Vůdce malého plavidla a mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla

Vůdce malého a rekreačního plavidla

Vést malé plavidlo podléhající evidenci podle zákona o vnitrozemské plavbě, které není plavidlem podle § 24a odst. 1, nebo rekreační plavidlo, které není malým plavidlem, může pouze osoba, jíž k tomu bylo uděleno oprávnění; to neplatí pro vedení plavidla

 1. během akce povolené plavebním úřadem na sledované vodní cestě ve vyznačené části této vodní cesty,
 2. během provádění zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení tohoto plavidla, nebo
 3. osobou, která dosáhla věku 18 let, jde-li o malé plavidlo s vlastním strojním pohonem schopné plout pouze rychlostí nepřesahující 15 km/h, při které vztlak plavidla tvoří zejména hydrostatické síly a vliv hydrodynamických sil vyvolaných rychlostí pohybu plavidla je zanedbatelný,
  1. plující na vodní cestě dopravně významné využívané uvedené v odstavci 1 písm. c) přílohy č. 2 k zákonu o vnitrozemské plavbě, vodní cestě účelové nebo vodní cestě nesledované, nebo
  2. uvedené v seznamu obsaženém v povolení k provozování půjčovny malých plavidel.

Znalosti a dovednosti, které jsou předmětem zkoušky způsobilosti stanovuje prováděcí vyhláška č. 48/2023 Sb., kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě.

Pro plavbu výhradně v České republice je určen průkaz vůdce malého plavidla:

Vůdce malého plavidla je oprávněn vést v zahraničí rekreační plavidlo, (malé plavidlo, kterým není provozována koncesovaná vodní doprava):

 • v oblasti I – na zahraničních vnitrozemských vodních cestách, na kterých je oprávnění uznáváno, (pokud splní podmínky pro získání oprávnění vůdce malého plavidla dle níže uvedených kategorií)

 • v oblasti C – v pobřežních mořských vodách, na kterých je oprávnění uznáváno, do 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4° Beaufortovy stupnice (pokud splní podmínky pro získání oprávnění vůdce malého plavidla dle níže uvedených kategorií a vykoná navíc teoretickou zkoušku z teorie plavby na moři).

Pro plavbu v České republice a v zahraničí je určen průkaz vůdce rekreačního plavidla a průkaz vůdce malého plavidla:

Podmínky, které musí žadatel splnit

Kategorie M20, M, S20, S:

 • věk nejméně 16 let,

 • úspěšné absolvování teoretické zkoušky alespoň pro kategorii M nebo M20, volitelně pak pro kategorii S nebo S20,

 • úspěšné absolvování ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby pro kategorii M a S.

Kategorie M24:

 • věk nejméně 18 let,

 • vlastnictví průkazu vůdce malého plavidla kategorie M nebo M a S

 • úspěšné složení zkoušky z praktických dovedností potřebných k i vedení malého plavidla u pověřené osoby pro kategorii M24.

Předkládané doklady a náležitosti

 • žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou), nebo je dostupný zde ve formátu PDF (u tohoto formátu zvolte při tisku žádosti v poli „Měřítko stránky“ položku „Žádné“, jinak nebude žádost vytištěna ve správné velikosti); žádost o vydání průkazu po zkoušce lze také podat elektronicky,

 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (ve vztahu k vedení malého plavidla) dle podmínek zdravotní způsobilosti, stanovených v příloze vyhlášky č. 11/2023 Sb., o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemské plavbě. Lékařský posudek (PDF) vystavuje zpravidla praktický lékař, u něhož je žadatel registrován, nesmí být starší než 3 měsíce (ke dni podání žádosti),

 • platný průkaz způsobilosti velitele námořní jachty, hodlá-li s ním uchazeč nahradit úspěšné složení zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého plavidla (nenahrazuje doložení lékařského posudku),

 • osvědčení o úspěšném složení praktické zkoušky, vydané pověřenou osobou, je nepovinnou přílohou žádosti. Osvědčení má platnost 2 roky od vykonání praktické zkoušky. Povinnost sdělit plavebnímu úřadu neprodleně výsledek praktické zkoušky má pověřená osoba, u níž praktická zkouška úspěšně proběhla. Žadatelé o kategorii M20 a S20 (s omezením výkonu motoru a plochy plachet) výše uvedené osvědčení nepředkládají.

