Nejčastější dotazy týkající se zkoušek, průkazů vůdců malých plavidel a mezinárodních průkazů vůdců rekreačních plavidel

Termíny zkoušek jsou vždy na konci roku vyhlášeny formou Informace Státní plavební správy na celý následující rok. Jsou zveřejněny na webových stránkách Státní plavební správy. Každá z poboček vyhlašuje veřejné termíny zhruba 4x do měsíce s výjimkou prázdninových měsíců.

O tom, že je na vámi zvoleném termínu ještě volné místo, se můžete přesvědčit prostřednictvím aplikace „Vyhledání zkoušek způsobilosti“ na webových stránkách Státní plavební správy v sekci Doklady osob.

Na zvolený termín se můžete přihlásit tehdy, pokud jste Státní plavební správě předal požadované náležitostí, které musíte před zkouškou buď osobně, nebo poštou dodat. Prakticky to znamená, že buď vložíte tyto dokumenty do obálky, na žádost napíšete požadovaný termín zkoušky a vše odešlete poštou, nebo se dostavíte se všemi náležitostmi osobně v úředních hodinách Státní plavební správy a o termínu zkoušky se dohodnete na místě.

Na zkoušku je možné se přihlásit také elektronicky přes Portál dopravy prostřednictvím Identity občana (NIA - eObčanka, bankovní identita apod.). Tento způsob přihlašování na zkoušku je preferovaný a pro uchazeče komfortní. Výhodou je okamžité zařazení na vybraný termín zkoušky přímo uchazečem.

Poslední termín k dodání předepsaných náležitostí je 10 pracovních dnů před termínem zkoušky. Vzhledem k omezené kapacitě termínů zkoušek a velkému zájmu uchazečů zejména v období kolem letních prázdnin (měsíce květen až září), doporučujeme v tomto období předat předepsané náležitosti na Stání plavební správu s větším předstihem (nejméně 3 týdny).

Ano, žádost je možné podat elektronickou formou přes Portál dopravy. V tomto případě je správní poplatek snížen automaticky o 20 %. Nutnou podmínkou pro podání elektronické žádosti je identifikace a autorizace žadatele prostřednictvím Identity občana (eObčanka, bankovní identita, mobilní klíč eGovernmentu apod.). V současné době je možné elektronickou formou podat žádost o vydání průkazu způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla po zkoušce a žádost o vydání náhradního dokladu z důvodu jeho ztráty, zničení, odcizení či změně údajů. Postupně bude zavedena možnost podání žádosti o vydání průkazu způsobilosti i v jiných případech, momentálně se na implementaci pracuje.

Zpravidla se zkouší v sídle poboček Státní plavební správy v Praze, Děčíně a Přerově, ale za splnění určitých podmínek i mimo sídla poboček. Místa zkoušek veřejných termínů jsou zveřejněna na webových stránkách Státní plavební správy.

Všechny informace a požadavky jsou na webových stránkách Státní plavební správy v sekci Doklady osob.

Musíte na příslušnou pobočku Státní plavební správy doručit (osobně, poštou), případně podat elektronickou formou:

 • vyplněnou žádost,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (ve vztahu k vedení malého plavidla) dle podmínek zdravotní způsobilosti, který vystavuje zpravidla praktický lékař, u něhož je žadatel registrován (u žádajících cizinců český praktický lékař), nesmí být starší 3 měsíců v době podání žádosti,
 • zaplatit správní poplatek formou kolkové známky, případně hotově (kartou) při osobním podání žádosti nebo platební kartou přes platební bránu při elektronickém podání žádosti,
 • platný průkaz způsobilosti velitele námořní jachty, hodlá-li s ním uchazeč nahradit úspěšné složení zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého plavidla (nenahrazuje doložení lékařského posudku)
 • osvědčení o úspěšném složení praktické zkoušky, vydané pověřenou osobou, je nepovinnou přílohou žádosti. Osvědčení má platnost 2 roky od vykonání praktické zkoušky. Povinnost sdělit plavebnímu úřadu neprodleně výsledek praktické zkoušky má pověřená osoba, u níž praktická zkouška úspěšně proběhla. Žadatelé o kategorii M20 a S20 (s omezením výkonu motoru a plochy plachet) výše uvedené osvědčení nepředkládají,
 • složit teoretickou zkoušku.

