosti třicátým dnem ode dne uplynutí této lhůty.

Výměna průkazů bude prováděna podle následujících pravidel:

  1. Provádění výměny bude bezplatné, nevrátí-li žadatel původní průkaz, zaplatí za výměnu každého nevráceného průkazu správní poplatek ve výši 100,- Kč (pokud průkaz neodevzdal na SPS již dříve). Jestliže žadatel průkaz do doby vydání nového bude používat, předá spolu se žádostí o výměnu plavebního dokladu fotokopii původního průkazu (u PSK fotokopii strany 3) a originál odevzdá až při vyzvednutí průkazu nového.

  2. Žádost o výměnu plavebního dokladu je k dispozici zde (nebo ji naleznete na webových stránkách Státní plavební správy (v sekci Doklady osob – Další informace – Formuláře) včetně původního průkazu předají žadatelé osobně nebo poštou na jakoukoliv pobočku Státní plavební správy. Na pobočce, u které bude žádost podána, bude žadateli průkaz do 30 dnů od přijetí žádosti vydán. O tom, že je průkaz připraven k vydání, se mohou žadatelé informovat na webových stránkách Státní plavební správy (v sekci Doklady osob – Další informace – Průkazy k převzetí).

  3. Průkaz musí žadatel vyzvednout osobně nebo prostřednictvím zplnomocněné osoby (není nutná ověřená plná moc).

  4. O výměnu průkazů vystavených v jakémkoliv období mohou žadatelé požádat ihned, nejpozději však do lhůty stanovené zákonem. Pokud držitel průkazu nepožádá o výměnu do stanovené lhůty, pozbude jeho průkaz platnosti třicátým dnem ode dne uplynutí této lhůty.

    Po marném uplynutí této zákonné lhůty se může vůdce plavidla dopustit přestupku podle § 43 odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1995 Sb. tím, že v rozporu s § 25 odst. 1 vede plavidlo, k jehož vedení nemá platný průkaz způsobilosti nebo osvědčení vůdce plavidla či jiný obdobný doklad.

  5. Pokud držitel průkazu způsobilosti požádá o výměnu průkazu po uplynutí stanovené lhůty k výměně, bude mu vystaven průkaz po splnění všech náležitostí uvedených v bodě 2), a to nejpozději do dne nabytí účinnosti další připravované novely zákona o vnitrozemské plavbě (její účinnost se předpokládá od 1. 7. 2022), která již dodatečnou výměnu průkazů neumožňuje.

Tabulka výměny starých typů průkazů za platné

Stará kategorie Nová kategorie Na základě žádosti
kapitán dálkové plavby, kapitán – strojník dálkové plavby
kapitán I. tř.
kapitán B lodník, lodní strojník VMP kat. M, MPZ I
kapitán úsekové plavby (dříve velké místní plavby),
kapitán – strojník úsekové plavby
kapitán II. tř.
kapitán místní plavby (dříve malé místní plavby, na vodních cestách dopravně významných),
kapitán – strojník místní plavby (na vodních cestách dopravně významných)
kapitán III. tř.
kapitán C lodník, lodní strojník
kapitán místní plavby (dříve malé místní plavby, na vodních cestách účelových), kapitán – strojník místní plavby (na vodních cestách účelových)
kapitán IV. tř.
převozník I. třídy
převozník II. třídy, přepravující více než 12 osob kapitán C, s omezením bez vlastního strojního pohonu
převozník III. třídy, přepravující více než 12 osob kapitán C, s omezením nosnosti a výkonu motoru
převozník IV. třídy, přepravující více než 12 osob kapitán C, s omezením nosnosti a výkonu motoru, případně převozní loď bez vlastního strojního pohonu
vůdce plovoucího stroje dálkové plavby, vůdce plovoucího stroje úsekové plavby,
vůdce plovoucího stroje místní plavby (na vodních cestách dopravně významných),
strojmistr I. tř.
strojmistr
vůdce plovoucího stroje místní plavby (na vodních cestách účelových),
strojmistr II. tř.
převozník II. tř., přepravující do 12 osob převozník  
převozník III. tř., přepravující do 12 osob
převozník IV. tř.
lodník vydaný plavebním podnikem, lodník I. a II. tř. lodník -
lodní strojník I., II., III. tř. lodní strojník -
kormidelník nákladního člunu dálkové plavby
kormidelník nákladního člunu úsekové plavby (dříve velké místní plavby)
kormidelník nákladního člunu místní plavby
kormidelník  
vůdce služebního plavidla VMP kategorie M  
vůdce voru žádný průkaz  
vůdce malého plavidla kategorie M, M 110, M100, M20, B, Z
vůdce služebního plavidla
M  
vůdce malého plavidla kategorie M20*), A M20*)  
vůdce malého plavidla kategorie S,S80, S20, P S  
vůdce malého plavidla kategorie S20 S20*)  
vůdce rekreačního plavidla kategorie I, 1, 1.0, L, D VRP I  
vůdce rekreačního plavidla kategorie C, 2, 2.0, 2.1, 2.2, 3.0 VRP C