Povolení k provozu půjčovny malých plavidel umístěné na vodní cestě

Půjčovnu umístěnou na vodní cestě lze podle § 30b zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, provozovat jen na základě povolení plavebního úřadu vydaného na žádost fyzické nebo právnické osoby, která ji hodlá provozovat.

Žádost kromě obecných náležitostí podání obsahuje označení vodní cesty a navrhované umístění půjčovny na této vodní cestě. K žádosti se přiloží:

  1. provozní řád půjčovny,
  2. povodňový plán, je-li povinnost jej zpracovat podle vodního zákona,
  3. seznam plavidel, které žadatel hodlá půjčovat, a
  4. příručku pro uživatele plavidla, které žadatel hodlá provozovat.

Je-li jako plavidlo půjčovny nově schvalováno rekreační plavidlo nebo vodní skútr, pak musí být vybaveno prohlášením o shodě a opatřeno značkou CE.

Povolení k provozování půjčovny malých plavidel se vydá, pokud navrhované umístění půjčovny na vodní cestě, její provoz a provoz plavidel, která žadatel hodlá půjčovat, neohrozí bezpečnost a plynulost plavebního provozu a plavidla, která žadatel hodlá půjčovat, jsou technicky způsobilá a vhodná pro půjčování a provozování na úseku vodní cesty stanoveném v provozním řádu půjčovny s ohledem na bezpečnost a plynulost plavebního provozu.

Vydání povolení je zpoplatněno podle položky 40 písm. e) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, částkou 2000,- Kč.