Požadované doklady musí být na pobočce Státní plavební správy nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky. Vzhledem k velkému zájmu o získání tohoto oprávnění a omezeným kapacitním možnostem Státní plavební správy doporučujeme zejména v období před letní sezónou dodat všechny doklady ještě dříve.

Všechny potřebné formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách Státní plavební správy v sekci Doklady osob, případně je možno je osobně vyzvednout na pobočkách Státní plavební správy. Žádost o vydání průkazu po zkoušce je možno podat i elektronicky, informace o tom, kde a jak vyplnit žádost, je na webových stránkách Státní plavební správy.

Způsobilosti uvádějí, CO (specifikace oprávnění ve vztahu k plavidlu), a KDE (specifikace oprávnění ve vztahu k vodním cestám) mohu jako vůdce malého a rekreačního plavidla vést. Důležitým faktorem je i věk uchazeče.

Existují tyto základní způsobilosti:

M20 Od 16 let. Oprávnění k vedení motorového člunu o výkonu motoru do 20 kW. Musíte vykonat teoretickou zkoušku.
M Od 16 let. Motorový člun s neomezeným výkonem motoru. Musíte doložit osvědčení o úspěšném složení zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla vystavené pověřenou osobou a vykonat Od 16 let. Motorový člun s neomezeným výkonem motoru. Musíte doložit osvědčení o úspěšném složení zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla vystavené pověřenou osobou a vykonat teoretickou zkoušku.

Pokud splníte některou z výše uvedených způsobilostí, můžete získat doplňkové oprávnění pro vedení plachetnice:

S20 Od 16 let. Oprávnění k vedení plachetnice o celkové ploše plachet 20 m2. Musíte vykonat teoretickou zkoušku.
S Od 16 let. Plachetnice bez omezení celkové plochy plachet. Musíte doložit osvědčení o úspěšném složení zkoušky z praktických dovedností při vedení malého plavidla vystavené pověřenou osobou a vykonat teoretickou zkoušku.

Držitelé výše uvedených způsobilostí se mohou rozhodnout, na kterých vodních cestách budou plout:

Oblast I Pro věkovou kategorii nad 16 let. Vnitrozemské vodní cesty (v České republice a v Evropě tam, kde to není zakázáno). Toto oprávnění získáte na základě žádosti bez další zkoušky, pokud splníte alespoň základní část zkoušky – tj. získáte oprávnění k vedení motorových člunů (M20 nebo M).
Oblast C Pro věkovou kategorii nad 16 let. Plavba na moři do 1 námořní míle od břehu nebo pobřežních ostrovů za dne, kdy síla větru nepřesáhne 4 stupně Beaufortovy stupnice. Toto oprávnění získáte, pokud splníte alespoň základní část zkoušky – tj. získáte oprávnění k vedení motorových člunů (M20 nebo M) a vykonáte teoretickou zkoušku.

Nemusíte. U průkazu vůdce malého plavidla a mezinárodního průkazu vůdce rekreačního plavidla není zákonem stanovena povinnost absolvovat kurz. Je jen na uchazeči, zda se připraví sám nebo využije za úplatu služeb některého ze školicích středisek, které ho ke zkoušce odborně připraví. Pokud požadujete oprávnění vůdce malého plavidla kategorie M nebo i S, musíte složit zkoušku z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla u pověřené osoby.

Při praktické zkoušce musí žadatel splnit úkony stanovené osnovou podle vyhlášky č. 48/2013 Sb.

Osnova obsahuje tyto činnosti:

Kategorie M

Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost

 • kontrola pohonných a kormidelních zařízení,
 • postup činností před vyplutím, při ukončení plavby.

Manévrování s plavidlem

 • vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem,
 • odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, a připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla, zakotvení, odplutí z kotviště, plutí v před a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu,
 • proplavení plavební komorou – vplutí, vyvázání, vyplutí,
 • manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel,
 • vydávání pokynů a povelů.

Mimořádné situace

 • činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem,
 • činnost při nasednutí plavidla,
 • použití záchranných prostředků.

