Obsahové náležitosti provozního řádu půjčovny malých plavidel, příručky uživatele a náležitosti seznamu plavidel půjčovny

 1. Provozní řád půjčovny malých plavidel obsahuje s ohledem na druh půjčovaných plavidel a vymezený úsek vodní cesty alespoň

  1. název a umístění půjčovny,

  2. vymezený úsek vodní cesty, ve kterém lze půjčená plavidla provozovat,

  3. jméno a spojení na provozovatele půjčovny,

  4. provozní dobu,

  5. opatření před zastavením plavby,

  6. půjčovní podmínky,

  7. poskytnutou výbavu plavidla pro provoz plavidla zejména vázací lana, kotvy, pádla či vesla, plachty, záchranné prostředky a věcné prostředky požární ochrany, zásoba pohonných hmot nebo zásoba zkapalněného plynu a její uložení na plavidle,

  8. základní pravidla plavebního provozu, vztahující se k vedení malých plavidel, ve smyslu připojeného vzoru,

  9. telefonická spojení na plavební úřad, Policii České republiky, zdravotnickou záchrannou službu a Hasičský záchranný sbor České republiky a

  10. postup provozovatele před a při dosažení limitních vodních stavů pro zastavení plavby, zejména ve vztahu k plavidlům půjčovny vedeným na vodní cestě osobou bez průkazu způsobilosti.

 2. Příručka uživatele s ohledem na druh půjčovaného plavidla a vymezený úsek vodní cesty obsahuje alespoň

  1. základní údaje o plavidle a jeho obsluze,

  2. pokyny pro ovládání plavidla,

  3. základní pravidla provozu na vodní cestě a význam plavebního značení v rozsahu potřebném pro vedení malého plavidla,

  4. instrukce k proplavování plavební komorou nebo lodním zdvihadlem, nebo proplouvání jezovou propustí,

  5. zásady pro vyvazování nebo kotvení plavidla,

  6. postup při doplňování pohonných hmot a vody, ukládání a odstraňování odpadů,

  7. instrukce pro používání a obsluhu zařízení na plavidle,
  8. zákaz zasahovat do důležitých zařízení plavidla zejména pohonného a kormidelního zařízení, elektrického rozvody nebo rozvodu plynu pro vaření a vytápění,

  9. seznam vybavení plavidla,

  10. důležité kontakty na půjčovnu, Policii České republiky, plavební úřad, Hasičský záchranný sbor České republiky, zdravotní službu nebo obsluhu plavebních komor a

  11. přílohy k příručce uživatele, kterými jsou plavební mapy vymezeného úseku vodní cesty, návody na obsluhu zařízení a vybavení plavidla zejména vařiče, pečicí či mikrovlnné trouby, radiového přijímače nebo topení.

 3. Pro plavidla bez vlastního strojního pohonu provozovaná v půjčovně může příručka uživatele obsahovat pouze údaje uvedené v odstavci 2 písm. a), b), c) a j).

 4. Seznam plavidel půjčovny musí obsahovat o každém plavidle, která lze v půjčovně půjčovat, minimálně následující údaje

  1. poznávací znaky plavidla,

  2. typ nebo druh plavidla,

  3. základní parametry plavidla (délka, šířka, ponor, maximální obsaditelnost osobami nebo maximální zatížení),

  4. v případě plavidla se strojním pohonem výkon motoru a způsob jeho ovládání, a

  5. v případě plachetnice plocha plachet.