Informační povinnost k nakládání s osobními údaji ve smyslu Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“)

Státní plavební správa obsazuje volná pracovní nebo služební místa na základě výběrového řízení, které se řídí zvláštními zákony:

 • zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Kontaktní údaje:

Správce osobních údajů: Státní plavební správa
Jankovcova 4, 170 04 Praha 7
IČO: 00003352
Pověřenec pro ochranu osobních údajů gdpr@plavebniurad.cz
datová schránka IDS pwzaih7
telefon: + 420 702 099 263

Při provádění výběrového řízení jsou získávány a zpracovávány osobní údaje žadatelů, kteří ve vyhlášeném výběrovém řízení podali žádost.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem realizace výběrového řízení na obsazení volného služebního místa/pracovního místa. Jsou získávány pouze ty osobní údaje, které vyžaduje zákon.

Údaje sdělené v rámci výběrového řízení

 • Identifikační údaje – jméno, příjmení, tituly, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu.
 • Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa.
 • Životopis a motivační dopis
 • Výpis z rejstříku trestů.
 • Státní příslušnost
 • Pracovní reference – případná hodnocení či doporučení od předchozích zaměstnavatelů, včetně údajů vzešlých z jejich ověření.
 • Informace, které se dobrovolně rozhodnete sdílet s úřadem v rámci výběrového řízení - například fotografie, jako součást svého životopisu a jiné.

Účel zpracování: Výběrové řízení zaměstnanců na nové či uvolněné pracovní pozice nebo služební místa

Podle zákona o státní službě se vyhotoví protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení, který obsahuje osobní údaje o úspěšných i neúspěšných žadatelích.

Právní důvod: Plnění právní povinnosti (Zákoník práce, Zákon o státní službě)

Účel zpracování: Příprava pracovní smlouvy či rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, případně změny v průběhu zaměstnání či změny služebního poměru

Pracovní poměr se zakládá písemnou pracovní smlouvou, do služebního poměru se žadatel přijímá rozhodnutím služebního orgánu. V průběhu pracovního či služebního poměru může dojít ke změně. Osobní údaje se stávají součástí osobního spisu státního zaměstnance.

Právní důvod:  Plnění právní povinnosti (Zákoník práce, Zákon o státní službě)

Účel zpracování: Sporná agenda: určení, výkon nebo obhajoba našich právních nároků

V důsledku výběrového řízení budou osobní údaje neúspěšných žadatelů uchovávány také po jeho skončení za účelem ochrany oprávněných zájmů zaměstnavatele. Toto zpracování se tak týká zejména případů, kdy se zaměstnavatel domnívá, že zde hrozí riziko sporu s (neúspěšným) žadatelem o důvodech jeho nepřijetí. Uchování je po dobu 3 let.

Právní důvod: Oprávněný zájem zaměstnavatele

Účel zpracování: Pracovně lékařské prohlídky

Pracovně lékařské prohlídky v rozsahu a termínech stanovených právními předpisy jsou opatřením sloužícím k ochraně zdraví zaměstnanců.

Právní důvod: Plnění právní povinnosti

 • Zákoník práce
 • Zákon o státní službě
 • Zákon o specifických zdravotních službách
 • Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • Vyhláška o pracovně lékařských službách

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje úřad zpracovává zásadně po dobu trvání Vašeho pracovního nebo služebního poměru u úřadu. Po skončení Vašeho pracovního nebo služebního poměru u úřadu jsou dále uchovávány pouze ty osobní údaje, které je povinen uchovávat na základě právních předpisů (tedy v některých případech po dobu až 50 let – osobní spis státního zaměstnance), nebo jejichž uchování je nezbytné pro případnou obranu zájmů úřadu v případě sporu.

Osobní údaje, které úřad zpracovává na základě Vašeho souhlasu, jsou zpracovávány po dobu, na kterou jste souhlas udělil/a, nebo do okamžiku, než svůj souhlas odvoláte.

Způsob zpracovávání a ochrany údajů

Osobní údaje žadatelů o zaměstnání jsou získávány přímo od žadatelů či od personálních agentur.

Předávání osobních údajů

Zaměstnavatel nepředpokládá předávání či zpřístupnění údajů třetím stranám, zejména ne do třetích států mimo EU. Nelze ale vyloučit povinné zpřístupnění státním orgánům a dalším institucím nebo předávání osobních údajů v případě oprávněného zájmu zaměstnavatele (právník).

Práva uchazečů o zaměstnání

Máte právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznesení námitky proti zpracování a na přenositelnost osobních údajů.

Můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111.