Kategorie S

Příprava takeláže na plavbu

Ovládání plavidla pomocí plachet

 • stavění a spouštění plachet, refování, používání otěží výtahů a navijáků, optimální tvar plachet, nastavení plachet při různých režimech plavby.

Technika plutí

 • ostře proti větru, obrat proti větru a po větru, plutí na boční nebo zadní vítr, obeplouvání návětrné a závětrné bóje, křižování proti větru, zastavení a stání na místě.

Záleží na žadateli, jak rychle a dobře bude plavidlo ovládat a jak dobře úkony podle stanovené osnovy splní, aby mohl osvědčení o úspěšně složené praktické zkoušce získat. Osobu pověřenou ověřováním praktických dovedností při vedení malého plavidla si mohou žadatelé vybrat sami.

Osoby pověřené prováděním zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého plavidla zpravidla nabízejí informace o své činnosti na internetu. Informace o nich lze také získat na webových stránkách Státní plavební správy v sekci Doklady osob.

Můžete podat žádost na Státní plavební správu do 15 dnů ode dne v němž jste neuspěl/a u zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla u pověřené osoby. Státní plavební správa provede sama zkoušku z praktických dovedností při vedení malého plavidla.

Na webových stránkách Státní plavební správy, v sekci Doklady osob, Vůdce malého plavidla a mezinárodního průkazu vůdce rekreačního plavidla jsou odkazy na soubory otázek se správnou odpovědí a také ukázková verze testové zkoušky tak, jak bude v reálu na skutečné zkoušce u Státní plavební správy probíhat. Také některé pověřené osoby vydaly literaturu potřebnou ke zkouškám. Pokud se však rozhodnete pro využití služeb školicího střediska (pověřené osoby), školitelé vás obvykle potřebnou literaturou vybaví.

Správní poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění k vedení malého nebo rekreačního plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla je 500,- Kč. Jiné je to při přípravě ke zkoušce prostřednictvím školicího střediska. Cenu mají jednotlivá školicí střediska různou, stejně tak jako služby, které za tuto cenu nabízejí. Musíte tedy vše zjistit od vámi vybraného školitele. V ceně bývá zahrnuta kromě jiného cena za přípravu ke zkoušce, potřebná literatura a často i správní poplatky. Je však vhodné předem od školitele zjistit, co vše cena za kurz obsahuje.

Pokud požadujete vydání průkazu v jiném případě, než nového průkazu po zkoušce, řídí se výše správních poplatků následujícími podmínkami:

 • ztráta, odcizení, zničení dokladu původního apod. – 100 Kč,
 • výměna starého typu za nový na žádost žadatele – 100 Kč,
 • změna osobních údajů – 100 Kč,
 • uplynutí doby platnosti – 400 Kč,
 • výměna starého typu za nový na základě novely zákona o vnitrozemské plavbě je bez správního poplatku, pokud odevzdáte starý průkaz. (Jinak zaplatíte správní poplatek jako za ztrátu či odcizení ve výši 100,- Kč.)

Při elektronickém podání žádosti přes Portál dopravy je správní poplatek snížen automaticky o 20 %. V oblasti dokladů osob se tato úprava týká správních poplatků za přijetí žádosti:

 • ke zkoušce pro udělení oprávnění VMP - 400 Kč,
 • o vydání náhradního dokladu z důvodu ztráty, odcizení, zničení nebo změny údajů – 80 Kč.

Ano, za předpokladu, že osoba, která vede takové plavidlo, je seznámena s technikou vedení takového plavidla a dále:

 • pokud celková plocha plachet tohoto plavidla nepřesáhne 12 m2, nebo jeho celková hmotnost včetně zatížení nepřesáhne 1000 kg na všech vodních cestách České republiky,
 • pokud výkon motoru tohoto plavidla nepřesáhne 4 kW a současně celková hmotnost nepřesáhne 1000 kg na všech vodních cestách České republiky (od 15 let),
 • během povolené akce na sledované vodní cestě ve vyznačené části vodní cesty nebo během zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla,
 • pokud jde o plavidlo s vlastním strojním pohonem, schopné plout pouze výtlačném režimu plavby a dosahovat maximální rychlosti 15 km/hod., na vodní cestě dopravně významné využívané 0. třídy vodních cestách účelových a nesledovaných (od 18 let), nebo je-li plavidlo uvedeno v povolení k provozování půjčovny malých plavidel.

