Působnost Státní plavební správy

Ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě a navazujících prováděcích předpisů vykonává Státní plavební správa státní dozor a plní úkoly státní správy ve věcech vnitrozemské plavby s cílem zabezpečit její rozvoj a bezpečný a plynulý provoz.

V oblasti dozoru na vodní cesty a přístavy hájí zájmy plavby při budování, úpravách a udržování vodních cest a přístavů. Vydává k umísťování, provádění nebo užívání staveb na sledovaných vodních cestách. Vydává povolení k provozování veřejných a neveřejných přístavů, odnímá povolení k provozování veřejných a neveřejných přístavů; vydává povolení k provozování přístavišť, překladišť, vývazišť a kotvišť, odnímá povolení k provozování přístavišť, překladišť, vývazišť a kotvišť. Sleduje vodní poměry a prosazuje zlepšování plavebních podmínek. U správců vodních cest a správců přístavů uplatňuje správními prostředky odstranění nedostatků zjištěných v plavební dráze, v plavebním značení, na hydrotechnických stavbách a zařízeních vodních cest a na vodních částech přístavů. Spravuje říční informační systém.

V oblasti dozoru na plavební provoz prosazuje opatření k zajištění bezpečnosti plavby. Vydává opatření obecné povahy k zastavení, omezení nebo jiné úpravě plavebního provozu na vodní cestě; vydává pokyny k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu. Vydává povolení k provozu půjčovny malých plavidel umístěné na vodní cestě, vydává opatření obecné povahy k vymezení části vodní plochy k provozu malých plavidel, kdy se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem. Vydává povolení k zvláštní přepravě, povolení k pořádání akce na sledované vodní cestě a povolení k použití zvláštní signalizace. Vykonává dozor nad dodržováním předpisů týkajících se plavby. Provádí správní řízení podle zákona o vnitrozemské plavbě a zákona o vodách, kdy je rozhodováno o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech osob. V řízení na místě zakazuje plavbu v případech stanovených zákonem o vnitrozemské plavbě, rozhoduje o výjimkách ze zákona o vnitrozemské plavbě a projednává s vodoprávním úřadem výjimky ze zákazu a omezení plavby podle zákona o vodách. Projednává přestupky podle zákona o vnitrozemské plavbě a zákona o vodách a ukládá za ně pokuty v přestupkovém řízení; rozhoduje o uložení pokuty za jiné správní delikty podle zákona o vnitrozemské plavbě a zákona o vodách. Provádí odborná šetření plavebních nehod. Spolupracuje na tvorbě a vyjadřuje se k návrhům předpisů, které mají souvislost s bezpečností plavebního provozu.

V oblasti dozoru na plavidla, plovoucí zařízení a plovoucí tělesa schvaluje způsobilost plavidel k provozu na vodní cestě a vydává příslušné lodní listiny včetně lodních listin k přepravě nebezpečných věcí, které odnímá, nejsou-li splněny podmínky způsobilosti k provozu. Vede plavební rejstřík a rejstřík malých plavidel; schvaluje typ malého plavidla, plovoucího stroje a plovoucího zařízení; provádí cejchování plavidel a vydává cejchovní průkazy. Schvaluje způsobilost určených technických zařízení na plavidlech a vydává oprávnění k činnosti inspektora určených technických zařízení; vydává povolení k provozu zahraničního plavidla; stanoví počet a složení lodních posádek.

V oblasti plavecké způsobilosti provádí zkoušky způsobilosti vůdců plavidel a členů lodních posádek. Vydává průkazy způsobilosti k vedení a obsluze plavidel, rozhoduje o jejich zadržení a odnětí za podmínek stanovených zákonem; pověřuje právnické a fyzické osoby ověřováním praktických dovedností při vedení malého plavidla; vydává osvědčení o zvláštních znalostech k přepravě nebezpečných věcí, osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí a osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby; vydává plavecké služební knížky. Spolupracuje při soustavném zvyšování odborné úrovně lodních posádek.

Působení Státní plavební správy na území České republiky je zajišťováno prostřednictvím odborných útvarů v sídle Státní plavební správy a ve vymezené územní působnosti odbory pobočkami Praha, Děčín a Přerov. Výkonnou činnost zajišťují především pobočky. Centrální útvary zajišťují v odborné oblasti především metodiku pro výkonné složky a vnitřní kontrolu a dále pak záležitosti finanční, hospodářské a personální.

Ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě a navazujících prováděcích předpisů vykonává Státní plavební správa státní dozor a plní úkoly státní správy ve věcech vnitrozemské plavby s cílem zabezpečit její rozvoj a bezpečný a plynulý provoz.