  UPOZORNĚNÍ:
  Zkouška z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla musí být složena přede dnem podání žádosti o udělení oprávnění.

 • správní poplatek 500,- Kč.

Žádost je možné podat elektronickou cestou. Případně je možné zaslat písemnou žádost na předepsaném formuláři spolu s příslušnými doklady na jakoukoliv pobočku Státní plavební správy v Praze, Děčíně a Přerově (územní působnost poboček), nebo ji podat osobně, nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem zkoušky.

Pro oprávnění vůdce malého a rekreačního plavidla jsou stanoveny následující kategorie:

 • M opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu – pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.

 • M20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do 20 kW, pokud vykonal teoretickou zkoušku.

 • M24 tato kategorie má zvláštní postavení. Opravňuje k vedení rekreačního plavidla s délkou trupu do 24 m. Uznání průkazu této kategorie lze zaručit pouze v České republice, kde pro plavbu tohoto plavidla platí pravidla plavebního provozu jako pro plavbu plavidla, které není malým.

 • S opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet – pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.

 • S20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2, pokud vykonal teoretickou zkoušku.

Zkouška

Žadatel je připuštěn k vykonání zkoušky na základě kladného posouzení splnění výše uvedených podmínek.

Žadatel musí při zkoušce způsobilosti prokázat teoretické znalosti v písemném testu ve smyslu Zkušebního řádu, vydaného platným rozhodnutím ředitele Státní plavební správy. Zkouška se provádí před komisí Státní plavební správy a žadatel ji musí vykonat osobně.

Teoretickou zkoušku vykoná žadatel o kategorii M, M20, S, S20, a o průkaz vůdce rekreačního plavidla pro oblast plavby C (příbřežní plavba na moři).

Žadatel může vykonat zkoušku v nejbližším volném termínu následujícím po podání žádosti. Zde můžete nalézt volné termíny zkoušek: Vyhledání zkoušek způsobilosti. Termín zkoušky musí být stanoven tak, aby zkouška byla provedena nejpozději do 3 měsíců od podání žádosti. Do doby vykonání zkoušky plavební úřad řízení přeruší. Žadatel obdrží usnesení o přerušení řízení, na které není třeba nijak reagovat, pouze je třeba se dostavit ke zkoušce ve vybraném termínu. Nebude-li zkouška úspěšně složena do 1 roku ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bylo řízení po podání žádosti přerušeno, plavební úřad řízení zastaví.

 Písemný test

Základní část určená pro kategorie M a M20 obsahuje celkem 35 otázek. Otázky jsou vybrány z otázek z předmětů plavební provoz, základy techniky a základy první pomoci. Doba na zpracování testu je maximálně 30 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 30 bodů.

Pro zobrazení souboru otázek klikněte sem.

Doplňková část určená pro kategorie S a S20 obsahuje celkem 14 otázek. Otázky jsou vybrány ze souboru otázek ze základů konstrukce plachetnic, teorie plavby plachetnic a techniky plachtění. Doba na zpracování testu je maximálně 10 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 11 bodů.

Pro zobrazení souboru otázek klikněte sem.

Zkouška pro oblast C – příbřežní plavba na moři: je určena pro držitele alespoň kategorie M nebo M20, volitelně S nebo S20. Test obsahuje celkem 28 otázek z předmětů mezinárodní námořní právo a předpisy (vybrané paragrafy zákona č. 61/2000 Sb., vybraná pravidla Úmluvy o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři – COLREG 1972), základy navigace a značení mořských vodních cest – systém IALA, základy meteorologie, základy bezpečnosti a záchrany života na moři. Doba na zpracování testu je maximálně 25 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 24 bodů.

