Umístění plovoucího zařízení na vodní cestě

Chcete-li umístit plovoucí zařízení na sledované vodní cestě (vodní tok, přehradní nádrž, atd.) buď pro účely rekreace nebo jako součást budoucího přístaviště, vývaziště, či překladiště, potřebujete k tomu nejprve získat stanovisko Státní plavební správy jako jeden z podkladů pro souhlas vodoprávního úřadu.

Souhlas vydává územně příslušný vodoprávní úřad (zpravidla odbor životního prostředí obce s rozšířenou působností) ve smyslu § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona a obecně je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle zákona o vodách, které však mohou ovlivnit vodní poměry. Podkladem pro vydání souhlasu vodoprávního úřadu je stanovisko Státní plavební správy, která pro jeho vydání potřebuje dále uvedené náležitosti:

  • jméno nebo název provozovatele,
  • u právnické osoby jméno odpovědného zástupce a jméno osoby zodpovědné za provozování zařízení,
  • kontakty na provozovatele (odpovědného zástupce) a na osobu odpovědnou za provoz zařízení (adresa, datová schránka, e-mail, telefon, mobil),
  • umístění (místo, katastrální území, ř. km nebo mapový podklad doplněný případným popisem navrhovaného umístění),
  • účel plovoucího zařízení (např. rekreační účely, stání malých plavidel podléhajících evidenci apod.),
  • údaje o plovoucím zařízení (popis, rozměry, konstrukční řešení, schematický výkres tj. zejména půdorys, řez, způsob vyvázání a spojení s břehem),
  • stanovisko správce vodní cesty (např. podniku Povodí).
Správní poplatek vydání stanoviska není zpoplatněno

Takto získané stanovisko Státní plavební správy je jedním z podkladů pro podání žádosti ve smyslu § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona o souhlas s umístěním plovoucího zařízení na vodní cestě u územně příslušného vodoprávního úřadu.

Pokud plovoucí zařízení, které připravujete umístit na vodní cestu, dosahuje nebo přesahuje jeden z níže uvedených parametrů, je nutné požádat Státní plavební správu o jeho evidenci v plavebním rejstříku a o schválení technické způsobilosti. Před zahájení stavby evidovaného plovoucího zařízení bez prohlášení o shodě je nutno předem projednat a nechat schválit projektovou dokumentaci evidovaného plovoucího zařízení na Státní plavební správě. Žádost o evidenci se podává po dokončení jeho stavby.

Evidenci v plavebním rejstříku podléhá plovoucí zařízení:

  • jehož celková hmotnost včetně povoleného zatížení je 10 000 kg a více,
  • jehož celková délka nebo šířka je 10 m a více nebo celková výška je 2 m a více.

Pokud ve vazbě na umístění plovoucího zařízení připravujete zřízení přístaviště, překladiště nebo vývaziště pro plavidla podléhající evidenci, potřebujete k jejich provozu na sledované vodní cestě dále ještě povolení Státní plavební správy (plavebního úřadu). O toto povolení lze požádat až po získání výše uvedeného souhlasu vodoprávního úřadu s umístěním plovoucího zařízení na vodní cestě. Podmínky a další podrobnosti k vydání povolení naleznete v odkazu Žádost o povolení k provozování přístaviště, vývaziště nebo kotviště. Pouze v případě, že se jedná o vývaziště malých plavidel nepodléhajících evidenci a samotné plovoucí zařízení rovněž nepodléhá evidenci, není nutno žádat Stání plavební správu o  povolení k provozování tohoto vývaziště a postačí souhlas vodoprávního úřadu s umístěním plovoucího zařízení na vodní cestě.