Průkaz vůdce malého plavidla je národní průkaz pro plavbu s malým plavidlem pouze v České republice a jeho držitel může při splnění podmínek živnostenského zákona s tímto průkazem i podnikat. Vzor průkazu pro plavbu pouze v České republice.

Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla je vydáván pro plavbu v zahraničí a smí se používat výhradně k plavbě pro rekreaci a sport. Zpravidla jsou obě oprávnění vydávána na jednom formuláři průkazu. Vzor průkazu pro plavbu v České republice i v zahraničí.

Další informace o tomto průkazu získáte zde.

Zvláštní postavení má průkaz vůdce rekreačního plavidla s délkou trupu do 24 m (kategorie M24). Uznání průkazu této kategorie můžeme zaručit pouze v České republice, kde pro plavbu tohoto plavidla platí pravidla plavebního provozu jako pro plavbu plavidla, které není malým.

Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla můžete používat v zahraničí v těch zemích, které přistoupily k rezoluci č. 40 EHK/OSN a v přechodné dosud neukončené lhůtě i k rezoluci č. 14 EHK/OSN o mezinárodním průkazu vůdce rekreačního plavidla. Seznam těchto zemí je uveden v příloze 4 rezoluce (česky zde, anglicky (2015), Amendment 1 (2017)). Podmínky přijetí výše zmíněných rezolucí a tím i uznávání mezinárodních průkazů si mohou jednotlivé země dále stanovit a upřesnit. POZOR – např. v  Německé spolkové republice je mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla cizincům uznáván pro vedení plavidla s délkou méně než 15 m. Podle našich informací je pro vedení rekreačního plavidla delšího než 15 m v Německé spolkové republice uznáván průkaz způsobilosti kapitána I. třídy, nově kapitána B, vydaný Státní plavební správou, jinak je třeba vlastnit průkaz požadovaného rozsahu vydaný příslušným oprávněným německým orgánem. Pro vaši jistotu a zdárný průběh plavby v zahraničí je vždy vhodné předem na zastupitelském úřadu země, kterou hodláte navštívit, zjistit, jaké požadavky v tomto směru na návštěvníky ze zahraničí mají.

Další informace o tomto průkazu získáte zde.

Tuto odpověď musíme rozdělit na dvě části:

 • vydání oprávnění pro plavbu na vodních cestách České republiky (průkaz vůdce malého plavidla): průkaz vydáme na základě zkoušky vykonané na Státní plavební správě občanovi jakéhokoliv státu, pokud splní podmínky stanovené našimi předpisy nutné k vydání průkazu.
 • vydání oprávnění pro plavbu v zahraničí (mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla): průkaz vydáme cizinci – držiteli průkazu vůdce malého plavidla, pokud se prokáže povolením k trvalému nebo dlouhodobému pobytu v České republice na dobu platnosti povolení. Průkaz NEBUDE vystaven občanu kteréhokoliv členského státu EHK/OSN, pokud není rezidentem (tedy nemá-li povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v České republice). Seznam členských států EHK/OSN je zde. Další informace o tomto průkazu získáte zde.
  • Potvrzení tohoto postupu je vysvětleno ve stanovisku českého veřejného ochránce práv zde.
 • k žádosti je předkládán platný lékařský posudek potvrzený českým praktickým lékařem.

Pro plavbu v České republice bude našim občanům i cizincům uznán buď průkaz vůdce malého plavidla získaný na základě zkoušky u Státní plavební správy, nebo cizincům mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla vydaný (oprávněným orgánem uvedeným v příloze 4 rezoluce) v zahraničí v zemi, která k rezoluci přistoupila a průkaz byl na základě doporučení rezoluce vydán (viz příloha 2, 3 a 4 rezoluce). Pro plavbu v České republice neuznáme mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla s oprávněním vystaveným POUZE pro plavbu na moři a dále průkaz, z nějž není zřetelné, že byl vydán podle rezoluce. Další informace o tomto průkazu získáte zde.