Pro zobrazení souboru otázek klikněte sem.

Každá otázka nabízí 3 odpovědi (a, b, c), z nichž jen jedna je správná. Test se provádí pomocí počítače.

Postup v případě neúspěchu

Pokud žadatel při zkoušce neprospěje, má možnost vykonat opravnou zkoušku v následném zkušebním termínu. Zkouška musí být úspěšně složena do 1 roku ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bylo řízení po podání žádosti přerušeno. V opačném případě bude řízení zastaveno a je třeba podat novou žádost, včetně všech aktualizovaných dokladů. Bližší podrobnosti o organizaci zkoušek vůdce malého a rekreačního plavidla viz Informace o organizaci zkoušek vůdce malého a rekreačního plavidla.

Vydání průkazu

Průkazy jsou vydávány v den vykonání zkoušky, a to co možná nejdříve po jejím dokončení, postupně tak, jak uchazeči skončili. Z kapacitních důvodů je však třeba počítat s určitou prodlevou, ponechte si tedy časovou rezervu pro převzetí průkazu (čas závisí na počtu úspěšných uchazečů a času dokončení).

Pokud se z vážných důvodů nebudete moci zdržet, můžete si průkaz osobně vyzvednout v úředních hodinách na pobočce Státní plavební správy. Také je možné požádat druhou osobu, aby průkaz na základě vámi podepsané plné moci (nemusí být ověřená) vyzvedla za vás, a to buď v den zkoušky, nebo později v úředních hodinách.

Průkazy vydané po zkoušce již nezasíláme poštou. Průkazy v ostatních případech (náhradní doklad) jsou vydávány osobně v úředních hodinách osobám s bydlištěm v sídle pobočky, poštou ostatním. Pro vyhledání aktuálního stavu průkazu připravovaného k vydání slouží aplikace Průkazy připravené k převzetí.

Platnost průkazů

Na základě novely zákona č. 372/2022 Sb. k zákonu č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, je na průkazech způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla vydaných po nabytí účinnosti novely zákona, tedy po 1. 3. 2023, uvedena jejich platnost. Platnost průkazu je dána věkovými hranicemi a je podmíněna zdravotní způsobilostí držitele průkazu. Po uplynutí doby platnosti průkazu způsobilosti bude vystaven nový průkaz na základě žádosti (PDF) a po doložení platného lékařského posudku (PDF), který nesmí být starší 3 měsíců v době podání žádosti.

 • Správní poplatek  činí 400,- Kč.

Průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla a mezinárodní průkaz způsobilosti vůdce rekreačního plavidla je platný:

 1. do dne předcházejícího dni, v němž jeho držitel dosáhne věku 65 let,
 2. do dne předcházejícího dni, v němž jeho držitel dosáhne věku 70 let, dokládá-li oprávnění k vedení malého nebo rekreačního plavidla pro období po dosažení věku 65 let, nebo
 3. po dobu 2 let, dokládá-li oprávnění k vedení malého nebo rekreačního plavidla pro období po dosažení věku 70 let.

Průkazy způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla vydané od 01.01.2015 do 28.2.2023 zůstávají v platnosti bez věkového omezení, není nutné žádat o jejich výměnu, přestože na těchto průkazech není uvedena doba platnosti. Držitel však musí po dosažení věkové hranice při kontrole na vodě dokládat svoji zdravotní způsobilost platným lékařským posudkem přiloženým k průkazu způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla. Požádá-li si držitel takovéhoto průkazu o vydání plavebního dokladu z důvodu rozšíření oprávnění nebo z důvodu ztráty, zničení či odcizení nebo změny příjmení (jména), nepředkládá nový lékařský posudek. K žádosti o vydání plavebního dokladu z důvodu odcizení či změny příjmení (jména) se předkládají doklady prokazující tuto skutečnost. Na nově vydaném průkazu způsobilosti již bude uvedena jeho platnost dle věkových hranic.

