Postup Státní plavební správy
při vyřizování žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů

Rozsah poskytované informace

Povinný subjekt poskytne pouze takové informace, které jsou mu dostupné v rámci jeho úřadu, které se vztahují k jeho působnosti a které nepřekračují rozsah jeho pravomocí. Pokud žádost směřuje k informaci, kterou povinný subjekt nemá aktuálně k dispozici, ačkoli mu zákon ukládá, aby tyto údaje evidoval, musí je povinný subjekt neprodleně doplnit a informaci poskytnout.

Informační povinnost se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí, vytváření nových informací (tj. takových informací, které by povinný subjekt musel vytvořit na konkrétní žádost žadatele) jako jsou různé rozbory, prognózy, srovnávací přehledy, právní a jiné výklady apod. Toto omezení se však nevztahuje na informace, které vznikají automatizovaným způsobem jako součást informačních technologií.

V případě pochybností o rozsahu, v jakém je třeba informaci poskytnout, postoupí ředitelé jednotlivých poboček každou jednotlivou žádost nejprve legislativnímu a právnímu útvaru, a podle obsahu žádosti rozhodnou o přidělení k vyřízení jednotlivým odborům či útvarům Státní plavební správy, případně jednotlivým zaměstnancům.

Podávání a vyřizování žádostí o informace

Žádost o informaci lze podat ústně nebo písemně. Na písemnou žádost povinný subjekt poskytne písemnou informaci, na ústní žádost poskytne v jednoduchých záležitostech informace ústní. Ve složitějších záležitostech může povinný subjekt požadovat podání písemné žádosti nebo poskytnout písemnou informaci i bez této žádosti v případě, že žadatel sdělí své jméno a adresu, kam lze písemnou informaci doručit, nebo v případě, že si bude chtít písemnou informaci převzít osobně. Ústní žádost se ve výroční zprávě do počtu žádostí o informace nezahrnuje ani tehdy, je-li na ni poskytnuta informace v písemné formě. V záležitostech, ve kterých je právo na informace vyloučeno nebo omezeno, a žadatel při ústně podané žádosti na poskytnutí informace trvá, je třeba jej informovat, že žádost musí podat písemně. Ústní žádost totiž nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou (email), na kterou je možné elektronicky odpovědět. Pokud však bude nutné doručit rozhodnutí a žadatel neudal jméno a adresu, povinný subjekt nejprve požádá prostřednictvím elektronické pošty o tyto údaje s odkazem na požadavky zákona č. 106/1999 Sb. Pokud je žadatel uvede, odešle povinný subjekt písemné rozhodnutí způsobem uvedeným ve správním řádu. Neodpoví-li, odešle mu povinný subjekt text rozhodnutí elektronickou poštou, ovšem rozhodnutí ztratí charakter oficiálního rozhodnutí, proti kterému se lze odvolat.

Povinný subjekt je povinen vyřídit všechny žádosti, bez ohledu na to, zda jsou podány ústně nebo písemně. Povinný subjekt nemá právo odkazovat ústní dotazy v jednoduchých záležitostech na vyřízení pouze písemnou formou.

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Žádost musí být žadatelem označena jako žádost i informace, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Pokud takto žadatelem označena není, musí jej Státní plavební správa poučit, že v takovém případě se nejedná o podání ve smyslu zákona o právu na informace. Z podání musí být zřejmé, že je adresováno Státní plavební správě a kdo je činí. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu. Právnická osoba uvede název, IČ, adresu sídla. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny nebo datové schránky SPS. U podání prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa, ID datové schránky). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a žádost se odloží.

Státní plavební správa posoudí obsah žádosti a:

  • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o zamítnutí žádosti,
  • v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Státní plavební správy, žádost SPS odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručenížadateli,
  • poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnůod přijetí podání, nebo upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích,
  • o postupu při poskytování informace pořídí Státní plavební správa záznam, pokud se nejedná o ústně podanou žádost o informaci. V takovém případě se záznam nepořizuje.

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit za závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní.

Závažnými důvody jsou:

  • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
  • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací, požadovaných v jedné žádosti,
  • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může SPS co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

Státní plavební správa požadovanou informaci neposkytne v těchto případech:

Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, SPS takovou informaci neposkytne.

Informace, týkající se osobnosti, soukromí fyzické osoby a osobní údaje SPS, poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

Stejně tak SPS neposkytne informaci, která je předmětem obchodního tajemství, nebo informaci o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem.

Státní plavební správa jako povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům, či personálním předpisům SPS a dále může omezit poskytnutí nové informace, která vznikla při přípravě rozhodnutí SPS do doby, než se příprava ukončí rozhodnutím.

SPS informaci neposkytne také v případě, že:

  • jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků,
  • ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona v pravidelných obdobích,
  • by tím byla porušena autorská práva třetích osob.

Pokud se jedná o informace vzniklé při kontrolní, dozorové nebo obdobné činnosti, poskytne SPS pouze ty, které při plnění těchto úkolů vznikly její činností.

A konečně SPS neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů.