Souhlas s umístěním plovoucího zařízení na vodní cestě

(Souhlas je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle zákona o vodách, které však mohou ovlivnit vodní poměry)

Souhlas vydává příslušný vodoprávní úřad ve smyslu § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Podkladem pro vydání souhlasu je stanovisko Státní plavební správy, která pro jeho vydání potřebuje dále uvedené náležitosti:

  • jméno nebo název provozovatele,
  • u právnické osoby jméno odpovědného zástupce a jméno osoby zodpovědné za provozování zařízení,
  • kontakty na provozovatele (odpovědného zástupce) a na osobu odpovědnou za provoz zařízení (adresa, datová schránka, e-mail, telefon, mobil),
  • umístění (místo, katastrální území, ř. km nebo mapový podklad doplněný případným popisem navrhovaného umístění),
  • účel plovoucího zařízení,
  • údaje o plovoucím zařízení (popis, rozměry, konstrukční řešení, schematický výkres tj. zejména půdorys, řez, způsob vyvázání a spojení se břehem),
  • stanovisko správce vodní cesty (např. podniku Povodí).

Nejdříve je nutno požádat o stanovisko k umístění plovoucího zařízení a pak postupovat jak je uvedeno níže.

Umístění plovoucího zařízení bude vždy spojeno se zřízením přístaviště, překladiště, vývaziště, případně se zřízením přístavu nebo půjčovny. Uvedená zařízení lze provozovat na sledované vodní cestě pouze na základě povolení plavebního úřadu. Podmínky vystavení povolení jsou k dispozici na této webové stránce pod příslušnými odkazy.

Žádost o souhlas s provozováním příslušného zařízení (přístaviště atd.) se podává až po získání souhlasu příslušného vodoprávního úřadu s umístěním plovoucího zařízení. Pouze v případě, že se jedná o vývaziště malých plavidel nepodléhajících evidenci, není nutno žádat Stání plavební správu o povolení k provozování.

Plovoucí zařízení podléhá evidenci, pokud je jeho

  • celková hmotnost včetně povoleného zatížení 10 000 kg a více,
  • délka nebo šířka 10 m a více a výška 2 m a více.

Pokud plovoucí zařízení dosahuje nebo přesahuje jeden z uvedených parametrů, je následně nutné požádat plavební úřad o evidenci v rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách.

Před zahájení stavby evidovaného plovoucího zařízení bez prohlášení o shodě je nutno předem projednat a nechat schválit projektovou dokumentaci evidovaného plovoucího zařízení na Státní plavební správě. Žádost o evidenci se podává po dokončení jeho stavby.