Výměna průkazů – ukončena 29. 2. 2024

Novela zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, která vyšla ve sbírce zákonů 31. 7. 2014 pod číslem 187/2014 Sb., stanoví v přechodných ustanoveních povinnost postupné výměny průkazů, vydaných Státní plavební správou do konce roku 2014. Novela zákona č. 372/2022 Sb., která nabyla účinnosti 1.3.2023 stanoví v přechodných ustanoveních prodloužení lhůty výměny do 1 roku od nabytí účinnosti, tedy při podání žádosti o výměnu plavebního dokladu do 29. 2. 2024. Toto datum je konečné. Podrobnější informace o výměně průkazů a lhůty stanovené zákonem naleznete zde.

Vydávání a uznávání průkazů vůdce malého a rekreačního plavidla cizincům

Státní plavební správa vydává a uznává mezinárodní průkazy rekreačního plavidla podle rezoluce č. 40 vydané komisí pro vnitrozemskou plavbu Evropské hospodářské komise OSN (dále rezoluce). V říjnu 2010 byl přijat touto komisí dodatek rezoluce a začátkem roku 2011 byla revidovaná rezoluce zveřejněna. Na základě doporučení rezoluce vydává a uznává Státní plavební správa mezinárodní průkazy vůdce rekreačního plavidla podle následujících zásad:

 1. Průkaz vůdce malého plavidla pro plavbu v České republice (ČR) bude VYDÁN buď na základě zkoušky vykonané na Státní plavební správě občanovi jakéhokoliv státu, pokud splní podmínky nutné k vydání průkazu.  Průkaz vůdce rekreačního plavidla pro plavbu v zahraničí bude VYDÁN cizinci – držiteli průkazu vůdce malého plavidla, pokud se prokáže povolením k trvalému nebo dlouhodobému pobytu v České republice (dále povolením) platnost průkazu bude stanovena na dobu platnosti povolení, občanu kteréhokoliv severoamerického státu a Kanady (platnost průkazu bude omezena na 2 roky) a dále občanu země, která není členem EHK/OSN (platnost průkazu bude omezena na 2 roky). Průkaz NEBUDE vystaven občanu kteréhokoliv členského státu EHK/OSN. Seznam členských států EHK/OSN je zde.

 2. Pro plavbu v České republice bude občanům ČR i cizincům UZNÁN buď průkaz vůdce malého plavidla získaný na základě zkoušky u Státní plavební správy, nebo mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla vystavený oprávněným orgánem uvedeným v příloze 4 rezoluce v zemi, která k rezoluci přistoupila a průkaz byl na základě doporučení rezoluce vydán (viz příloha 2, 3 a 4 Rezoluce č. 40 EHK/OSN (cz)english version (2015), Amendment 1 (2017) ). Pro plavbu v České republice NEBUDE UZNÁN mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla s oprávněním vystaveným POUZE pro plavbu na moři a dále průkaz, z nějž není zřetelné, že byl vydán podle rezoluce.

Další informace k této tematice získáte zde.

Další podrobnosti o problematice průkazů vůdce malého a rekreačního plavidla, viz Nejčastější dotazy – průkaz vůdce malého plavidla a mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla.

Informace o organizaci zkoušek vůdce malého a rekreačního plavidla

 • Zkoušky se zahajují v dobu stanovenou v informacích o termínech zkoušek.

 • Před kontrolou osobních údajů si ještě ujasněte požadované způsobilosti, abyste skutečně skládali zkoušku ze správných předmětů. Tyto požadované způsobilosti potvrďte při kontrole osobních údajů zkušebnímu komisaři. Co chci vést:Zkušební komisař ověří podle dokladu (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu) vaši totožnost, přidělí vám terminál, u kterého budete vykonávat zkoušku. U přiděleného počítače najdete písemné pokyny, k obsluze počítače, které si pečlivě pročtěte.