Na vnitrozemských vodních cestách České republiky nelze prokazování způsobilosti k vedení malých plavidel uvedeným průkazem uznat. Malé plavidlo, pro jehož vedení je předepsaný průkaz způsobilosti, smí být na vnitrozemských vodních cestách České republiky vedeno osobou, která splnila podmínky ustanovení zákona 114/1995. Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel. Vzhledem k tomu, že výše uvedené organizace nebyly zákonně pověřeny k vydávání průkazů způsobilosti k vedení či obsluze plavidel, nelze se těmito průkazy prokazovat ani v zahraničí.

Nemusíte. Zkoušku z praktických dovedností musí povinně složit uchazeči požadující oprávnění pro vedení motorového člunu bez omezení výkonu motoru (M) nebo plachetnice bez omezení celkové plochy plachet (S).

Uchazeči požadující oprávnění pro vedení motorového člunu s omezením výkonu motoru do 20 kW (M20) nebo plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2 (S20) zkoušku z praktických dovedností nevykonávají.

Od povinnosti absolvovat zkoušku z praktických dovedností při vedení malého plavidla jsou dále osvobozeni držitelé platného průkazu způsobilosti

 • vůdce plavidla, které není malým (pro kategorii M),

 • velitele námořní jachty vydaného podle zákona o námořní plavbě (pro kategorii M, případně S).

Plavidlo s vlastním strojním pohonem musí mít minimální obsaditelnost 4 osoby, celkovou délku nejméně 5 metrů a výkon motoru nejméně 20 kW. Plachetnice musí mít minimální obsaditelnost 4 osoby, pomocný spalovací motor o výkonu větším než 4 kW a celkovou plochu plachet větší než 20 m2.

Správní poplatky lze platit buď hotovosti v pokladně Státní plavební správy, nebo formou kolkových známek nalepených do vyznačeného místa na žádosti. Zvláštním případem je placení správních poplatků při podání žádosti o vydání průkazu způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla po zkoušce elektronickou cestou. Pokud v takovém případě o vydání průkazu žádáte, platí se správní poplatky výhradně platební kartou přes platební bránu.

Zbývající kolkové známky, které se nevejdou do vyznačeného prostoru na přední straně žádosti, můžete nalepit na zadní stranu žádosti k levému hornímu okraji. Kolkové známky musíte lepit jednu vedle druhé, nikoliv přes sebe!!

Průkazy jsou vydávány v den vykonání zkoušky, bezprostředně po jejím dokončení, a to postupně tak, jak uchazeči zkoušku dokončili. Je však třeba počítat s určitou prodlevou, ponechte si tedy časovou rezervu pro převzetí průkazu (čas závisí na počtu úspěšných uchazečů a času dokončení zkoušky).

Pokud se z vážných důvodů nebudete moci zdržet, můžete si průkaz osobně vyzvednout v úředních hodinách na pobočce Státní plavební správy. Také je možné požádat druhou osobu, aby průkaz na základě vámi podepsané plné moci (nemusí být ověřená) vyzvedla za vás, a to buď v den zkoušky, nebo později v úředních hodinách. Průkazy vydané po zkoušce již nezasíláme poštou.

Pro zjištění, zda je připraven průkaz vydávaný bez zkoušky (náhradní doklad, PSK, obnovení průkazu), je na našich webových stránkách funkce „Vyhledání průkazů připravených k předání”, která informuje, v jakém stádiu zpracování se průkaz nachází.

Nemůžete. Plavidlo můžete vést až od doby, kdy průkaz fyzicky vlastníte.

Zkoušky probíhají před komisí Státní plavební správy. Teoretické zkoušky se konají již výhradně na počítači, každému uchazeči vygeneruje počítač jedinečný test pomocí generátoru náhodných čísel. Otázky mají 3 možnosti odpovědí a jen jedna je správná.

Test pro základní část zkoušky (kategorie M20, M) obsahuje 35 otázek, z nichž musí uchazeč zodpovědět alespoň 30, aby uspěl (smí tedy udělat nejvýše 5 chyb). Na složení této části zkoušky je vyhrazen časový limit 30 minut.

Test pro doplňkovou část zkoušky (kategorie S20, S) obsahuje 14 otázek, z nichž musí uchazeč zodpovědět alespoň 11, aby uspěl (smí tedy udělat nejvýše 3 chyby). Na složení této části zkoušky je vyhrazen časový limit 10 minut.

