Povolení k provozování přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště

Přechodné ustanovení zákona č. 187/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů

Fyzická nebo právnická osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona provozuje přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště, požádá Státní plavební správu o vydání povolení podle § 8a zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak její oprávnění provozovat přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště zaniká dnem následujícím po dni uplynutí této lhůty. Do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti podle věty první je žadatel oprávněn přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště provozovat bez povolení vydaného podle § 8a zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Vyhoví-li Státní plavební správa žádosti o povolení podle věty první, stanoví provozovateli přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště v rozhodnutí podmínky sloužící k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavby a k ochraně životního prostředí a uvede, zda přístaviště, překladiště nebo vývaziště je chráněným místem. Podmínky stanovené rozhodnutím podle věty třetí se považují za podmínky stanovené v povolení k provozování přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště podle § 8a odst. 5 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Správce vodní cesty je účastníkem řízení o žádosti o povolení k provozování přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště podle věty první.

Povolení provozování přístaviště, překladiště, vývaziště, kotviště

Povolení se vystavuje pro stání plavidel podléhajících evidenci.

Vydává se formou správního rozhodnutí plavebního úřadu, pokud jeho vydáním nebude ohrožena bezpečnost plavebního provozu. Plavební úřad v povolení stanoví podmínky provozování přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště sloužící k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavby a k ochraně životního prostředí a uvede, zda přístaviště, překladiště nebo vývaziště je chráněným místem.

Bez povolení plavebního úřadu nelze přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště provozovat. Pro vydání povolení provozu přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště je plavebnímu úřadu nutno předložit žádost obsahující:

  • pro jaké zařízení se žádá o povolení provozování,
  • název vodní cesty, na níž má být zařízení provozováno,
  • bližší určení místa na vodní cestě (ř. km, katastrální území),
  • způsob a rozsah využití,
  • údaje o žadateli, provozovateli.

K žádosti se přiloží:

  • souhlas správce vodní cesty s provozováním,
  • doklad o vlastnickém nebo jiném užívacím právu k pozemkům a stavbám, které jsou pro provoz nezbytné,
  • návrh termínu zahájení provozu.
Správní poplatek za vydání povolení 1 000 Kč

Základní pojmy a komentáře

Přístavištěmísto určené k stání a obsluze plavidel při nástupu a výstupu osob a vybavené pevným nebo plovoucím přistávacím zařízením. Zřizuje se převážně pro provozování osobní lodní dopravy. Do vzdálenosti 100 m od přístaviště je zakázáno koupání.Vývazištěmísto vybavené vyvazovacím zařízením určené pro stání plavidel pomocí úvazů. Tímto úvazem může být kotevní boje. Zřizuje se pro krátko i dlouhodobé stání plavidel, zejména malých rekreačních plavidel.Překladištěmísto určené k stání a obsluze plavidel při nakládce a vykládce nákladu a vybavené stabilním nebo mobilním překladním zařízením, případně zařízením na krátkodobé uskladnění nákladu.Kotvištěmísto určené pro stání plavidel na kotvách, které jsou součástí plavidla.

Souhlas se zřízením přístaviště, překladiště, vývaziště, kotviště

Souhlas se vydává formou závazného stanoviska stavebnímu úřadu jako podklad pro účely ohlášení stavby, vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení nebo kolaudačního souhlasu.

Vydání souhlasu není zpoplatněno.