  • pouze motorový člun

   • motorový člun do 20 kW výkonu motoru – zaškrtávám kategorii M20 – dělám teoretickou zkoušku u Státní plavební správy,
   • motorový člun s neomezeným výkonem motoru – zaškrtávám kategorii M – nejprve dokládám osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla kategorie M vydané pověřenou osobou a následně dělám teoretickou zkoušku u Státní plavební správy,
  • motorový člun i plachetnici

   • i plachetnici do 20 m2 plachet – zaškrtávám kategorii M nebo M 20 a S20 (dělám jen teoretickou testovou zkoušku z otázek vůdce malého plavidla a otázek vůdce malého plavidla – plachty)
   • i plachetnici s neomezenou plochou plachet – zaškrtávám kategorii M nebo M 20 a S – nejprve dokládám osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla kategorie S vydané pověřenou osobou a následně dělám teoretickou zkoušku u Státní plavební správy.
  • Kde chci s těmito způsobilostmi jezdit:

   • pouze v České republice a na evropských vnitrozemských vodních cestách – zaškrtávám spolu s výše uvedenými kategoriemi oblast I – vnitrozemské vodní cesty (nedělám již žádnou zkoušku, oprávnění je mi přiznáno na základě úspěšné teoretické testové zkoušky z otázek vůdce malého plavidla),

   • kromě české a evropské „sladké vody“ i na moři v Evropě do 1 námořní míle od břehu – zaškrtávám spolu s výše uvedenými kategoriemi a s oblastí plavby I ještě navíc oblast C – příbřežní plavba na moři (dělám ještě teoretickou zkoušku z otázek z teorie plavby na moři).

 • Zkušební komisař ověří podle dokladu (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu) vaši totožnost, přidělí vám terminál, u kterého budete vykonávat zkoušku. U přiděleného počítače najdete písemné pokyny, k obsluze počítače, které si pečlivě pročtěte.

 • Po zahájení zkoušky nebudete moci odcházet od počítače, v případě nutnosti výjimečně lze počítač opustit po skončení jednoho testu před spuštěním dalšího.

 • Po ukončení testu se vám na obrazovce počítače zobrazí výsledek, vyhověl – nevyhověl s počtem dosažených bodů. Po ukončení celé teoretické zkoušky dále postupujete podle výsledku zkoušky:

  • Pokud jste vyhověl ve všech předmětech, vyčkáte po dohodě s komisaři na vydání průkazu. Po předání průkazu potvrdíte písemně jeho převzetí a tím zkouška končí. Průkazy se vydávají v den zkoušky, nevyzvednuté průkazy je možno vyzvednout osobně na pobočkách Státní plavební správy v úředních hodinách. Pro druhou osobu je možné vyzvednou průkaz na základě plné moci, kterou tato osoba vystaví (plná moc nemusí být ověřená).

  • Pokud jste vyhověl pouze v některých předmětech (vyhověl částečně), můžete se rozhodnout, zda budete pokračovat dále v opravné zkoušce (v tom případě můžete po zkoušce dohodnout s komisařem termín opravné zkoušky, kterou musíte vykonat do 4 měsíců od podání žádosti) nebo požádáte rovnou o vystavení průkazu v rozsahu, v němž jste zkoušku složil (podepíšete požadavek tohoto znění a vyčkáte vydání průkazu).

  • Pokud jste nevyhověl a máte nárok na opravu, dohodnete s komisařem opravný termín zkoušky. Pokud jste vyčerpal opravné termíny, musel byste pro získání požadovaného oprávnění znovu podat žádost se všemi náležitostmi kromě osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla vydané pověřenou osobou.

O tom, že jste nesplnil podmínky vaší žádosti, vám bude vystaveno rozhodnutí, které, pokud požádáte, vám bude zasláno obyčejnou poštou, pokud nepožádáte, bude zasláno na doručenku na vaši adresu.