Test pro získání oprávnění k vedení plavidla v režimu příbřežní plavby na moři (oblast C) obsahuje 28 otázek, z nichž musí uchazeč zodpovědět alespoň 24, aby uspěl (smí tedy udělat nejvýše 4 chyby). Na složení této části zkoušky je vyhrazen časový limit 25 minut.

Všechny testy vyplňuje uchazeč postupně. Aby uchazeč mohl postoupit k dalšímu testu, musí vyhovět alespoň v základní části zkoušky (tedy v kategoriích M20 nebo M). Pokud nevyhoví v této základní části zkoušky, není připuštěn k dalšímu testu a musí opakovat celou zkoušku. Pokud uchazeč nevyhoví v doplňkové části zkoušky (kategorie S20 nebo S) nebo v testu pro získání oprávnění k vedení plavidla v režimu příbřežní plavby na moři – oblast C, opakuje již jen tu část zkoušky, ve které neuspěl.

Bližší podrobnosti viz Informace o organizaci zkoušek vůdce malého a rekreačního plavidla.

Máte nárok na jeden opravný termín, zkouška musí být úspěšně složena do 1 roku ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bylo řízení přerušeno. Jinak musíte podat na Státní plavební správu žádost a s ní všechny požadované náležitosti znovu.

Ano, pokud jste získal alespoň oprávnění pro vedení motorových člunů (M20 nebo M), máte na ně nárok, průkaz vám bude vystaven pro oprávnění, pro které jste zkoušku úspěšně složil. Musíte pouze podepsat prohlášení, že požadujete vystavit průkaz v rozsahu, ve kterém jste zkoušku složil.

Oprávnění si můžete rozšířit o způsobilost M (neomezený výkon motoru), S20 (plachetnice s omezením do 20 m2 plachet), S (plachetnice bez omezení celkové plochy plachet) nebo C (vedení plavidla v příbřežní plavbě na moři). Průkaz vám bude vystaven v požadovaném rozsahu, pokud splníte podmínky stejné jako pro vydání nového průkazu (žádost, lékařské potvrzení, fotografie, příslušný správní poplatek) a složíte zkoušku pouze pro požadovanou způsobilost. Výjimkou je vydání oprávnění pro plavbu v oblasti plavby I, pokud toto oprávnění ještě nemáte v průkazu zapsané (mezinárodní vnitrozemské vodní cesty), u něhož musíte splnit pouze podmínky administrativní pro vydání nového průkazu (žádost, lékařské potvrzení, fotografie, příslušný správní poplatek) a průkaz vám bude vydán bez další zkoušky.

Ne, to není možné. Tento průkaz je vydán pro plavbu na moři, kde platí jiné předpisy, ze kterých jste nebyl(a) vyzkoušen(a).

Průkazem způsobilosti k vedení námořní (rekreační) jachty vydaným Námořním úřadem České republiky můžete nahradit úspěšné složení zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého plavidla. Tímto průkazem NELZE nahradit předložení platného lékařského posudku.
Na základě novely zákona o vnitrozemské plavbě má plavební úřad povinnost stanovit termín zkoušky tak, aby zkouška byla provedena nejpozději do 3 měsíců od podání žádosti. a přerušit řízení do doby vykonání zkoušky. Z tohoto důvodu jste obdržel(a) usnesení o přerušení řízení. Na toto usnesení není nutné nijak reagovat, pouze je třeba se dostavit ke zkoušce ve vybraném termínu. Nebude-li zkouška úspěšně složena do 1 roku ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bylo řízení po podání žádosti přerušeno, plavební úřad řízení zastaví.
Nemusíte. Průkazy vydané v období od 1.1.2015 do 28.2.2023 zůstávají i po nabytí účinnosti novely zákona o vnitrozemské plavbě (1.3.2023) v platnosti. V případě, že budete žádat o rozšíření oprávnění uvedeném na tomto průkazu, nebo průkaz ztratíte či u vás dojde ke změně příjmení (jména), nedokládáte již lékařský posudek k žádosti o vydání plavebního dokladu. V případě ztráty či změně příjmení (jména) předkládáte doklady, které tuto skutečnost prokazují.